Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 25 września 2015 r.

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w studium określa się obszary, na których mogą być one sytuowane.

3b. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ust. 3a, może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.”;

2) w art. 15:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Plan miejscowy przewidujący lokalizację obiektu handlowego, o którym mowa w art. 10 ust. 3a, sporządza się dla terenu położonego na obszarze obejmującym co najmniej obszar, na którym powinny nastąpić zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w wyniku realizacji tego obiektu.”,

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 3a;”.

Art. 2. [Obowiązywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego]

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc.

2. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.

Art. 3. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265 i 1434.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-27
  • Data wejścia w życie: 2015-11-11
  • Data obowiązywania: 2015-11-11

Dziennik Ustaw