| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego]

1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Funkcję Pełnomocnika pełni sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 2. [Zadania Pełnomocnika]

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) koordynacja działań dotyczących opracowania i wdrażania programu kształtowania ustroju rolnego, zwanego dalej „programem”, w tym:

a) przygotowanie propozycji zasad i ich wdrożenia w zakresie:

– monitorowania ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. poz. 1433),

– kształtowania struktury agrarnej,

– scalania i wymiany gruntów,

– koordynacji spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych,

b) podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych do wdrożenia programu, w tym środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa,

c) inicjowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, dotyczących programu,

d) koordynowanie działań w zakresie przygotowania organów administracji rządowej i samorządowej do wdrażania programu, w tym w zakresie melioracji i urządzeń wodnych, małej retencji oraz ochrony przed powodziami,

e) koordynowanie działań administracji rządowej w zakresie wdrażania programu,

f) monitorowanie wdrażania programu;

2) rozpatrywanie innych spraw określonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez ministrów w zakresie mającym znaczenie dla realizacji programu.

§ 3. [Obowiązek organów administracji rządowej współdziałania i pomocy Pełnomocnikowi]

Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 4. [Kompetencje Pełnomocnika]

Pełnomocnik może, za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych, wynikające z zakresu jego działania.

§ 5. [Projekty dokumentów rządowych]

Projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych, mające znaczenie dla realizacji zadań wymienionych w § 2 podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

§ 6. [Współpraca Pełnomocnika z Radą Ministrów]

1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego zadań;

2) roczne sprawozdania ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 7. [Powoływanie zespołów i zlecanie ekspertyz]

Pełnomocnik może, za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie ekspertyz.

§ 8. [Obsługa w zakresie zadań Pełnomocnika]

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową w zakresie zadań Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 9. [Wydatki]

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 33 – rozwój wsi.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »