| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet”

Na podstawie art. 28h ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres danych zbieranych w systemie informatycznym Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet”, zwanym dalej „Ekoinfonetem”, oraz sposób i tryb ich zbierania;

2) zakres danych udostępnianych z Ekoinfonetu oraz sposób i tryb ich udostępniania.

§ 2. [Zakres danych zbieranych w Ekoinfonecie przekazywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska]

Zakres danych zbieranych w Ekoinfonecie, przekazywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, obejmuje dane dotyczące:

1) badania i oceny stanu środowiska w zakresie:

a) osadów dennych w rzekach i jeziorach,

b) wybranych gatunków ptaków,

c) wybranych gatunków roślin i zwierząt innych niż ptaki,

d) wybranych siedlisk przyrodniczych,

e) chemizmu gleb ornych

– określone w wieloletnich programach państwowego monitoringu środowiska, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;

2) przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w odniesieniu do poważnych awarii, z uwzględnieniem zdarzeń objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, w zakresie:

a) daty i miejsca zdarzenia,

b) opisu zdarzenia,

c) działań podjętych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

§ 3. [Zakres danych zbieranych w Ekoinfonecie przekazywanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska]

Zakres danych zbieranych w Ekoinfonecie, przekazywanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, obejmuje dane dotyczące:

1) badania i oceny stanu środowiska w zakresie:

a) jakości powietrza,

b) jakości wód powierzchniowych,

c) poziomu pól elektromagnetycznych,

d) stanu akustycznego środowiska w zakresie objętym rejestrem, o którym mowa w art. 120a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.3)), oraz pomiarów kontrolnych hałasu wykonywanych w ramach kontroli, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i lit. b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

– określone w wojewódzkich programach monitoringu, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;

2) przestrzegania przepisów o ochronie środowiska:

a) w zakresie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz działań pokontrolnych, obejmujące informacje o:

– ustaleniach z przeprowadzonych kontroli,

– podjętych działaniach pokontrolnych,

b) w zakresie ilości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, które są objęte wojewódzką bazą, o której mowa w art. 286a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

c) w zakresie przekroczeń obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w art. 236a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

d) przez zakłady o zwiększonym ryzyku i zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, obejmujące:

– nazwę zakładu,

– adres zakładu,

– rodzaj prowadzonej działalności.

§ 4. [Termin i tryb przekazywania danych]

1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje do Ekoinfonetu dane, o których mowa w § 2:

1) pkt 1:

a) lit. a–d – do dnia 30 września za poprzedni rok kalendarzowy,

b) lit. e – do dnia 31 grudnia za poprzedni rok kalendarzowy;

2) pkt 2 – niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia.

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje do Ekoinfonetu dane, o których mowa w § 3:

1) pkt 1:

a) lit. a – w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

b) lit. b w zakresie informacji:

– zawierających wstępnie zweryfikowane wyniki badań – niezwłocznie po wykonaniu oznaczeń pobranych prób,

– innych niż wymienione w tiret pierwsze – do dnia 31 marca po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym były wykonywane badania,

c) lit. c i lit. d – do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy;

2) pkt 2:

a) lit. a – niezwłocznie po sporządzeniu informacji,

b) lit. b – do dnia 31 maja za poprzedni rok kalendarzowy,

c) lit. c – do dnia 30 września roku następującego po danym roku sprawozdawczym,

d) lit. d – w terminie 30 dni od zakończenia każdego kwartału roku kalendarzowego.

§ 5. [Gromadzenie danych]

Dane, o których mowa w § 2 i § 3, gromadzi się w postaci elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 6. [Udostępnienie danych]

1. Dane, o których mowa w § 2, zgromadzone w Ekoinfonecie, udostępnia Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

2. Dane, o których mowa w § 3, zgromadzone w Ekoinfonecie, udostępnia wojewódzki inspektor ochrony środowiska, jeżeli dane te dotyczą obszaru jego właściwości.

3. Dane, o których mowa w § 3, zgromadzone w Ekoinfonecie, udostępnia Główny Inspektor Ochrony Środowiska, jeżeli dane te dotyczą właściwości więcej niż jednego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

4. W celu udostępnienia danych z Ekoinfonetu w przypadku, o którym mowa w ust. 3, Główny Inspektor Ochrony Środowiska może wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska odpowiedniego co do obszaru jego właściwości o przygotowanie danych z Ekoinfonetu.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje dane do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 7. [Wniosek o udostępnienie danych]

1. Dane zgromadzone w Ekoinfonecie, z wyjątkiem danych, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. c, udostępnia się na wniosek złożony, w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub elektronicznej skrzynki podawczej wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, spełnia wymagania określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.4)).

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wniesiony w postaci elektronicznej, należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Dane zgromadzone w Ekoinfonecie udostępnia się z Ekoinfonetu w terminie, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.5)).

5. Dane, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. c, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

§ 8. [Forma udostępnionych danych]

Dane zgromadzone w Ekoinfonecie, z wyjątkiem danych, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. c, udostępnia się w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w trybie doręczenia zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w formacie xml, xls, dbf, csv lub pdf.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888, z 2014 r. poz. 1101 oraz z 2015 r. poz. 277, 671, 881, 1223 i 1434.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223 i 1434.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i 1195 oraz z 2015 r. poz. 211, 702 i 1274.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 822, 850, 1101 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265 i 1434.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »