reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1306), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 295, poz. 1748);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. poz. 1466);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. poz. 1950).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 295, poz. 1748), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. poz. 1466), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. poz. 1950), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.”.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 13 października 2015 r. (poz. 1852)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 i 1337) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu stałego;

2) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu czasowego;

3) wzory i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego w zależności od postaci jego złożenia;

4) wzory i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego w zależności od postaci jego złożenia;

5) wzory i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w zależności od postaci jego złożenia;

6) wzory i sposób wypełniania formularza zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w zależności od postaci jego złożenia;

7) wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały;

8) wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.

§ 2. 1. Wzór formularza zgłoszenia pobytu stałego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór formularza zgłoszenia pobytu czasowego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego, składanego w formie dokumentu papierowego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego, składanego w formie dokumentu elektronicznego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Wzór formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, składanego w formie dokumentu papierowego stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

6. Wzór formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, składanego w formie dokumentu elektronicznego stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

7. Wzór formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, składanego w formie dokumentu papierowego stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

8. Wzór formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, składanego w formie dokumentu elektronicznego stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

9. Wzór formularza zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy, składanego w formie dokumentu papierowego stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

10. Wzór formularza zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy, składanego w formie dokumentu elektronicznego stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.

11. Wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia.

12. Wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 3. Formularze, o których mowa w § 2, wypełnia się w języku polskim.

§ 4. 1. Osoba dokonująca zgłoszenia wypełnia formularz komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.

2. Formularz może być sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę.

3. Potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na formularzu sporządzanym w postaci, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje własnoręcznym podpisem osoba zgłaszająca.

4. Potwierdzenia faktu pobytu osoby, której zgłoszenie dotyczy, pod wskazanym adresem, na formularzach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, dokonuje własnoręcznym podpisem właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

5. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na formularzach, o których mowa w § 2, składanych w formie dokumentu papierowego dokonuje własnoręcznym podpisem pracownik organu gminy przyjmujący zgłoszenie.

§ 5. Formularze, o których mowa w § 2, składane w formie dokumentu elektronicznego są uwierzytelniane przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego ePUAP.

§ 6.2) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.3)


1) Obecnie działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. poz. 1950), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 257, poz. 1743).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 września 2011 r.

Załącznik nr 1

WZÓR – ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR – ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WZÓR – ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 4

WZÓR – ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

infoRgrafika

Załącznik nr 5

WZÓR – ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 6

WZÓR – ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

infoRgrafika

Załącznik nr 7

WZÓR – ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 8

WZÓR – ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 9

WZÓR – ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 10

WZÓR – ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 11

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY

infoRgrafika

Załącznik nr 12

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Urawski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama