Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Formularz wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej]

Wzór formularza wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2015 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. G. Karpiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004 oraz z 2015 r. poz. 1607.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 92, poz. 579), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1607).

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 listopada 2015 r. (poz. 1859)

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-12
  • Data wejścia w życie: 2015-11-13
  • Data obowiązywania: 2015-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw