Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 października 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 1a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. Nr 212, poz. 1387 oraz z 2013 r. poz. 1188) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) minister właściwy do spraw gospodarki – w odniesieniu do spółek wymienionych w poz. 1–8 oraz 23 załącznika do rozporządzenia;

2) Minister Obrony Narodowej – w odniesieniu do spółki wymienionej w poz. 9 załącznika do rozporządzenia;”;

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) poz. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu”,

b) poz. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Konstancinie-Jeziornie”,

c) poz. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o. w Poznaniu”,

d) uchyla się poz. 10–20,

e) dodaje się poz. 23 w brzmieniu:

„23. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-12
  • Data wejścia w życie: 2015-11-27
  • Data obowiązywania: 2015-11-27
  • Dokument traci ważność: 2017-01-01

Dziennik Ustaw