Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L.

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2007 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. (Dz. U. Nr 175, poz. 1230), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. (Dz. U. Nr 93, poz. 592);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. (Dz. U. Nr 58, poz. 482);

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. (Dz. U. Nr 22, poz. 117).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. (Dz. U. Nr 93, poz. 592), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. (Dz. U. Nr 58, poz. 482), które stanowią:

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2008/826/WE z dnia 30 października 2008 r. przedłużającej okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (Dz. Urz. UE L 290 z 31.10.2008, str. 25).”

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2009 r.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. (Dz. U. Nr 22, poz. 117), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2007 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L.]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 21 października 2015 r. (poz. 1860)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 września 2007 r.

w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L.2)

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)4) odstępstwa od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1227) w załączniku nr 3 w części A w pkt 1 w odniesieniu do roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach. i Juniperus L. oraz gatunku Pinus parviflora Sieb. et Zucc. albo tego gatunku szczepionego na podkładkach gatunku innego niż Pinus parviflora Sieb. et Zucc., pochodzących z Republiki Korei lub Japonii;

2) wymagania specjalne, jakie powinny spełniać rośliny, o których mowa w pkt 1, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje, które powinny być zawarte w świadectwie fitosanitarnym;

3) sposób i tryb zgłaszania roślin, o których mowa w pkt 1, do granicznej kontroli fitosanitarnej;

4) sposób przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej roślin, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Dopuszcza się wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) skarlonych naturalnie lub sztucznie roślin z rodzaju Chamaecyparis Spach. i gatunku Pinus parviflora Sieb. et Zucc., innych niż nasiona, albo gatunku Pinus parviflora Sieb. et Zucc. szczepionych na podkładkach gatunku innego niż Pinus parviflora Sieb. et Zucc., innych niż nasiona:

a)5) pochodzących z Japonii – od dnia 15 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,

b)5) pochodzących z Republiki Korei – od dnia 15 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;

2) skarlonych naturalnie lub sztucznie roślin z rodzaju Juniperus L., innych niż nasiona:

a)6) pochodzących z Japonii:

– od dnia 15 lutego 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r.,

– od dnia 1 listopada do dnia 31 marca następnego roku począwszy od 2011 r., jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.,

b)6) pochodzących z Republiki Korei:

– od dnia 15 lutego 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r.,

– od dnia 1 listopada do dnia 31 marca następnego roku począwszy od 2011 r., jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 3. Rośliny, o których mowa w § 2, mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych, w załącznikach nr 1 i 2 oraz w załączniku nr 4 w części A w dziale I w pkt 43, a także:7)

1) były uprawiane i przechowywane, co najmniej przez dwa ostatnie lata przed eksportem, w urzędowo zarejestrowanych szkółkach, które podlegają urzędowym kontrolom, a w przypadku roślin:

a) z rodzaju Juniperus L., zostały przeprowadzone urzędowe kontrole, co najmniej sześć razy w roku, w odpowiednich odstępach czasu, i w wyniku tych kontroli rośliny z rodzajów: Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. i Pyrus L., uprawiane przez dwa lata przed wysyłką w tej szkółce lub jej bezpośrednim sąsiedztwie, zostały uznane za wolne od:

– Aschistonyx eppoi Inouye,

– Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada i Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada,

– Oligonychus perditus Pritchard et Baker,

– Popillia japonica Newman,

– organizmów szkodliwych, których występowanie nie jest znane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,

b) z rodzaju Chamaecyparis Spach. zostały przeprowadzone urzędowe kontrole, co najmniej sześć razy w roku, w odpowiednich odstępach czasu, i w wyniku tych kontroli rośliny z tego rodzaju, uprawiane w tej szkółce lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie, zostały uznane za wolne od Popillia japonica Newman i innych organizmów szkodliwych, których występowanie nie jest znane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,

c) gatunku Pinus parviflora Sieb. et Zucc. zostały przeprowadzone urzędowe kontrole, co najmniej sześć razy w roku, w odpowiednich odstępach czasu, i w wyniku tych kontroli rośliny z rodzaju Pinus L., uprawiane w tej szkółce lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie, zostały uznane:

– za wolne od: Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton, Coleosporium paederiae, Coleosporium phellodendri Komr, Cronatium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai, Dendrolimus spectabilis Butler, Monochamus spp. (gatunki nieeuropejskie), Peridermium kurilense Dietel, Popillia japonica Newman, Thecodiplosis japonensis Uchida et Inouye oraz innych organizmów szkodliwych, których występowanie nie jest znane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej – w przypadku Japonii,

– za wolne od: Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton, Coleosporium phellodendri Komr, Coleosporium asterum (Dietel) Sydow, Coleosporium eupatorii Arthur, Cronatium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai, Dendrolimus spectabilis Butler, Monochamus spp. (gatunki nieeuropejskie), Popillia japonica Newman, Thecodiplosis japonensis Uchida et Inouye oraz innych organizmów szkodliwych, których występowanie nie jest znane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej – w przypadku Republiki Korei,

d) gatunku Pinus parviflora Sieb. et Zucc. szczepionych na podkładkach gatunku innego niż Pinus parviflora Sieb. et Zucc., podkładki te zostały pozbawione odrostów oraz uzyskane z roślin matecznych, które zostały w wyniku urzędowej kontroli uznane za wolne od organizmów szkodliwych;

2) jeżeli w wyniku kontroli, o których mowa w pkt 1 lit. a–c, stwierdzono występowanie organizmów szkodliwych, to:

a) porażone rośliny zostały usunięte,

b) pozostałe rośliny poddano zabiegom zwalczającym te organizmy,

c) szkółka została wykreślona z urzędowego rejestru, a ponowny wpis takiej szkółki do rejestru nastąpił w roku następującym po roku, w którym wykryto dany organizm szkodliwy;

3) co najmniej przez dwa lata przed eksportem rosły w pojemnikach znajdujących się co najmniej na wysokości 50 cm nad podłożem albo na utrzymanym w czystości, betonowym podłożu, które nie przepuszcza nicieni;

4) każda z roślin została oznakowana w sposób umożliwiający identyfikację szkółki, w której była uprawiana i przechowywana, oraz wskazujący rok, w którym roślina została posadzona w pojemniku;

5) wraz z towarzyszącym im podłożem zostały zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, zawierające:

a) nazwę zarejestrowanej szkółki, z której one pochodzą,

b) elementy zawarte w oznakowaniu, o którym mowa w pkt 4,

c) określenie ostatniego zabiegu fitosanitarnego, jakiemu zostały poddane,

d) w rubryce „Deklaracja dodatkowa”, oświadczenie o treści:

– „Przesyłka ta spełnia warunki określone w decyzji Komisji 2002/887/WE” – w przypadku Japonii,

– „Przesyłka ta spełnia warunki określone w decyzji Komisji 2002/499/WE” – w przypadku Republiki Korei.

§ 4. 1. Podmiot wprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, o których mowa w § 2, zgłasza przed każdym planowanym ich wprowadzeniem ten zamiar wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa właściwemu dla punktu wwozu, przez który rośliny będą wprowadzane.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę botaniczną roślin;

2) wskazanie ilości roślin;

3) wskazanie miejsca zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w którym zostanie przeprowadzona kwarantanna;

4) planowaną datę wwozu.

§ 5. 1. W ramach granicznej kontroli fitosanitarnej, obejmującej kontrolę zdrowotności, przeprowadza się także kwarantannę trwającą:

1) co najmniej trzy miesiące czynnego wzrostu – w przypadku roślin z rodzaju Chamaecyparis Spach. i gatunku Pinus parviflora Sieb. et Zucc.;

2) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca – w przypadku roślin z rodzaju Juniperus L.

2. Kwarantanna odbywa się pod nadzorem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla miejsca, w którym jest ona przeprowadzana.

3. Każda z roślin powinna zostać poddana:

1) ocenie makroskopowej, przeprowadzanej w terminach uwzględniających gatunek rośliny i jej etap rozwoju – w punkcie wwozu oraz w czasie kwarantanny;

2) badaniom laboratoryjnym na obecność lub identyfikację organizmów szkodliwych, jeżeli w wyniku oceny organoleptycznej zostaną stwierdzone objawy występowania lub występowanie organizmów szkodliwych.

4. Jeżeli kontrola zdrowotności potwierdzi:

1) że przesyłka jest wolna od organizmów szkodliwych, o których mowa w § 3, zaopatruje się ją w paszport roślin;

2) występowanie organizmów szkodliwych, o których mowa w § 3, to z przesyłką postępuje się w sposób określony w art. 27 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. (Dz. U. Nr 90, poz. 600).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia8).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

– decyzji Komisji 2002/887/WE z dnia 8 listopada 2002 r. upoważniającej do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (Dz. Urz. WE L 309 z 12.11.2002, str. 8, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 350, z późn. zm.),

– decyzji Komisji 2002/499/WE z dnia 26 czerwca 2002 r. upoważniającej do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (Dz. Urz. WE L 168 z 27.06.2002, str. 53, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 137, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 822, 907 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. (Dz. U. Nr 93, poz. 592), które weszło w życie z dniem 30 maja 2008 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. (Dz. U. Nr 22, poz. 117), które weszło w życie z dniem 8 lutego 2011 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 września 2007 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-12
  • Data wejścia w życie: 2015-11-12
  • Data obowiązywania: 2015-11-12
  • Dokument traci ważność: 2029-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw