| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców2)

Na podstawie art. 34 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców;

2) wzór certyfikatu dla przedsiębiorców i jego opis;

3) wysokość jednostkowych stawek opłat za:

a) rozpatrzenie wniosku o wydanie albo odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców,

b) wydanie albo odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców,

c) dokonanie wpisu do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców.

§ 2. [Wniosek o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców]

Wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Certyfikat dla przedsiębiorców]

1. Wzór certyfikatu dla przedsiębiorców jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Certyfikat dla przedsiębiorców ma postać kartki papieru w formacie A4, zalaminowanej folią zabezpieczającą. Certyfikat dla przedsiębiorców jest opatrzony pieczęcią i podpisem kierownika jednostki certyfikującej przedsiębiorców.

§ 4. [Jednostkowa stawka opłaty]

Jednostkowa stawka opłaty za:

1) rozpatrzenie wniosku o wydanie albo odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców wynosi 10% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, zwanej dalej „ustawą”;

2) wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców wynosi 35% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy;

3) odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców wynosi 10% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy;

4) dokonanie wpisu do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców wynosi 5% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Minister Rozwoju: M. Morawiecki


1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu:

1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 3);

2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 10 grudnia 2015 r. (poz. 2119)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW]

Załącznik nr 2

WZÓR – CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »