| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Na podstawie art. 11m ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 i Nr 84, poz. 455 oraz z 2015 r. poz. 1132) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb wyłaniania kandydatów na członków Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, zwanej dalej „Komisją”;

2) tryb działania oraz sposób zapewnienia obsługi administracyjnej i finansowej Komisji;

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Komisji, członków Komisji i sekretarza Komisji;

4) sposób badania prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych dokonanej przez członków komisji egzaminacyjnych, o których mowa w art. 11e ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, zwanej dalej „ustawą”;

5) tryb wyłaniania wizytatorów oraz tryb przeprowadzania wizytacji egzaminu;

6) tryb organizowania szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów;

7) wzór wniosku o wpis na listę egzaminatorów, o której mowa w art. 11f ust. 1 ustawy.

§ 2. [Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów]

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zwany dalej „ministrem”, w celu wyłonienia kandydatów na członków Komisji, o których mowa w art. 11j ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanych dalej „kandydatami”, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra oraz w siedzibie urzędu obsługującego ministra ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o terminie, sposobie i miejscu składania zgłoszeń kandydatów.

3. Kandydatów mogą zgłaszać podmioty, o których mowa w art. 11b ust. 1 ustawy.

§ 3. [Zakres zgłoszenia kandydata]

1. Zgłoszenie kandydata zawiera:

1) nazwę oraz adres siedziby podmiotu zgłaszającego kandydata;

2) imię i nazwisko kandydata;

3) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata przydatnych do pełnienia funkcji członka Komisji;

4) uzasadnienie zgłoszenia kandydata.

2. Do zgłoszenia dołącza się:

1) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

2) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Zgłoszenia złożone po terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 4. [Ocena zgłoszeń kandydatów]

Zgłoszenia kandydatów są oceniane pod względem formalnym przez urząd obsługujący ministra.

§ 5. [Wyznaczenie przedstawicieli do Komisji]

Minister zwraca się do podmiotów, o których mowa w art. 11j ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, o wyznaczenie przedstawicieli do Komisji.

§ 6. [Pierwsze posiedzenie Komisji]

1. Minister zwołuje pierwsze posiedzenie Komisji i przewodniczy mu do czasu wyboru przewodniczącego Komisji.

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród swoich członków, bezwzględną większością głosów, przewodniczącego Komisji i sekretarza Komisji.

§ 7. [Kompetencje przewodniczącego i sekretarza Komisji]

1. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji, w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji;

2) podpisuje uchwały Komisji;

3) reprezentuje Komisję na zewnątrz;

4) wyznacza zadania członkom Komisji.

2. Sekretarz Komisji zapewnia sprawne funkcjonowanie Komisji, w szczególności:

1) czuwa nad sprawnym przygotowaniem posiedzeń Komisji;

2) czuwa nad zapewnieniem członkom Komisji dostępu do niezbędnych informacji;

3) nadzoruje wykonywanie zadań związanych z wymianą dokumentów i informacji pomiędzy Komisją a podmiotami uprawnionymi do organizowania egzaminu z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości, zwanymi dalej „podmiotami uprawnionymi”, lub innymi zainteresowanymi osobami;

4) sporządza protokoły posiedzeń Komisji;

5) wykonuje zadania powierzone mu przez przewodniczącego Komisji.

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji pracami Komisji kieruje wyznaczony przez niego członek Komisji.

§ 8. [Posiedzenia Komisji]

1. Komisja działa na posiedzeniach zwoływanych po każdej sesji egzaminacyjnej.

2. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji również na wniosek ministra.

3. Przewodniczący Komisji może zapraszać inne osoby do udziału w posiedzeniu Komisji, bez prawa głosu.

§ 9. [Uchwały Komisji]

1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji albo członka Komisji, o którym mowa w § 7 ust. 3.

2. Przewodniczący Komisji może zarządzić podjęcie uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk. Dopuszcza się uzgodnienie stanowisk za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

3. Przewodniczący Komisji niezwłocznie informuje członków Komisji o uchwale podjętej w trybie, o którym mowa w ust. 2.

§ 10. [Protokół z posiedzenia Komisji]

1. Z posiedzenia Komisji sekretarz Komisji sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący Komisji albo członek Komisji, o którym mowa w § 7 ust. 3.

2. Do protokołu załącza się listę członków Komisji obecnych na posiedzeniu.

§ 11. [Obsługa administracyjna i finansowa Komisji]

1. Obsługę administracyjną i finansową Komisji zapewnia Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, powołane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Obsługa administracyjna i finansowa Komisji zapewniana jest w szczególności przez:

1) przygotowywanie posiedzeń Komisji;

2) obsługę rachunku bankowego;

3) administrowanie stroną internetową Komisji;

4) archiwizację dokumentów przekazywanych przez podmioty uprawnione.

§ 12. [Wynagrodzenie]

1. Przewodniczącemu Komisji i sekretarzowi Komisji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

1) 2695 zł – dla przewodniczącego Komisji;

2) 2156 zł – dla sekretarza Komisji.

2. Członkom Komisji, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 1, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 808 zł za udział w posiedzeniu Komisji.

§ 13. [Badanie prawidłowości oceny prac egzaminacyjnych dokonanej przez członków komisji egzaminacyjnej]

1. Komisja bada prawidłowość oceny prac egzaminacyjnych dokonanej przez członków komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 11e ust. 1 ustawy, w ramach każdego przeprowadzonego egzaminu.

2. Badanie obejmuje co najmniej 20% prac egzaminacyjnych wybranych losowo spośród prac egzaminacyjnych przekazanych przez podmiot uprawniony wraz z protokołem egzaminu.

3. W przypadku gdy liczba prac egzaminacyjnych będących załącznikiem do protokołu z egzaminu jest mniejsza niż pięć, badaniu podlegają wszystkie prace.

4. Komisja przechowuje protokół egzaminu wraz z załącznikami oraz dokumentacją egzaminu przekazanymi przez podmiot uprawniony przez okres pięciu lat od daty ich otrzymania od podmiotu uprawnionego.

§ 14. [Informacja o nieprawidłowości stwierdzonej w wyniku badania]

Komisja informuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 11e ust. 1 ustawy, oraz podmiot uprawniony organizujący egzamin o nieprawidłowości stwierdzonej w wyniku badania, o którym mowa w § 13 ust. 1, skutkującej zaniżeniem lub zawyżeniem wyniku egzaminu i wzywa do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

§ 15. [Ogłoszenie o naborze kandydatów na wizytatorów]

Komisja, w celu wyłonienia wizytatorów, zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie o naborze kandydatów na wizytatorów, wskazując w nim termin, miejsce i sposób zgłaszania kandydatów oraz dokumenty, jakie należy dołączyć do zgłoszenia.

§ 16. [Wizytacja egzaminu]

1. Komisja może zlecić wizytację egzaminu:

1) na podstawie analizy ryzyka ustalonej w oparciu o protokoły z przeprowadzonych egzaminów;

2) na wniosek ministra.

2. Wizytator przeprowadza wizytację na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego:

1) datę wydania i numer upoważnienia;

2) podstawę prawną przeprowadzenia wizytacji;

3) imię i nazwisko wizytatora;

4) wskazanie podmiotu uprawnionego;

5) wskazanie egzaminu będącego przedmiotem wizytacji;

6) pieczęć i podpis przewodniczącego Komisji.

3. Do przeprowadzenia wizytacji egzaminu organizowanego przez podmiot uprawniony nie kieruje się wizytatora, którego łączył lub łączy z tym podmiotem stosunek mogący wywołać wątpliwość co do bezstronności wizytatora.

§ 17. [Uwagi i zastrzeżenia do treści protokołu]

1. Podmiot uprawniony, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu wizytacji, może zgłosić Komisji na piśmie uwagi i zastrzeżenia do treści protokołu.

2. Wizytator ustosunkowuje się na piśmie do zgłoszonych uwag i zastrzeżeń w terminie wskazanym przez Komisję. Stanowisko wizytatora doręcza się podmiotowi uprawnionemu.

§ 18. [Program szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów]

1. Komisja ustala program szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów.

2. Ogłoszenie o szkoleniu jest publikowane na stronie internetowej Komisji i zawiera informacje o:

1) formie szkolenia;

2) terminie szkolenia;

3) zakresie szkolenia;

4) miejscu szkolenia, jeżeli szkolenie nie będzie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

5) sposobie uczestnictwa w szkoleniu, w przypadku szkolenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

6) sposobie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu;

7) terminie przesyłania zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniu.

§ 19. [Wzór wniosku o wpis na listę egzaminatorów]

Wzór wniosku o wpis na listę egzaminatorów, o której mowa w art. 11f ust. 1 ustawy, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 20. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. w sprawie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i państwowych komisji egzaminacyjnych (Dz. U. Nr 191, poz. 1870), które utraciło moc z dniem 12 listopada 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. poz. 1132).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ EGZAMINATORÓW UPRAWNIONYCH DO SPRAWOWANIA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 11 grudnia 2015 r. (poz. 2288)

WZÓR – WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ EGZAMINATORÓW UPRAWNIONYCH DO SPRAWOWANIA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »