reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Na podstawie art. 59b ust. 12 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220 i 1224) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) tryb zawierania kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem”;

2) wzór wniosku o zawarcie kontraktu, zwanego dalej „wnioskiem”;

3) wzór kontraktu.

§ 2. [Wniosek o zawarcie kontraktu]

1. Wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień składa:

1) żołnierz rezerwy – bezpośrednio;

2) żołnierz w czynnej służbie wojskowej, żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową lub żołnierz pełniący służbę kandydacką – za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową.

2. Do wniosku załącza się:

1) odpis, uwierzytelnioną kopię lub, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia;

2) uwierzytelnioną kopię lub, po okazaniu oryginału, kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;

3) odpisy, uwierzytelnione kopie lub, po okazaniu oryginału, kopie innych dokumentów mających wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

3. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku lub w załączonych dokumentach osoba składająca wniosek jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić wojskowego komendanta uzupełnień o tych zmianach.

5. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, lub ich kopiami za pomocą środków komunikacji elektronicznej i po opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, wojskowy komendant uzupełnień może wezwać wnioskodawcę do okazania oryginałów lub uwierzytelnionych kopii dokumentów, o ile złożone kopie elektroniczne nie pozwalają na weryfikację ich autentyczności, integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.

6. W przypadku złożenia kopii wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, żołnierz rezerwy albo żołnierz w czynnej służbie wojskowej dołącza do niej dokumenty, o których mowa w ust. 2, lub ich kopie. Wojskowy komendant uzupełnień wzywa do okazania oryginałów lub uwierzytelnionych kopii wniosku i załączonych kopii dokumentów.

7. Wzór wniosku o zawarcie kontraktu jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Czynności wojskowego komendanta uzupełnień po otrzymaniu wniosku]

1. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy:

1) sprawdza, czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy;

2) umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

3) sprawdza, czy są spełnione przez niego warunki umożliwiające zawarcie kontraktu, o których mowa w art. 59b ust. 6 pkt 1–4 i 6 oraz ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”;

4) kieruje go, w razie potrzeby, do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym pełnionej poza granicami państwa, oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby;

5) wydaje mu, w razie potrzeby, ankietę bezpieczeństwa osobowego i poleca przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego albo występuje o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego poszerzonego postępowania sprawdzającego;

6) po zakończeniu czynności, o których mowa w pkt 1–5, przesyła otrzymany wniosek wraz z aktami sprawy oraz kieruje żołnierza rezerwy do dowódcy jednostki wojskowej, w której jest wolne stanowisko służbowe, odpowiadające kwalifikacjom posiadanym przez składającego wniosek żołnierza rezerwy, na które może on mieć nadany przydział kryzysowy, w terminie ustalonym z tym dowódcą.

2. Wojskowy komendant uzupełnień przed dokonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6, może w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej zorganizować spotkanie w celu zapoznania żołnierza rezerwy z warunkami pełnienia służby wojskowej w jednostce, do której może być nadany przydział kryzysowy, oraz przeprowadzenia przez dowódcę jednostki wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej i dokonania oceny przydatności tego żołnierza na przydziale kryzysowym.

3. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie sprawdzenia warunku określonego w art. 59b ust. 6 pkt 2 ustawy, następuje w trybie zapytania wojskowego komendanta uzupełnień o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego lub w ramach prowadzonego zwykłego postępowania sprawdzającego.

4. W przypadku niezaakceptowania przez dowódcę jednostki wojskowej kandydatury żołnierza rezerwy podczas spotkania, o którym mowa w ust. 2, dowódca jednostki wojskowej zawiadamia żołnierza rezerwy i wojskowego komendanta uzupełnień o odmowie zawarcia kontraktu.

§ 4. [Sprawdzian z wychowania fizycznego oraz rozmowa kwalifikacyjna]

1. Dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, po otrzymaniu wniosku wraz z aktami sprawy żołnierza rezerwy i przybyciu żołnierza rezerwy do jednostki wojskowej przeprowadza z nim sprawdzian z wychowania fizycznego oraz rozmowę kwalifikacyjną, a w uzasadnionych przypadkach egzamin sprawdzający poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego wymagany na danym stanowisku służbowym oraz umiejętności związanych ze specyfiką danej jednostki wojskowej, a następnie, w przypadku zaakceptowania kandydatury składającego wniosek żołnierza rezerwy:

1) określa dla niego stanowisko służbowe;

2) wydaje mu, w razie potrzeby, ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz poleca przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego albo występuje o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego poszerzonego postępowania sprawdzającego, o ile czynności te nie zostały dokonane w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5;

3) ustala termin rozpoczęcia i zakończenia przez niego wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

4) podpisuje z nim kontrakt.

2. W przypadku niezaakceptowania kandydatury składającego wniosek żołnierza rezerwy dowódca jednostki wojskowej pisemnie zawiadamia go o odmowie zawarcia kontraktu i odsyła wniosek wraz z aktami sprawy do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

3. Wzór kontraktu jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Informacje załączane do wniosku]

1. Dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, do wniosku żołnierza w czynnej służbie wojskowej, żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową lub żołnierza pełniącego służbę kandydacką załącza informację o spełnianiu przez tego żołnierza warunków, o których mowa w art. 59b ust. 6 i 8 ustawy, oraz o wykonaniu czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 4, a także informację:

1) o istnieniu w jednostce wojskowej wolnego stanowiska służbowego, na które można nadać przydział kryzysowy, lub

2) o braku możliwości nadania przydziału kryzysowego temu żołnierzowi w jednostce wojskowej.

2. Dowódca jednostki wojskowej przesyła wniosek właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień wraz z aktami sprawy, w tym dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 2, oraz informacje, o których mowa w ust. 1.

3. Wojskowy komendant uzupełnień po zaopiniowaniu wniosku i sprawdzeniu załączonych dokumentów, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przesyła wniosek do dowódcy jednostki wojskowej.

4. Dowódca jednostki wojskowej po otrzymaniu zaopiniowanego wniosku wykonuje czynności określone w § 4 ust. 1 i 2.

§ 6. [Niezwłoczne przekazanie wniosku]

1. Wojskowy komendant uzupełnień w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, niezwłocznie przekazuje wniosek żołnierza w czynnej służbie wojskowej, żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową lub żołnierza pełniącego służbę kandydacką wraz z aktami sprawy dowódcy jednostki wojskowej, w której znajduje się wolne stanowisko służbowe, na które można nadać temu żołnierzowi przydział kryzysowy, powiadamiając o tym żołnierza oraz dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni czynną służbę wojskową, zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką.

2. Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową, zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, kieruje tego żołnierza do dowódcy jednostki wojskowej, w której znajduje się wolne stanowisko służbowe, na które można nadać temu żołnierzowi przydział kryzysowy, w celu przeprowadzenia czynności określonych w § 4 ust. 1 i 2.

3. Termin skierowania do dowódcy jednostki wojskowej, w której znajduje się wolne stanowisko służbowe, na które można nadać żołnierzowi przydział kryzysowy, jest ustalany w porozumieniu z tym dowódcą.

§ 7. [Brak wolnego stanowiska służbowego]

W przypadku braku wolnego stanowiska służbowego, na które można nadać przydział kryzysowy, wojskowy komendant uzupełnień powiadamia o tym żołnierza rezerwy.

§ 8. [Przekazanie kontraktu żołnierzowi oraz przesłanie go właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień]

Dowódca jednostki wojskowej po zawarciu kontraktu z żołnierzem rezerwy, żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub żołnierzem pełniącym służbę kandydacką jeden egzemplarz kontraktu przekazuje temu żołnierzowi oraz niezwłocznie przesyła drugi egzemplarz kontraktu, wraz z uwierzytelnioną kopią wniosku i akt sprawy, właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. Nr 87, poz. 562 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 281), które na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 773) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 września 2015 r. (poz. 1518)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – KONTRAKT NA WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR – KONTRAKT NA WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama