reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 9 września 2015 r.

w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, zwanej dalej „Nagrodą Ministra Nauki”, oraz szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie Nagrody Ministra Nauki.

§ 2. [Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki]

1. Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki zawiera:

1) dane wnioskodawcy, o których mowa w art. 13c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”, oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej wnioskodawcę;

2) określenie kategorii badań, której dotyczy osiągnięcie zgłoszone do Nagrody Ministra Nauki:

a) badania podstawowe,

b) badania na rzecz rozwoju społeczeństwa,

c) badania na rzecz rozwoju gospodarki;

3) rodzaj nagrody, o jaką występuje wnioskodawca – indywidualna albo zespołowa;

4) dane kandydata do Nagrody Ministra Nauki albo kandydatów w przypadku nagrody zespołowej, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy;

5) informacje o osiągnięciu zgłoszonym do Nagrody Ministra Nauki:

a) określenie tematyki badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez kandydata,

b) opis osiągnięcia,

c) informacje o dotychczas uzyskanych nagrodach lub wyróżnieniach za osiągnięcie zgłoszone do nagrody;

6) uzasadnienie wniosku;

7) informację o uzyskaniu przez wnioskodawcę zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych;

8) informacje o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku – imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko, numer telefonu i adres e-mail.

2. Do wniosku dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy.

3. Wniosek składa się w terminie do dnia 31 marca roku, w którym ma być przyznana Nagroda Ministra Nauki, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „ministrem”.

§ 3. [Ocena wniosku]

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej.

§ 4. [Ocena formalna]

1. Oceny formalnej wniosków dokonuje urząd obsługujący ministra.

2. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wnioskodawcę wzywa się do poprawienia wniosku lub uzupełnienia jego braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 5. [Ocena merytoryczna]

1. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje zespół powołany przez ministra na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, który przy ocenie uwzględnia, odpowiednio do kategorii badań, której dotyczy osiągnięcie zgłoszone do Nagrody Ministra Nauki, następujące kryteria:

1) w zakresie badań podstawowych – oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju nauki, w tym w skali międzynarodowej;

2) w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa – użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;

3) w zakresie badań na rzecz rozwoju gospodarki – znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, w tym w skali międzynarodowej.

2. Zespół przedstawia ministrowi nie więcej niż 3 nominacje do Nagrody Ministra Nauki w każdej z kategorii, wraz z ich uzasadnieniem.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2014 r. poz. 422).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama