reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców

Na podstawie art. 11l ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) organizację pracy komisji egzaminacyjnej;

2) sposób przeprowadzania egzaminu na rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zwanego dalej „egzaminem”, oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zwanego dalej „sprawdzianem”, oraz sposób ustalania wyniku z egzaminu lub sprawdzianu;

3) sposób i tryb wnoszenia oraz zwrotu opłaty za przeprowadzenie egzaminu na rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zwanej dalej „opłatą”;

4) wzór kwestionariusza osobowego;

5) wzór aktu powołania do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

§ 2. [Kierowanie pracami i obsługa organizacyjna komisji egzaminacyjnej]

1. Pracami komisji egzaminacyjnej kieruje jej przewodniczący lub jego zastępca.

2. Obsługę organizacyjną komisji egzaminacyjnej zapewnia Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

§ 3. [Członkowie komisji]

Członkowie komisji egzaminacyjnej:

1) przedstawiają, na wniosek przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy, propozycje pytań na egzamin lub sprawdzian;

2) uczestniczą w pracach komisji egzaminacyjnej, w szczególności w przygotowaniu i przeprowadzaniu egzaminu lub sprawdzianu oraz ocenianiu wyników tego egzaminu lub sprawdzianu;

3) zawiadamiają przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę o braku możliwości wzięcia udziału w pracach komisji egzaminacyjnej.

§ 4. [Wybór pytań na egzamin i sprawdzian]

Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób dokonuje wyboru pytań na egzamin i sprawdzian.

§ 5. [Rozpoczęcie egzaminu]

Egzamin rozpoczyna się w terminie i miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej albo jego zastępcę.

§ 6. [Egzamin]

1. Egzamin przeprowadza się w warunkach zapewniających kandydatowi na rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zwanemu dalej „zdającym”, samodzielną pracę, w obecności co najmniej pięciu członków komisji egzaminacyjnej, w tym jej przewodniczącego lub jego zastępcy.

2. Podczas egzaminu lub sprawdzianu przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca może wydawać polecenia o charakterze porządkowym lub organizacyjnym.

3. Przed przystąpieniem do egzaminu zdający okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość.

4. Nieobecność zdającego podczas egzaminu oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za rezygnację z udziału w egzaminie.

§ 7. [Czynności przed rozpoczęciem egzaminu]

Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej albo jego zastępca informuje zdających o:

1) sposobie przeprowadzenia egzaminu;

2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu;

3) sposobie dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;

4) sposobie ogłoszenia wyników egzaminu;

5) czasie rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

§ 8. [Opuszczenie sali w trakcie egzaminu]

1. W trakcie egzaminu zdający może opuścić salę, w której jest przeprowadzany egzamin, w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy, pod nadzorem członka komisji egzaminacyjnej wskazanego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę.

2. Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje test przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy.

3. Członek komisji egzaminacyjnej odnotowuje na teście godzinę i minutę przekazania i zwrotu testu.

§ 9. [Zakaz posiadania urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji]

W trakcie egzaminu zdający nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.

§ 10. [Zakaz korzystania z materiałów pomocniczych i porozumiewania się z innymi osobami]

W czasie rozwiązywania testu zdający nie może korzystać z materiałów pomocniczych, a także porozumiewać się z innymi osobami.

§ 11. [Wykluczenie z egzaminu]

1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca wyklucza z egzaminu zdającego, który w jego trakcie porozumiewa się z innymi osobami, posługuje się materiałami pomocniczymi lub urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji, udziela pomocy pozostałym zdającym lub w inny sposób zakłóca jego przebieg.

2. Wykluczenie z egzaminu odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.

§ 12. [Część pisemna egzaminu]

Część pisemną egzaminu przeprowadza się w formie testu, który składa się z 40 pytań i trwa 40 minut. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego liczy się od momentu rozdania testu wszystkim zdającym.

§ 13. [Wybór odpowiedzi]

1. Wybór odpowiedzi z testu polega na zakreśleniu na karcie testu odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B albo C).

2. W trakcie rozwiązywania testu dopuszcza się jednokrotną zmianę zakreślonej odpowiedzi i tylko w zakresie jednego pytania testowego. W takim przypadku zdający potwierdza parafą ostateczną odpowiedź na pytanie testowe.

3. W przypadku dokonania przez zdającego więcej niż jednej zmiany zakreślonej odpowiedzi lub w przypadku braku parafy, za zmianę zakreślonej odpowiedzi za dane zadanie testowe przyznaje się 0 punktów.

§ 14. [Wynik części pisemnej egzaminu]

1. Podstawą ustalenia wyniku z testu są odpowiedzi zakreślone na karcie testu.

2. Każde pytanie testowe jest oceniane w następujący sposób:

1) odpowiedź prawidłowa – 1 punkt;

2) odpowiedź nieprawidłowa – minus 1 punkt;

3) brak odpowiedzi – 0 punktów.

3. Wynik części pisemnej egzaminu stanowi sumę punktów uzyskanych za odpowiedzi prawidłowe pomniejszoną o punkty ujemne za odpowiedzi nieprawidłowe.

4. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej w części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 21 punktów.

5. Każdy test jest sprawdzany odrębnie przez dwóch członków komisji egzaminacyjnej wyznaczonych przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej albo jego zastępcę.

§ 15. [Termin części ustnej egzaminu]

Część ustna egzaminu jest przeprowadzana w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej albo jego zastępcę.

§ 16. [Część ustna egzaminu]

1. Część ustna egzaminu obejmuje ocenę:

1) odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji egzaminacyjnej;

2) umiejętności samodzielnej pracy zdającego z dokumentacją związaną z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w szczególności w zakresie:

a) dokonywania oceny pod względem zgodności rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

b) określania rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej,

c) sporządzania ekspertyz technicznych i innych opracowań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

2. Czas na przygotowanie się zdającego do zaprezentowania umiejętności samodzielnej pracy z dokumentacją, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi 20 minut od przedstawienia przez komisję egzaminacyjną problemu i przekazania dokumentacji.

§ 17. [Korzystanie z materiałów pomocniczych]

W części ustnej egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych, w szczególności z tekstów aktów prawnych, Polskich Norm oraz innych opracowań.

§ 18. [Wynik egzaminu]

Wynik egzaminu ustala się na posiedzeniu komisji egzaminacyjnej bezpośrednio po przeprowadzeniu części ustnej egzaminu.

§ 19. [Protokół]

Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują uczestniczący w nim członkowie komisji egzaminacyjnej.

§ 20. [Informacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o wyniku egzaminu uzyskanym przez zdającego]

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej albo jego zastępca informuje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o wyniku egzaminu uzyskanym przez zdającego.

§ 21. [Sprawdzian]

1. Sprawdzian, o którym mowa w art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, komisja egzaminacyjna przeprowadza w składzie co najmniej 3 osób, w formie testu, który składa się z 40 pytań. Przepisy § 6 ust. 3 i § 7–14 stosuje się odpowiednio.

2. Z przebiegu sprawdzianu sporządza się protokół, który podpisują uczestniczący w nim członkowie komisji egzaminacyjnej.

§ 22. [Opłata]

Opłatę wnosi się najpóźniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu na rachunek bankowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wskazany w informacji, o której mowa w art. 11e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

§ 23. [Zwrot opłaty]

1. Zwrotu opłaty dokonuje się na podany przez osobę ubiegającą się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych numer rachunku bankowego albo przekazem pocztowym.

2. Zwrot opłaty następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym zdający:

1) nie został dopuszczony do egzaminu;

2) wycofał wniosek o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nie później niż w terminie 14 dni przed wyznaczoną datą przeprowadzenia części pisemnej egzaminu;

3) nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych i złożył udokumentowany wniosek o zwrot opłaty w terminie 7 dni od wyznaczonej daty egzaminu.

§ 24. [Wzór kwestionariusza osobowego]

Wzór kwestionariusza osobowego dołączanego do wniosku o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 25. [Wzór aktu powołania]

Wzór aktu powołania do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 26. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635 oraz z 2015 r. poz. 867 i 1505.

Załącznik 1. [WZÓR KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE PRAWA DO WYKONYWANIA ZAWODU RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. (poz. 2083)

Załącznik nr 1

WZÓR KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE PRAWA DO WYKONYWANIA ZAWODU RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR AKTU POWOŁANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR AKTU POWOŁANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama