reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Warunki zatrudnienia pracownika w jednostce wojskowej wykonującej zadania poza granicami państwa]

W jednostce wojskowej wykonującej zadania poza granicami państwa, zwanej dalej „jednostką wojskową”, można zatrudnić pracownika, który posiada kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy wynikające z etatu tej jednostki wojskowej.

§ 2. [Podmiot organizujący nabór kandydatów do pracy w jednostce wojskowej]

Nabór kandydatów do pracy w jednostce wojskowej organizuje Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

§ 3. [Ogłoszenie o naborze]

1. Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko w jednostce wojskowej jest publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz na stronie internetowej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Ogłoszenie może być publikowane również w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w szczególności w prasie.

2. Ogłoszenie o naborze zawiera:

1) nazwę jednostki wojskowej oraz miejsce świadczenia pracy;

2) określenie stanowiska pracy;

3) wymagane kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy, zgodne z opisem danego stanowiska pracy;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;

5) przewidywany okres zatrudnienia;

6) wskazanie wymaganych dokumentów;

7) termin i miejsce składania dokumentów.

3. Możliwe jest odstąpienie od publikowania ogłoszenia o naborze na stanowiska kluczowe dla funkcjonowania jednostki wojskowej, wynikające ze specyfiki związanej z wykonywaniem pracy w tej jednostce i mające związek z zapewnieniem bezpieczeństwa jednostki wojskowej oraz z ochroną życia i zdrowia ludzkiego.

§ 4. [Ocena spełnienia przez kandydatów wymagań kwalifikacyjnych określonych w ogłoszeniu o naborze]

1. Oceny spełnienia wymogów formalnych na stanowisko pracy w jednostce wojskowej dokonuje na podstawie przedłożonych dokumentów komisja powoływana przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

2. Osoby spełniające wymagania formalne są zapraszane na rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez komisję, o której mowa w ust. 1. Komisja dokonuje oceny spełnienia przez kandydatów na poszczególne stanowiska pracy wymagań kwalifikacyjnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

3. Do udziału w pracach komisji, w której skład wchodzi przedstawiciel Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, są zapraszani przedstawiciele Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

4. Do udziału w pracach komisji mogą być zapraszani przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, których zakres zadań jest związany z kwalifikacjami wymaganymi na stanowisku pracy, na które jest prowadzony nabór.

§ 5. [Czynności wykonywane przed zatrudnieniem kandydata w jednostce wojskowej]

Kandydata na stanowisko, w stosunku do którego Służba Kontrwywiadu Wojskowego lub Służba Wywiadu Wojskowego nie przedstawiła negatywnej opinii, można zatrudnić w jednostce wojskowej po uprzednim:

1) wyrażeniu pisemnej zgody na świadczenie pracy poza granicami państwa;

2) uzyskaniu odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa, wydanego na zasadach i w trybie określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

3) uzyskaniu orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy poza granicami państwa, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;

4) pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zakresu obowiązków na stanowisku pracy, na którym będzie wykonywał obowiązki w jednostce wojskowej.

§ 6. [Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem]

Umowę o pracę na czas określony zawiera z pracownikiem Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

§ 7. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do procedur naboru wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 906 oraz z 2013 r. poz. 1732), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1033).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama