reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości,

podpisana w Warszawie dnia 4 czerwca 2008 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 4 czerwca 2008 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

a

Rządem Republiki Azerbejdżanu

o współpracy w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Azerbejdżanu, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”:

– kierując się pragnieniem dalszego rozwoju współpracy i utrwalania stosunków przyjaźni,

– zaniepokojone wzrostem przestępczości oraz jej zorganizowanych form,

w szczególności międzynarodowego terroryzmu,

– przekonane o istotnym znaczeniu współpracy organów właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego dla skutecznego zwalczania przestępczości, szczególnie w jej zorganizowanej postaci,

– dążąc do ustanowienia optymalnych zasad, form i sposobów współpracy tych organów,

– działając z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego oraz prawa wewnętrznego swych państw,

– kierując się zasadami równości, wzajemności i obustronnych korzyści,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Zakres współpracy

1. Umawiające się Strony, zgodnie z własnym prawem wewnętrznym, podejmą współpracę w zwalczaniu w szczególności następujących przestępstw:

1) związanych z terroryzmem,

2) przeciwko życiu i zdrowiu,

3) kradzieży materiałów jądrowych i promieniotwórczych, ich przewozu, nielegalnego nimi obrotu,

4) kradzieży lub nielegalnego handlu bronią palną, amunicją, materiałami wybuchowymi i innymi niebezpiecznymi materiałami oraz nielegalnej ich produkcji,

5) nielegalnej uprawy roślin służących do wytwarzania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów nielegalnej ich produkcji, przetwarzania, przewożenia, a także przemytu oraz nielegalnego nimi obrotu,

6) nielegalnego obrotu towarami podwójnego zastosowania oraz uzbrojeniem, a także nielegalnej ich produkcji,

7) handlu ludźmi, organami i tkankami ludzkimi, a także pozbawienia wolności człowieka,

8) przeciwko wolności seksualnej i nietykalności cielesnej,

9) nielegalnego przekraczania granicy państwowej i organizowania nielegalnej migracji,

10) podrabiania lub przerabiania dokumentu w celu użycia za autentyczny albo używania takiego dokumentu jako autentycznego,

11) podrabiania lub przerabiania środków płatniczych i papierów wartościowych oraz wprowadzania ich do obiegu,

12) nielegalnego obrotu gospodarczego, oszustw finansowych, przestępstw bankowych, legalizowania dochodów pochodzących z przestępstwa oraz przyjmowania korzyści majątkowej lub osobistej przez funkcjonariuszy publicznych,

13) przeciwko środowisku,

14) przeciwko własności intelektualnej,

15) popełnionych przy użyciu środków informatycznych, Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość,

16) upowszechniania pornografii,

17) kradzieży wszelkiego rodzaju przedmiotów, a w szczególności dóbr kultury i środków transportu, ich przemytu oraz nielegalnego handlu tymi przedmiotami.

2. Umawiające się Strony podejmą współpracę w przedmiocie:

1) poszukiwania osób podejrzanych o popełnienie przestępstw lub sprawców przestępstw, szczególnie wymienionych w ustępie 1 albo osób poszukiwanych oraz osób skazanych uchylających się od odbycia kary orzeczonej w postępowaniu karnym,

2) poszukiwania osób zaginionych, a także podejmowania działań związanych z identyfikacją osób o nieustalonej tożsamości oraz nieznanych zwłok,

3) poszukiwania przedmiotów i dokumentów pochodzących z przestępstwa lub służących do jego popełnienia,

4) poszukiwania przedmiotów i dokumentów mogących stanowić dowód w sprawie.

Artykuł 2

Właściwe organy

1. W zakresie określonym w artykule 1 Umawiające się Strony, zobowiązują się do nawiązania współpracy między organami właściwymi w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwanymi dalej „właściwymi organami”, które w zakresie swych właściwości będą kontaktować się między sobą bezpośrednio.

Właściwymi organami w Rzeczypospolitej Polskiej są:

1) Minister właściwy do spraw wewnętrznych,

2) Minister właściwy do spraw finansów publicznych,

3) Minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

4) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

5) Komendant Główny Policji,

6) Komendant Główny Straży Granicznej,

7) Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Właściwymi organami w Republice Azerbejdżanu są:

1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,

2) Ministerstwo Bezpieczeństwo Narodowego,

3) Ministerstwo Podatków,

4) Biuro Prokuratora Generalnego,

5) Państwowy Komitet Ceł,

6) Państwowa Służba Graniczna.

2. Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie drogą dyplomatyczną o zmianach właściwości lub nazwy organów, o których mowa w ustępie 1.

3. Właściwe organy mogą wymieniać oficerów łącznikowych, a także zawierać porozumienia wykonawcze określające szczegółowe zasady i zakres współpracy. Mogą one również, w razie potrzeby, odbywać konsultacje w celu zapewnienia skutecznej współpracy będącej przedmiotem niniejszej Umowy.

Artykuł 3

Wymiana informacji niejawnych

1. Właściwe organy Umawiających się Stron zapewnią ochronę przekazywanych sobie wzajemnie informacji niejawnych, odpowiednią do wymagań określonych przez właściwy organ Umawiającej się Strony przekazującej.

2. Informacje, o których mowa w ustępie 1, przekazane przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony właściwemu organowi drugiej Umawiającej się Strony mogą być udostępnione innym podmiotom niż wymienione w artykule 2 ustęp 1 niniejszej Umowy oraz podmiotom państw trzecich, właściwym dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, wyłącznie za zgodą właściwego organu Umawiającej się Strony przekazującej

3. W wypadku narażenia na ujawnienie lub ujawnienia informacji niejawnych przekazywanych przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony, właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony powiadomi niezwłocznie o tym zdarzeniu właściwy organ Umawiającej się Strony przekazującej, poinformuje o okolicznościach zdarzenia i jego skutkach oraz działaniach podjętych w celu zapobieżenia występowaniu w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.

Artykuł 4

Wymiana i wykorzystanie danych osobowych

1. W celu zapewnienia ochrony przekazywanych danych osobowych Umawiające się Strony zobowiązują się stosować następujące zasady:

1) wykorzystywanie przekazywanych danych osobowych nastąpi wyłącznie w celu oraz na warunkach określonych przez właściwe organy Umawiającej się Strony przekazującej,

2) na wniosek właściwego organu Umawiającej się Strony, który przekazał dane, właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony poinformuje go o sposobie wykorzystania przekazywanych danych osobowych oraz o wyniku sprawy,

3) właściwe organy jednej Umawiającej się Strony przekazują dane osobowe wyłącznie właściwym organom drugiej Umawiającej się Strony; przekazywanie tych danych innym podmiotom może nastąpić tylko za zgodą właściwych organów Umawiającej się Strony przekazującej,

4) właściwe organy Umawiającej się Strony przekazującej są odpowiedzialne za prawdziwość przekazanych danych,

5) jeżeli okaże się, że przekazane dane osobowe są nieprawdziwe lub ich przekazanie było niedozwolone, właściwe organy Umawiającej się Strony przyjmującej zawiadomią o tym niezwłocznie właściwe organy Umawiającej się Strony przekazującej; w takim wypadku właściwe organy tej Umawiającej się Strony mają obowiązek sprostować nieprawdziwe dane lub zniszczyć dane, których przekazanie było niedozwolone,

6) właściwe organy Umawiającej się Strony otrzymującej zobowiązują się do usunięcia danych, z chwilą wygaśnięcia celów, w jakich zostały przekazane,

7) właściwe organy obu Umawiających się Stron są zobowiązane do skutecznej ochrony przekazywanych im danych osobowych przed dostępem do nich osób do tego nieuprawnionych, przed nieuprawnionymi zmianami oraz nieuprawnionym ich ujawnieniem.

2. Przepisy ustępu 1 stosuje się również do danych osobowych uzyskiwanych przez właściwe organy jednej Umawiającej się Strony na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony w toku ich uczestniczenia w czynnościach przewidzianych w niniejszej Umowie.

3. Przedstawicielom właściwych organów jednej Umawiającej się Strony, uczestniczącym w czynnościach na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, mogą być udostępniane na ich wniosek dane osobowe wyłącznie pod nadzorem właściwych organów tej Umawiającej się Strony.

Artykuł 5

Współpraca na wniosek

Umawiająca się Strona rozpatrująca wniosek, która uzna, że realizacja wniosku mogłaby naruszyć suwerenność jej państwa, zagrażać jego bezpieczeństwu bądź innym istotnym interesom albo też naruszałoby zasady jego porządku prawnego, może odmówić częściowo lub całkowicie realizacji wniosku bądź uzależnić ją od spełnienia określonych warunków. Umawiająca się Strona rozpatrująca wniosek poinformuje niezwłocznie Umawiającą się Stronę wnioskującą o powodach odmowy realizacji wniosku.

Artykuł 6

Współpraca w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej

W celu realizacji współpracy, o której mowa w artykule 1 niniejszej Umowy, właściwe organy Umawiających się Stron będą:

1) przekazywać sobie wzajemnie, w uzasadnionych przypadkach, dane osobowe sprawców przestępstw oraz informacje o:

a) inspiratorach i osobach kierujących działaniami przestępczymi,

b) powiązaniach przestępczych między sprawcami,

c) strukturach grup i organizacji przestępczych, międzynarodowych grupach przestępczych, powiązaniach z innymi grupami przestępczymi, a także o metodach ich działania, wykorzystywanych środkach łączności i transportu, środkach płatniczych i innych narzędziach służących do popełniania przestępstw,

d) typowych zachowaniach poszczególnych sprawców i grup sprawców,

e) istotnych okolicznościach sprawy, a w szczególności dotyczących czasu, miejsca, sposobu popełnienia przestępstwa, jego przedmiotu i cech szczególnych,

f) naruszonych przepisach prawa karnego,

g) podjętych już działaniach i ich wyniku;

2) na wniosek drugiej Umawiającej się Strony realizować, bez zbędnej zwłoki, wspólnie uzgodnione czynności policyjne, a w szczególności dotyczące zakupu kontrolowanego.

Artykuł 7

Zwalczanie nielegalnej migracji

W celu zwalczania nielegalnej migracji właściwe organy Umawiających się Stron będą:

1) przekazywać sobie wzajemnie informacje służące do zapobiegania i zwalczania przestępstw nielegalnego przekraczania granicy państwowej i organizowania nielegalnej migracji oraz przemytu ludzi i przedmiotów, a w szczególności informacje dotyczące:

a) organizatorów tego rodzaju przestępstw,

b) składu, metod i form działania grup przestępczych uczestniczących w organizowaniu nielegalnej migracji oraz przemytu ludzi i towarów,

c) wykorzystywanych środków transportu i szlaków nielegalnej migracji oraz przemytu ludzi i towarów,

d) wytwarzania i korzystania z podrabianych lub przerabianych dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej oraz wiz,

e) rozmiarów nielegalnej migracji oraz przemytu ludzi i towarów;

2) wymieniać doświadczenia w zakresie kontroli zjawisk migracyjnych, stosowania przepisów prawa wewnętrznego dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców, jak również wymieniać wzory dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, wiz i ich symboli oraz pieczęci odciskanych na tych dokumentach.

Artykuł 8

Współpraca w zwalczaniu przestępczości narkotykowej

Właściwe organy Umawiających się Stron, w zakresie przewidzianym w artykule 1 ustęp 1 punkt 5, niezależnie od informacji wymienionych w artykule 6 niniejszej Umowy, będą:

1) przekazywać sobie wzajemnie informacje o:

a) nielegalnym obrocie środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami,

b) miejscach i metodach wytwarzania oraz przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, a także używanych środkach transportu,

c) miejscu przeznaczenia przewożonych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów;

2) udostępniać sobie wzajemnie próbki nowych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów oraz innych niebezpiecznych substancji, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i syntetycznego;

3) wymieniać informacje o przepisach, doświadczenia w przedmiocie nadzoru nad legalnym obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, jak też substancjami wyjściowymi koniecznymi do ich wytwarzania.

Artykuł 9

Współpraca naukowo-techniczna

W obszarze współpracy naukowo-technicznej i szkoleniowej właściwe organy Umawiających się Stron będą:

1) wymieniać doświadczenia i informacje, zwłaszcza dotyczące metod zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak też nowych form przestępczego działania oraz stosowania i rozwoju sprzętu specjalnego,

2) wymieniać wyniki prac badawczych z dziedziny kryminalistyki i kryminologii oraz rozwiązań karnoprawnych dotyczących przedmiotu niniejszej Umowy,

3) wymieniać informacje o przedmiotach związanych z popełnieniem przestępstwa, a także udostępniać sprzęt techniczny służący do zwalczania przestępczości,

4) wymieniać ekspertów w celu szkolenia i doskonalenia zawodowego, w szczególności w zakresie technik kryminalistycznych i operacyjnych metod zwalczania przestępstw,

5) wymieniać literaturę fachową i inne publikacje dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy.

Artykuł 10

Spory

1. Spory dotyczące interpretacji łub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między właściwymi organami Umawiających się Stron w zakresie ich właściwości.

2. W wypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich rokowań, o których mowa w ustępie 1, spór będzie rozstrzygany w drodze dyplomatycznej i nie będzie przedkładany żadnej Stronie trzeciej.

Artykuł 11

Zobowiązania wynikające z innych umów międzynarodowych

Niniejsza Umowa nie narusza praw i zobowiązań żadnej z Umawiających się Stron, wynikających z innych wiążących je umów międzynarodowych lub z ich członkowstwa w organizacjach międzynarodowych.

Artykuł 12

Zmiany

Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą być dokonywane za zgodą Umawiających się Stron. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mają formę protokołów podpisanych przez Umawiające się Strony, które wchodzą w życie zgodnie z procedurą określoną w artykule 14 ustęp 1 niniejszej Umowy i są uważane za integralną część Umowy.

Artykuł 13

Koszty

Koszty związane z realizacją postanowień niniejszej Umowy ponosi ta Umawiająca się Strona, na terytorium której koszty te powstały, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

Artykuł 14

Wejście w życie i wypowiedzenie

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem państw Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania noty późniejszej.

2. Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne pięcioletnie okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem danego okresu.

Niniejszą Umowę sporządzono w Warszawie dnia 4 czerwca 2008 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, azerbejdżańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretowaniu tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu
Republiki Azerbejdżanu

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

Wersja w języku azerbejdżańskim

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 15 grudnia 2008 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BG TAX & LEGAL

Spółka BG TAX & LEGAL od 2015 r. świadczy usługi profesjonalnego doradztwa podatkowego na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, specjalizując się w bieżącym doradztwie podatkowym, jak i transakcyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama