| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 25 września 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1026 i 1198) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich]

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 688 i 1304) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o banku bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć bank udzielający pożyczki studenckiej, zwanej dalej „pożyczką”, albo kredytu studenckiego, zwanego dalej „kredytem”.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Student lub doktorant, zwany dalej „studentem”, może otrzymać jedną pożyczkę albo jeden kredyt.”;

3) w § 3 w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) wskazanie wysokości miesięcznej raty pożyczki lub kredytu zgodnie z § 20.”;

4) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bank, w terminie do dnia 15 lutego, dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, i informuje studenta o wyniku tej oceny.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Student, na podstawie informacji o wyniku oceny, o której mowa w ust. 1, może dokonać zmiany wysokości miesięcznej raty pożyczki lub kredytu wskazanej we wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu.

1b. W terminie 7 dni od dnia przekazania przez studenta informacji o zamiarze dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1a, bank dokonuje ponownej oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, i informuje studenta o wyniku tej oceny. Bank nie dokonuje ponownej oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu, w przypadku gdy student zgodnie z ust. 1 uzyskał pozytywną ocenę dla raty podwyższonej, o której mowa w § 20 pkt 2.”,

c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku gdy ocena, o której mowa w ust. 1 lub 1b, jest negatywna, student może, w terminie do dnia 28 lutego, złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 3, w innym banku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, student dołącza zaświadczenie potwierdzające, że wniosek o udzielenie kredytu został złożony pierwotnie w terminie do dnia 15 listopada. Zaświadczenie zawiera pieczęć i numer rozliczeniowy oddziału banku, w którym student pierwotnie złożył wniosek.”;

5) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W umowie pożyczki lub w umowie kredytu bank określa w szczególności:

1) okres i terminy wypłacania pożyczki lub kredytu;

2) wysokość oprocentowania należnego od studenta, zwanego dalej „kredytobiorcą”;

3) terminy i sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty pożyczki lub kredytu;

4) wysokość spłacanych rat należnych od studenta.”;

6) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miesięczne raty pożyczki lub kredytu są wypłacane kredytobiorcy w okresie od października do lipca danego roku akademickiego, z tym że:

1) w roku akademickim, w którym nastąpiło zawarcie umowy pożyczki lub kredytu – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy z wyrównaniem od października;

2) w ostatnim roku studiów, na którym nauka trwa zgodnie z regulaminem studiów tylko jeden semestr – w okresie od października do lutego.”,

b) uchyla się ust. 2;

7) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do czasu ukończenia studiów lub studiów doktoranckich kredytobiorca przedstawia bankowi, w celu potwierdzenia statusu studenta lub doktoranta:

1) ważną legitymację studencką albo

2) ważną legitymację doktoranta – zwane dalej „legitymacją”.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Legitymację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przedstawia się dwa razy w roku, w terminie do dnia 31 marca oraz do dnia 31 października, a legitymację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – raz w roku, w terminie do dnia 31 października.”;

8) w § 11 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Bank zaprzestaje wypłacania pożyczki lub kredytu, w przypadku gdy:”;

9) w § 13:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, bank wypowiada umowę pożyczki lub kredytu i żąda spłaty pożyczki lub kredytu z dniem upływu terminu wypowiedzenia.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku ujawnienia, że kredytobiorca przedstawił nieprawdziwe informacje, na podstawie których podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki lub kredytu, o warunkach spłaty, zawieszenia spłaty lub umorzenia pożyczki lub kredytu, bank może wypowiedzieć umowę pożyczki lub kredytu i z dniem upływu terminu wypowiedzenia żądać ich spłaty wraz z kwotą dopłat do odsetek nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu na pokrycie pełnego albo częściowego oprocentowania pożyczki lub kredytu.”;

10) w § 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku niespłacenia w terminie miesięcznej raty pożyczki lub kredytu bank nalicza odsetki od zadłużenia przeterminowanego w wysokości odsetek ustawowych. Odsetki te są spłacane przez kredytobiorcę w pełnej wysokości.”;

11) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Bank jest obowiązany do powiadomienia kredytobiorcy o wysokości miesięcznej raty spłaty pożyczki lub kredytu, wynikającej z kwoty wypłaconej pożyczki lub kredytu oraz liczby rat spłaty.”;

12) w § 17:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Pożyczka lub kredyt są umarzane w 20% kredytobiorcy, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni albo absolwentów studiów doktoranckich w danym roku akademickim. Umorzeniu podlega kwota pożyczki lub kredytu wypłaconego w okresie studiów albo studiów doktoranckich ukończonych w tej grupie, pozostała do spłaty na dzień dostarczenia do banku wniosku, o którym mowa w ust. 2.

2. Umorzenia pożyczki lub kredytu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje bank, na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, inny jednoosobowy organ uczelni albo dyrektora jednostki naukowej. Kredytobiorca składa wniosek o umorzenie pożyczki lub kredytu w terminie 30 dni od dnia uzyskania jego potwierdzenia.”,

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Bank może umorzyć pożyczkę lub kredyt częściowo albo w całości przy braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń lub w przypadku śmierci kredytobiorcy.”,

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Bank dokonuje umorzeń, o których mowa w ust. 2 i 8, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę umorzenia.”;

13) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. W roku akademickim 2015/2016 wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu, w tym kredytu poręczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wynosi:

1) 600 zł – rata podstawowa;

2) 800 zł – rata podwyższona.”.

§ 2. [Wniosek o podwyższenie miesięcznej raty kredytu]

1. Kredytobiorcy, którym kredyt został udzielony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, mogą złożyć w banku wniosek o podwyższenie miesięcznej raty kredytu do wysokości 800 zł.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane wymagane przez bank dla celów oceny zabezpieczenia spłaty kredytu. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające te dane.

3. Bank może odmówić zawarcia aneksu do umowy kredytu, jeżeli ocena zabezpieczenia spłaty kredytu jest negatywna.

4. Bank dokonuje wypłaty miesięcznych rat kredytu w wysokości 800 zł począwszy od miesiąca następującego po miesiącu zawarcia aneksu do umowy kredytu.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »