| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną

Na podstawie art. 15l ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres i formę prowadzenia szkoleń pozwalających na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 3 i art. 15c ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, zwanej dalej „ustawą”;

2) jednostki uprawnione do prowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt 1;

3) sposób oceny stanu narządu wzroku;

4) wzory:

a) orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 15f ust. 1 i art. 15h ust. 7 ustawy,

b) karty badania lekarskiego, o której mowa w art. 15f ust. 3 ustawy,

c) orzeczenia psychologicznego, o którym mowa w art. 15g ust. 1 i art. 15h ust. 7 ustawy,

d) zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych i zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych,

e) pieczęci używanych przez lekarza upoważnionego lub psychologa upoważnionego.

§ 2. [Zakres szkolenia pozwalającego na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji]

1. Szkolenie pozwalające na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 3 ustawy, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 42 godzin, w zakresie:

1) wybranych przepisów o broni i amunicji;

2) wybranych informacji o broni;

3) zasad orzecznictwa lekarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących orzekania o zakresie sprawności psychofizycznej do dysponowania bronią;

4) metodyki badań układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, stanu narządu słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu;

5) problematyki alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych;

6) sposobu dokumentowania badań.

2. Szkolenie pozwalające na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w art. 15c ust. 1 pkt 3 ustawy, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 60 godzin, w zakresie:

1) wybranych przepisów o broni i amunicji;

2) wybranych informacji o broni;

3) zasad orzecznictwa psychologicznego w zakresie sprawności psychologicznej do dysponowania bronią;

4) metodyki badań, właściwej do oceny poziomu rozwoju intelektualnego, osobowości i dojrzałości społecznej;

5) problematyki alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych.

§ 3. [Jednostki uprawnione do prowadzenia szkolenia]

1. Jednostkami uprawnionymi do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, są:

1) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi;

2) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;

3) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie;

4) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.

2. Jednostkami uprawnionymi do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 2, są:

1) Polskie Towarzystwo Psychologiczne;

2) Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce.

§ 4. [Sposób oceny stanu narządu wzroku]

Sposób oceny stanu narządu wzroku jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. [Wzór karty badania lekarskiego]

Wzór karty badania lekarskiego, o której mowa w art. 15f ust. 3 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. [Wzór orzeczenia lekarskiego]

Wzór orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 15f ust. 1 i art. 15h ust. 7 ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. [Wzór orzeczenia psychologicznego]

Wzór orzeczenia psychologicznego, o którym mowa w art. 15g ust. 1 i art. 15h ust. 7 ustawy, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 8. [Wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych]

Wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 9. [Wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych]

Wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 10. [Wzór pieczęci używanej przez lekarza upoważnionego]

Wzór pieczęci używanej przez lekarza upoważnionego jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 11. [Wzór pieczęci używanej przez psychologa upoważnionego]

Wzór pieczęci używanej przez psychologa upoważnionego jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 12. [Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego i psychologicznego]

1. Postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego i psychologicznego wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przeprowadza się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898, z 2001 r. Nr 22, poz. 261 oraz z 2002 r. Nr 68, poz. 630).

2. Orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarzy lub upoważnionych psychologów przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, zachowują ważność.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898, z 2001 r. Nr 22, poz. 261 oraz z 2002 r. Nr 68, poz. 630), które utraciło moc z dniem 30 listopada 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).

Załącznik 1. [SPOSÓB OCENY STANU NARZĄDU WZROKU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2210)

Załącznik nr 1

SPOSÓB OCENY STANU NARZĄDU WZROKU

Lp.

Zakres oceny

Opis oceny

1.

Ostrość

Oka lepiej widzącego – nie mniej niż 0,8 Oka gorzej widzącego – nie mniej niż 0,5

2.

Korekcja

Bez ograniczeń: okularowa, soczewkami kontaktowymi, wewnątrzgałkowymi, pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji; dopuszczalna korekcja w granicach: +/–8,0 D

3.

Rozpoznawanie barwy

Prawidłowe rozpoznawanie barwy czerwonej, zielonej i żółtej

4.

Pole widzenia

Prawidłowe (ocena za pomocą perymetru)

5.

Widzenie obuoczne

Prawidłowe

6.

Widzenie zmierzchowe

Prawidłowe

 

Załącznik 2. [WZÓR – KARTA BADANIA LEKARSKIEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – ORZECZENIE LEKARSKIE]

Załącznik nr 3

WZÓR – ORZECZENIE LEKARSKIE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE]

Załącznik nr 4

WZÓR – ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU LEKARZY UPOWAŻNIONYCH]

Załącznik nr 5

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU LEKARZY UPOWAŻNIONYCH

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU PSYCHOLOGÓW UPOWAŻNIONYCH]

Załącznik nr 6

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU PSYCHOLOGÓW UPOWAŻNIONYCH

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – PIECZĘĆ UŻYWANA PRZEZ LEKARZA UPOWAŻNIONEGO]

Załącznik nr 7

WZÓR – PIECZĘĆ UŻYWANA PRZEZ LEKARZA UPOWAŻNIONEGO

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR – PIECZĘĆ UŻYWANA PRZEZ PSYCHOLOGA UPOWAŻNIONEGO]

Załącznik nr 8

WZÓR – PIECZĘĆ UŻYWANA PRZEZ PSYCHOLOGA UPOWAŻNIONEGO

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »