| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 172 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa przeniesienie niektórych planowanych wydatków budżetu państwa i wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa w zakresie dotyczącym Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w podziale na części, działy i rozdziały budżetu państwa.

§ 2. [Przeniesienie planowanych wydatków budżetu państwa, w tym wynagrodzeń z części 17 i 43 do części 27]

1. Przenosi się planowane wydatki budżetu państwa, w tym wynagrodzenia, w łącznej kwocie 4 947 836 zł:

1) z części 17 – Administracja publiczna w kwocie 4 145 280 zł do części 27 – Informatyzacja;

2) z części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w kwocie 802 556 zł do części 27 – Informatyzacja.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Przeniesienie planowanych wydatków budżetu państwa z części 26 do części 27]

1. Przenosi się planowane wydatki budżetu państwa w kwocie 1 985 836,58 zł z części 26 – Łączność do części 27 – Informatyzacja.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Przeniesienie planowanych wydatków budżetu środków europejskich z części 26 do części 27]

1. Przenosi się planowane wydatki budżetu środków europejskich z części 26 – Łączność do części 27 – Informatyzacja w kwocie 2 752 406,51 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Przeniesienie kwot wynagrodzeń z części 17 i 43 do części 27]

W ramach przeniesień, o których mowa w § 2 ust. 1, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 17 – Administracja publiczna do części 27 – Informatyzacja oraz z części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne do części 27 – Informatyzacja, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2015 r., a w zakresie § 3 i § 4 – z mocą od dnia 9 grudnia 2015 r.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358,1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

Załącznik 1. [PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2015 r. (poz. 2268)

Załącznik nr 1

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

w zł

1

2

3

4

5

6

7

17

 

 

 

Administracja publiczna

4 145 280,00

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

4 145 280,00

 

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

4 145 280,00

 

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

400 000,00

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

68 000,00

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

9 800,00

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

55 000,00

 

 

 

 

4220

Zakup środków żywności

17 000,00

 

 

 

 

4260

Zakup energii

50 000,00

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

8 500,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

43 000,00

 

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

90 000,00

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

50 000,00

 

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

100 000,00

 

 

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

24 000,00

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 850 980,00

 

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

370 000,00

 

43

 

 

 

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

802 556,00

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

802 556,00

 

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

802 556,00

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

49 350,00

 

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

193 500,00

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

42 000,00

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 560,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26 746,00

 

 

 

 

4220

Zakup środków żywności

11 000,00

 

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000,00

 

 

 

 

4260

Zakup energii

40 000,00

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 400,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

95 000,00

 

 

 

 

4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

20 000,00

 

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

10 000,00

 

 

 

 

4420 

Podróże służbowe zagraniczne

30 000,00

 

 

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

24 000,00

 

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

250 000,00

 

27

 

 

 

Informatyzacja

 

4 947 836,00

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

4 947 836,00

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

 

4 947 836,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

49 350,00

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

593 500,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

110 000,00

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

16 360,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

9 000,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

81 746,00

 

 

 

4220

Zakup środków żywności

 

28 000,00

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

2 000,00

 

 

 

4260

Zakup energii

 

90 000,00

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

10 900,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

138 000,00

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

110 000,00

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

60 000,00

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

 

130 000,00

 

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

 

48 000,00

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

2 850 980,00

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

620 000,00

 

Załącznik 2. [PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH]

Załącznik nr 2

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

w zł

1

2

3

4

5

6

7

26

 

 

 

Łączność

1 985 836,58

0,00

 

600

 

 

Transport i łączność

1 985 836,58

0,00

 

 

60052

 

Zadania w zakresie telekomunikacji

1 985 836,58

0,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

47 400,00

 

 

 

 

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

42 000,00

 

 

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

15 000,00

 

 

 

 

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

 

 

 

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

304 027,78

 

 

 

 

4308

Zakup usług pozostałych

85 000,00

 

 

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

351 580,11

 

 

 

 

4368

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

5 000,00

 

 

 

 

4369 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 919,61

 

 

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

730 000,00

 

 

 

 

4398

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

170 000,00

 

 

 

 

4399

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

150 358,89

 

 

 

 

4418

Podróże służbowe krajowe

13 000,00

 

 

 

 

4419

Podróże służbowe krajowe

6 638,97

 

 

 

 

4428

Podróże służbowe zagraniczne

13 000,00

 

 

 

 

4429

Podróże służbowe zagraniczne

13 608,70

 

 

 

 

4550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

16 501,92

 

 

 

 

4558

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

8 000,00

 

 

 

 

4559

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

5 800,60

 

27

 

 

 

Informatyzacja

0,00

1 985 836,58

 

600

 

 

Transport i łączność

0,00

1 985 836,58

 

 

60052

 

Zadania w zakresie telekomunikacji

0,00

1 985 836,58

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

47 400,00

 

 

 

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

 

42 000,00

 

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

 

15 000,00

 

 

 

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4 000,00

 

 

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 000,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

304 027,78

 

 

 

4308

Zakup usług pozostałych

 

85 000,00

 

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

 

351 580,11

 

 

 

4368

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

5 000,00

 

 

 

4369 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

2 919,61

 

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

730 000,00

 

 

 

4398

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

170 000,00

 

 

 

4399

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

150 358,89

 

 

 

4418

Podróże służbowe krajowe

 

13 000,00

 

 

 

4419

Podróże służbowe krajowe

 

6 638,97

 

 

 

4428 

Podróże służbowe zagraniczne

 

13 000,00

 

 

 

4429

Podróże służbowe zagraniczne

 

13 608,70

 

 

 

4550

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

 

16 501,92 

 

 

 

4558

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

 

8 000,00

 

 

 

4559

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

 

5 800,60

 

Załącznik 3. [PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH]

Załącznik nr 3

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

w zł

1

2

3

4

5

6

7

26

 

 

 

Łączność

2 752 406,51

0,00

 

600

 

 

Transport i łączność

2 752 406,51

0,00

 

 

60052

 

Zadania w zakresie telekomunikacji

2 752 406,51

0,00

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

2 752 406,51

0,00

 

 

 

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

43 000,00

 

 

 

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

 

 

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

1 893 501,57

 

 

 

 

4367

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

5 214,10

 

 

 

 

4397

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

689 367,27

 

 

 

 

4417

Podróże służbowe krajowe

30 655,39

 

 

 

 

4427

Podróże służbowe zagraniczne

67 464,78

 

 

 

 

4557

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

19 203,40

 

27

 

 

 

Informatyzacja

0,00

2 752 406,51

 

600

 

 

Transport i łączność

 

2 752 406,51

 

 

60052

 

Zadania w zakresie telekomunikacji

 

2 752 406,51

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

2 752 406,51

 

 

 

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

 

43 000,00

 

 

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4 000,00

 

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

 

1 893 501,57

 

 

 

4367

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

5 214,10

 

 

 

4397

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

 

689 367,27

 

 

 

4417

Podróże służbowe krajowe

 

30 655,39

 

 

 

4427

Podróże służbowe zagraniczne

 

67 464,78

 

 

 

4557

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

 

19 203,40

 

Załącznik 4. [PRZENIESIENIA KWOT WYNAGRODZEŃ]

Załącznik nr 4

PRZENIESIENIA KWOT WYNAGRODZEŃ

Część

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

w zł

1

2

3

4

5

6

17

 

 

Administracja publiczna

400 000,00

0,00

 

750

 

Administracja publiczna

400 000,00

0,00 

 

 

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

400 000,00

0,00

 

 

 

Członkowie korpusu służby cywilnej

400 000,00

 

43

 

 

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

242 850,00

0,00

 

750

 

Administracja publiczna

242 850,00

0,00

 

 

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

242 850,00

0,00

 

 

 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń

27 350,00

 

 

 

 

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

22 000,00

 

Członkowie korpusu służby cywilnej

193 500,00

27

 

 

Informatyzacja

0,00

642 850,00

 

750

 

Administracja publiczna

0,00

642 850,00

 

 

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

0,00

642 850,00

 

 

 

Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń

 

27 350,00

 

 

 

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe

 

22 000,00

 

 

 

Członkowie korpusu służby cywilnej

 

593 500,00

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »