reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 16 października 2015 r.

w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka oraz dziennika prac podwodnych, a także wzorów tych dokumentów

Na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1389) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka oraz dziennika prac podwodnych, a także wzory:

1) dyplomu nurka III, II, I klasy i nurka saturowanego;

2) dyplomu kierownika prac podwodnych III, II i I klasy;

3) świadectwa operatora systemów nurkowych;

4) książeczki nurka;

5) dziennika prac podwodnych.

§ 2. [Język, w którym wystawia się dokumenty]

Dyplom nurka III, II, I klasy, nurka saturowanego, kierownika prac podwodnych III, II i I klasy, świadectwo operatora systemów nurkowych i książeczkę nurka wystawia się w języku polskim i języku angielskim.

§ 3. [Dokumenty załączane do wniosków o wydanie dyplomu]

1. Do wniosku o wydanie dyplomu lub świadectwa, o których mowa w § 1 pkt 1–3, w przypadku:

1) dyplomu nurka III klasy załącza się:

a) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurka III klasy,

b) zaświadczenie o zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego i praktycznego z zakresu kwalifikacji nurka III klasy;

2) dyplomu nurka II klasy załącza się:

a) dyplom lub kopię dyplomu nurka III klasy,

b) dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka III klasy,

c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurka II klasy,

d) zaświadczenie o zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego z zakresu kwalifikacji nurka II klasy;

3) dyplomu nurka I klasy załącza się:

a) dyplom lub kopię dyplomu nurka II klasy,

b) dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy,

c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurka I klasy,

d) zaświadczenie o zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego z zakresu kwalifikacji nurka I klasy;

4) dyplomu nurka saturowanego załącza się:

a) dyplom lub kopię dyplomu nurka I klasy,

b) dokumenty potwierdzające co najmniej roczną praktykę zawodową w charakterze nurka I klasy,

c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurka saturowanego,

d) zaświadczenie o zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego z zakresu kwalifikacji nurka saturowanego;

5) dyplomu kierownika prac podwodnych III klasy załącza się:

a) kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie,

b) dyplom lub kopię dyplomu nurka III klasy,

c) dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka III klasy,

d) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierownika prac podwodnych III klasy,

e) zaświadczenie o zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego i praktycznego z zakresu kwalifikacji kierownika prac podwodnych III klasy;

6) dyplomu kierownika prac podwodnych II klasy załącza się:

a) kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie,

b) dyplom lub kopię dyplomu nurka II klasy i dokumenty potwierdzające co najmniej roczną praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy lub dyplom lub kopię dyplomu kierownika prac podwodnych III klasy i dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych III klasy,

c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierownika prac podwodnych II klasy,

d) zaświadczenie o zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego z zakresu kwalifikacji kierownika prac podwodnych II klasy;

7) dyplomu kierownika prac podwodnych I klasy załącza się:

a) dyplom lub kopię dyplomu nurka II klasy,

b) dyplom lub kopię dyplomu kierownika prac podwodnych II klasy,

c) dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych II klasy,

d) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierownika prac podwodnych I klasy,

e) zaświadczenie o zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego z zakresu kwalifikacji kierownika prac podwodnych I klasy;

8) świadectwa operatora systemów nurkowych załącza się:

a) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla operatora systemów nurkowych,

b) zaświadczenie o zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego z zakresu kwalifikacji operatora systemów nurkowych.

2. Do wniosku o wydanie dyplomu nurka III, II, I klasy i nurka saturowanego w związku z przedłużeniem ważności dyplomu załącza się:

1) dyplom lub kopię dyplomu, którego ważność się przedłuża;

2) dokument potwierdzający co najmniej 250-godzinną praktykę w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskaną w okresie 5 lat od dnia wydania dyplomu.

3. Do wniosku o wydanie dyplomu nurka III, II, I klasy i nurka saturowanego w związku z odnowieniem dyplomu w przypadku:

1) spełnienia wymagań do przedłużenia ważności dyplomu załącza się:

a) dyplom lub kopię dyplomu, którego ważność się odnawia,

b) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uzupełniającego dotyczącego odnowienia dyplomu dla osób spełniających wymagania do przedłużenia ważności dyplomu;

2) niespełnienia wymagań do przedłużenia ważności dyplomu załącza się:

a) dyplom lub kopię dyplomu, którego ważność się odnawia,

b) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uzupełniającego dotyczącego odnowienia dyplomu dla osób niespełniających wymagań do przedłużenia ważności dyplomu.

4. Wzory dyplomów nurka III, II, I klasy, nurka saturowanego, kierownika prac podwodnych III, II i I klasy oraz świadectwa operatora systemów nurkowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Dokumenty załączane do wniosku o wydanie książeczki nurka]

1. Do wniosku o wydanie książeczki nurka załącza się kopię dyplomu nurka.

2. Wzór książeczki nurka określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Orzeczenie o wykonywaniu prac podwodnych, fotografie i opłaty]

1. Do wniosków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–4, ust. 2 i 3 oraz § 4 ust. 1, załącza się kopię orzeczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.

2. Do wniosków, o których mowa w § 3 ust. 1–3, § 4 ust. 1 oraz § 6 ust. 3, załącza się trzy aktualne fotografie o wymiarach 43 × 33 mm oraz kopie wniesienia opłaty za wydanie odpowiedniego dokumentu.

§ 6. [Wydanie nowych dokumentów]

1. W przypadku braku miejsca w dokumentach, o których mowa w § 1, na dokonywanie wymaganych wpisów lub zmiany imienia lub nazwiska jego posiadacza, wydaje się nowy dokument.

2. W przypadku utraty dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1–4, lub uszkodzenia ich w stopniu utrudniającym posługiwanie się nimi, wystawia się duplikaty tych dokumentów, na których umieszcza się adnotację o treści „DUPLIKAT”.

3. Wydanie nowych dokumentów następuje po złożeniu wniosków przez posiadacza dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1–4, albo organizatora prac podwodnych, w przypadku dokumentu, o którym mowa w § 1 pkt 5, a w przypadku określonym w ust. 2, także po złożeniu pisemnego oświadczenia zawierającego okoliczności utraty lub uszkodzenia dokumentu.

§ 7. [Dziennik prac podwodnych]

1. Wydając dziennik prac podwodnych właściwy miejscowo dyrektor urzędu morskiego albo dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej:

1) rejestruje go w prowadzonym przez siebie rejestrze nadając numer;

2) wpisuje na stronie tytułowej nazwę i adres organizatora prac podwodnych;

3) wpisuje miejsce i datę dokonania jego rejestracji;

4) umieszcza w nim pieczęć organu wraz z podpisem.

2. Wzór dziennika prac podwodnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 8. [Wymiana dyplomów i świadectw na zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorami]

1. Dyplomy kierownika prac podwodnych II i I klasy oraz świadectwa operatora systemów nurkowych wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. Nr 184, poz. 1904, z późn. zm.2)), na wniosek posiadacza podlegają wymianie na odpowiednie dyplomy i świadectwo zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorami.

2. Książeczki nurka oraz dzienniki prac podwodnych wydane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, zachowują swoją ważność.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 214, poz. 2175, z 2008 r. Nr 82, poz. 488 oraz z 2009 r. Nr 57, poz. 471.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. Nr 184, poz. 1904, z 2004 r. Nr 214, poz. 2175, z 2008 r. Nr 82, poz. 488 oraz z 2009 r. Nr 57, poz. 471), które, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768), utraciło moc z dniem 11 sierpnia 2015 r.

Załącznik 1. [WZORY DYPLOMÓW NURKA III, II, I KLASY, NURKA SATUROWANEGO, KIEROWNIKA PRAC PODWODNYCH III, II i I KLASY ORAZ ŚWIADECTWA OPERATORA SYSTEMÓW NURKOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 16 października 2015 r. (poz. 1794)

Załącznik nr 1

WZORY DYPLOMÓW NURKA III, II, I KLASY, NURKA SATUROWANEGO, KIEROWNIKA PRAC PODWODNYCH III, II i I KLASY ORAZ ŚWIADECTWA OPERATORA SYSTEMÓW NURKOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR KSIĄŻECZKI NURKA]

Załącznik nr 2

WZÓR KSIĄŻECZKI NURKA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Objaśnienia do załącznika:

1. Format książeczki: 88 x 125 mm.

2. Okładka w kolorze ciemnoniebieskim, miękka, wodoodporna typu paszportowego z napisami tłoczonymi w kolorze srebrnym.

3. Nieparzyste strony ponumerowane, a druga strona okładki oznaczona numerem ewidencyjnym, tłoczonym (Nr 00000) pięciocyfrowym.

4. Napisy w kolorze czarnym.

5. Winylowa taśma samoprzylepna znajdująca się tuż za drugą stroną okładki, skierowana stroną przylepną w jej kierunku, zabezpieczająca przed wilgocią i zamazywaniem danych posiadacza książeczki nurka, powinna zostać przyklejona do drugiej strony okładki przez posiadacza, po uprzednim złożeniu przez niego podpisu pod znajdującym się tam zdjęciem.

6. W przypadku wydania kolejnej książeczki nurka organ wydający odciska na pustych stronach nieaktualnego egzemplarza dokumentu prostokątny stempel o wymiarach 90 x 30 mm, w kolorze czerwonym, o treści „ANULOWANO” wraz z datą i podpisem, dziurkuje stronę zawierającą dane identyfikacyjne otworem o średnicy nie mniejszej niż 5 mm i zwraca dokument posiadaczowi.

Załącznik 3. [DZIENNIK PRAC PODWODNYCH]

Załącznik nr 3

DZIENNIK PRAC PODWODNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama