Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 16 października 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 788) w § 7 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Jeżeli zarządca nie ponosił kosztów, o których mowa w ust. 6, w ostatnim zakończonym roku obrotowym, planowaną wysokość kosztów, o których mowa w ust. 5, ustala się na podstawie wartości szacunkowych.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-27
  • Data wejścia w życie: 2015-10-28
  • Data obowiązywania: 2015-10-28
  • Dokument traci ważność: 2016-12-30

Dziennik Ustaw