reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Na podstawie art. 28a ust. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców, zwanych dalej „stypendiami”, w tym tryb oceny wniosków o przyznanie stypendium naukowego oraz szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie stypendium naukowego.

§ 2. [Wniosek o przyznanie stypendium]

1. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „ministrem”, przyznaje corocznie w drodze konkursu środki finansowe na finansowanie stypendiów na podstawie wniosków zawierających informacje, których szczegółowy zakres określa załącznik do rozporządzenia.

2. Jednostka naukowa składa w okresie od dnia 2 stycznia do dnia 31 marca roku, w którym ma być przyznane stypendium, wniosek o przyznanie stypendium w systemie teleinformatycznym wskazanym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, zwanym dalej „systemem”.

3. Wniosek o przyznanie stypendium może dotyczyć osoby, która nie była laureatem konkursu o stypendium i w chwili składania wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej składającej wniosek.

4. W okresie, o którym mowa w ust. 2, jednostka naukowa przesyła dodatkowo informację określoną w części A załącznika do rozporządzenia w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, albo w postaci papierowej.

§ 3. [Wnioski kierowane do rozpatrzenia]

Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań wzywa się jednostkę naukową, za pośrednictwem systemu, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 4. [Ocena wniosków]

1. Do oceny wniosków i wyłonienia kandydatów do stypendium minister powołuje zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwany dalej „zespołem”, składający się ze specjalistów reprezentujących obszary wiedzy wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065).

2. Przy ocenie wniosków zespół bierze pod uwagę osiągnięcia kandydata w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku, przy czym do tego okresu nie wlicza się przerwy w działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, trwającej łącznie nie dłużej niż 2 lata.

3. Zespół ocenia wnioski, uwzględniając następujące kryteria:

1) dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności publikacje w czasopismach naukowych, monografie, udział w projektach badawczych, dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;

2) znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium;

3) udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym;

4) inne osiągnięcia kandydata do stypendium, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne.

4. Zespół po przeprowadzeniu oceny wniosków dokonywanej w poszczególnych obszarach wiedzy przedstawia ministrowi listę wniosków rekomendowanych do przyznania stypendium ze wskazaniem jego miesięcznej wysokości oraz okresu, na który przyznaje się stypendium.

§ 5. [Umowa dotycząca przekazania środków finansowych na wypłatę stypendium]

1. Środki finansowe na wypłatę stypendium są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej osobę, której przyznano stypendium, zwaną dalej „stypendystą”, w półrocznych ratach na podstawie umowy zawartej między ministrem a jednostką naukową.

2. Środki finansowe są wypłacane stypendyście przez jednostkę, o której mowa w ust. 1, w miesięcznych ratach na podstawie umowy zawartej między jednostką naukową zatrudniającą stypendystę a stypendystą.

3. Stypendysta jest w okresie pobierania stypendium zobowiązany do niezwłocznego poinformowania ministra o ustaniu stosunku pracy w jednostce, o której mowa w ust. 1, i nawiązaniu stosunku pracy w innej jednostce naukowej.

4. Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, ulegają rozwiązaniu z dniem ustania stosunku pracy stypendysty w jednostce naukowej, o której mowa w ust. 1.

5. Jednostka naukowa, o której mowa w ust. 3, jest obowiązana do niezwłocznego zawarcia umów, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 6. [Zwrot pobranych rat stypendium]

1. W przypadku zaprzestania działalności naukowej w okresie pobierania stypendium, z przyczyny leżącej po stronie stypendysty, dotychczas pobrane raty stypendium podlegają zwrotowi na warunkach określonych w umowie, o której mowa w § 5 ust. 2.

2. Jednostka naukowa składa w urzędzie obsługującym ministra rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendium w terminie 60 dni od dnia zakończenia wypłaty tego stypendium.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, podlega ocenie urzędu obsługującego ministra. Przy ocenie rozliczenia uwzględnia się następujące kryteria:

1) prawidłowość wydatkowania przez jednostkę naukową środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendium;

2) terminowość realizacji wypłat stypendium.

4. Środki finansowe niewykorzystane przez jednostkę naukową na wypłatę stypendium podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra w terminie 60 dni od dnia zakończenia umowy, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2014 r. poz. 422).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO DLA WYBITNEGO MŁODEGO NAUKOWCA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 27 października 2015 r. ( poz. 1878)

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO DLA WYBITNEGO MŁODEGO NAUKOWCA

A. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ

1. Nazwa, siedziba i adres (w przypadku uczelni należy podać nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej, zgodnie ze statutem uczelni).

2. Numer telefonu, numer faksu, e-mail, adres strony internetowej.

3. Numer NIP i REGON.

4. Nazwa rady naukowej, rady wydziału lub innego organu reprezentującego jednostkę naukową.

5. Imię i nazwisko kierownika jednostki.

Oświadczenie, że informacje zawarte we wniosku złożonym w systemie teleinformatycznym pod numerem identyfikacyjnym (ID) są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Wyrażenie zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).

PIECZĘCIE I PODPIS (jednostki naukowej, kierownika jednostki naukowej).

(W przypadku gdy część A wniosku zostanie przesłana na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, nie wymaga się pieczęci).

B. INFORMACJE O KANDYDACIE

1. Dane kandydata:

imię/imiona i nazwisko;

data urodzenia;

płeć;

tytuł zawodowy;

stopień naukowy;

tytuł naukowy.

2. Adres zamieszkania kandydata:

1) ulica, kod pocztowy, miejscowość;

2) numer telefonu kontaktowego;

3) adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania);

4) adres e-mail.

3. Okres (nie dłuższy niż 36 miesięcy), na który proponuje się przyznać stypendium naukowe.

4. Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa reprezentowane przez kandydata, zgodnie z wykazem obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065), oraz tematyka badań naukowych lub prac rozwojowych.

(W przypadku działalności interdyscyplinarnej kandydata do stypendium można podać więcej niż jeden obszar wiedzy oraz więcej niż jedną dziedzinę lub dyscyplinę naukową).

5. Informacje o miejscach zatrudnienia i zajmowanych przez kandydata stanowiskach.

6. Przebieg pracy naukowej kandydata: nazwa jednostki naukowej, data uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, stopnia naukowego, informacja o uzyskanych stopniach naukowych i tytułach naukowych.

7. Informacje o pracach kandydata wykonanych w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku, w tym o: publikacjach (należy wskazać nie więcej niż 15 publikacji, z uwzględnieniem miejsca i daty publikacji), udziale w realizacji projektów badawczych (należy wskazać numer i tytuł projektu oraz pełnioną funkcję w projekcie: kierownik/wykonawca), wdrożeniach wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

8. Doświadczenie naukowe kandydata zdobyte w kraju i za granicą w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu, jednostka kierująca).

9. Opinia rady naukowej/rady wydziału dotycząca wystąpienia z wnioskiem o stypendium (uchwała rady lub wyciąg z protokołu posiedzenia rady).

10. Opinia rady naukowej/rady wydziału o kandydacie.

11. Inne informacje przydatne przy rozpatrywaniu wniosku (pełnione przez kandydata funkcje, odbyte warsztaty i szkolenia).

Oświadczenia kandydata:

1) o wyrażeniu zgody na zamieszczenie danych osobowych zawartych we wniosku w zbiorze danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na przetwarzanie tych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1309);

2) że nie był laureatem konkursu na stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców.

Podpis kandydata

(do wniosku może zostać dołączona opinia o kandydacie sporządzona przez jego opiekuna naukowego)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama