reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań2)

Na podstawie art. 356 ust. 9 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wykaz źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań, o których mowa w art. 356 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

2) sposób dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań przez podmioty wymienione w art. 355 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 2. [Wykaz źródeł]

Wykaz źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Dokumentowanie w formie dokumentów elektronicznych czynności oraz uzyskanych w ich toku informacji i dokumentów]

Podmioty prowadzące staranne poszukiwania dokumentują przeprowadzane czynności oraz uzyskane w ich toku informacje i dokumenty w formie dokumentów elektronicznych. Dotyczy to uzyskanych akt, dokumentów, korespondencji, wyników wyszukiwania w bazach danych oraz wszelkich innych materiałów mających znaczenie jako źródło informacji o uprawnionych, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, lub o miejscu ich zwykłego pobytu.

§ 4. [Protokół]

Po zakończeniu starannych poszukiwań sporządza się protokół zawierający opis przeprowadzonych czynności i sprawdzonych źródeł oraz stwierdzenie ich rezultatu. Protokół podpisuje osoba kierująca podmiotem przeprowadzającym staranne poszukiwania.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2015 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Omilanowska


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych (Dz. Urz. UE L 299 z 27.10.2012, str. 5).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016 oraz z 2015 r. poz. 932, 994 i 1639.

Załącznik 1. [WYKAZ ŹRÓDEŁ, KTÓRYCH SPRAWDZENIE JEST WYMAGANE W RAMACH STARANNYCH POSZUKIWAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 356 UST. 1 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. Z 2006 R. NR 90, POZ. 631, Z PÓŹN. ZM.)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 23 października 2015 r. (poz. 1823)

WYKAZ ŹRÓDEŁ, KTÓRYCH SPRAWDZENIE JEST WYMAGANE W RAMACH STARANNYCH POSZUKIWAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 356 UST. 1 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. Z 2006 R. NR 90, POZ. 631, Z PÓŹN. ZM.)

1) W odniesieniu do książek:

a) kartoteki wzorcowe haseł osobowych oraz katalogi:

– Biblioteki Narodowej w Warszawie,

– Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie,

– w przypadku utworów o szczególnej tematyce lub charakterze – właściwych ze względu na szczególną tematykę lub charakter utworu bibliotek gromadzących, opracowujących i przechowujących materiały biblioteczne tego typu,

– w przypadku utworów o tematyce regionalnej – właściwych dla danego regionu:

● bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania (Dz. U. Nr 29, poz. 161 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 513), innych niż Biblioteka Narodowa w Warszawie i Biblioteka Jagiellońska w Krakowie,

● bibliotek wojewódzkich opracowujących bibliografie regionalne, znajdujących się w wykazie bibliotek uprawnionych do otrzymywania publikacji o tematyce regionalnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania,

– własne, w przypadku gdy staranne poszukiwania prowadzi biblioteka lub archiwum,

b) informacje będące w posiadaniu następujących izb i stowarzyszeń twórców i wydawców:

– Polskiej Izby Książki,

– Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,

– Związku Literatów Polskich,

– Polskiego PEN Clubu,

c) następujące bazy danych i rejestry utworów publikowanych w formie drukowanej:

– WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders),

– baza ISBN (International Standard Book Number) prowadzona przez Bibliotekę Narodową,

– VIAF (Virtual International Authority Files),

– ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works),

d) informacje będące w posiadaniu następujących organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi:

– Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,

– Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska,

– Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL,

e) informacje będące w posiadaniu wydawcy danej publikacji, o ile w dalszym ciągu wydawca ten istnieje w czasie prowadzenia starannych poszukiwań;

2) W odniesieniu do dzienników, czasopism i innych publikacji periodycznych:

a) źródła, o których mowa w pkt 1 lit. a,

b) baza ISSN (International Standard Serial Number) dla publikacji periodycznych, prowadzona przez Bibliotekę Narodową,

c) informacje będące w posiadaniu następujących izb i stowarzyszeń twórców i wydawców:

– Izby Wydawców Prasy,

– Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,

– Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej,

d) informacje będące w posiadaniu następujących organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi:

– Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,

– Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL,

– Stowarzyszenia Wydawców REPROPOL;

3) W odniesieniu do utworów plastycznych i fotograficznych, opublikowanych w książkach, dziennikach, czasopismach lub w innych formach publikacji drukiem:

a) w zależności od formy publikacji – źródła, o których mowa w pkt 1 lub 2,

b) w przypadku utworów fotograficznych informacje będące w posiadaniu Związku Polskich Artystów Fotografików oraz w zależności od szczególnej tematyki lub charakteru utworu:

– bazy danych Narodowego Archiwum Cyfrowego,

– bazy danych Polskiej Agencji Prasowej,

– archiwum fotografii Ośrodka Karta,

c) w przypadku utworów plastycznych informacje będące w posiadaniu Związku Polskich Artystów Plastyków;

4) W odniesieniu do utworów audiowizualnych i wideogramów oraz utworów i artystycznych wykonań utrwalonych na wideogramach:

a) katalog Filmoteki Narodowej w Warszawie,

b) informacje będące w posiadaniu następujących izb i stowarzyszeń:

– Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych,

– Stowarzyszenia Filmowców Polskich,

c) bazy danych, kartoteki haseł wzorcowych oraz katalogi:

– Biblioteki Narodowej w Warszawie,

– Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie,

– Narodowego Instytutu Audiowizualnego,

– Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych,

– Narodowego Archiwum Cyfrowego,

d) następujące bazy danych powiązane z właściwymi normami i identyfikatorami:

– ISAN (International Standard Audiovisual Number),

– IDA (International Documentation on Audiovisual works),

e) wykazy twórców i inne informacje znajdujące się na opakowaniu egzemplarza utworu,

f) informacje będące w posiadaniu następujących organizacji zbiorowego zarządzania:

– Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,

– Stowarzyszenia Filmowców Polskich – Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych ZAPA,

– Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji ZASP,

g) następujące internetowe bazy danych o utworach, o ile są one ogólnodostępne: www.filmpolski.pl, www.filmweb.pl, www.stopklatka.pl, www.imdb.com,

h) bazy danych zawierające informacje identyfikujące zbiory programowe oraz archiwa dokumentacji aktowej Telewizji Polskiej S.A.;

5) W odniesieniu do utworów i artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach:

a) następujące bazy danych powiązane z właściwymi normami i identyfikatorami:

– ISWC (International Standard Music Work Code) dla utworów muzycznych,

– ISRC (International Standard Recording Code) dla fonogramów,

b) wykazy twórców i inne informacje znajdujące się na opakowaniu egzemplarza fonogramu,

c) informacje będące w posiadaniu następujących organizacji zbiorowego zarządzania:

– Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,

– Związku Producentów Audio-Video ZPAV,

– Związku Artystów Wykonawców STOART,

– Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP,

d) bazy danych i katalogi zbiorów muzycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie,

e) bazy danych Narodowego Archiwum Cyfrowego,

f) bazy danych zawierające informacje identyfikujące zbiory programowe oraz archiwa dokumentacji aktowej publicznych organizacji radiowych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama