| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 17 grudnia 2015 r.

o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego

Rozdział l

Przepisy ogólne

Art. 1. [Osobowość prawna Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego]

1. Tworzy się państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą „Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego” z siedzibą w Poznaniu.

2. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, zwany dalej „Instytutem”, ma osobowość prawną.

3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje Instytutowi statut, który określa organizację wewnętrzną i tryb pracy organów Instytutu, mając na względzie sprawne i prawidłowe wykonywanie zadań przez Instytut.

Art. 2. [Zadania Instytutu]

1. Do zadań Instytutu należy:

1) gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w zakresie:

a) stosunków polsko-niemieckich,

b) przemian politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych w Niemczech,

c) roli Niemiec w Europie i świecie,

d) roli Europy w stosunkach międzynarodowych, w tym w zakresie ładu oraz bezpieczeństwa międzynarodowego,

e) procesów związanych z kształtowaniem się pamięci zbiorowej i polityki historycznej oraz prowadzeniem polityki polonijnej;

2) przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

3) organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

2. Do zadań Instytutu należy także:

1) prowadzenie baz danych i archiwów związanych z zakresem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej;

3) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

4) doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

5) organizowanie różnych form kształcenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

6) współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

7) upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z zakresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 3. [Nadzór nad Instytutem]

1. Nadzór nad Instytutem sprawuje Prezes Rady Ministrów.

2. Czynności wynikające z nadzoru nad Instytutem wykonuje, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 4. [Stosowanie przepisów dotyczących instytutów badawczych]

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do Instytutu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące instytutów badawczych. Ministrem właściwym w rozumieniu przepisów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest Prezes Rady Ministrów.

Rozdział 2

Organy i organizacja Instytutu

Art. 5. [Organy Instytutu]

Organami Instytutu są:

1) Dyrektor Instytutu;

2) Rada Instytutu.

Art. 6. [Zadania Dyrektora Instytutu]

1. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

3. Kandydata lub kandydatów na stanowisko Dyrektora Instytutu przedstawia Rada Instytutu w terminie 3 miesięcy od dnia powstania wakatu na tym stanowisku.

4. Kadencja Dyrektora Instytutu trwa 5 lat.

5. Powołanie, o którym mowa w ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.1)).

Art. 7. [Skład Rady Instytutu]

1. Zadania i kompetencje Rady Instytutu, czas trwania jej kadencji oraz kwalifikacje osób będących członkami Rady Instytutu, a także tryb powoływania Rady Instytutu określa statut Instytutu.

2. W skład Rady Instytutu wchodzi dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów.

3. W skład Rady Instytutu wchodzą:

1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych;

4) sześć osób powoływanych na okres kadencji.

Art. 8. [Oddział zamiejscowy]

1. W skład Instytutu mogą wchodzić oddziały zamiejscowe jako wyodrębnione jednostki organizacyjne.

2. Oddział zamiejscowy tworzy, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Dyrektora Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu, z uwzględnieniem możliwości zatrudnienia na terenie działania oddziału zamiejscowego pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

3. Organizację oddziału zamiejscowego i zakres jego zadań określa regulamin oddziału nadany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Dyrektora Instytutu.

Art. 9. [Delegacja]

Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk w Instytucie, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników Instytutu i przyznawania im innych świadczeń, kierując się charakterem zadań Instytutu.

Rozdział 3

Gospodarka Instytutu

Art. 10. [Przychody Instytutu]

1. Przychodem Instytutu jest coroczna dotacja podmiotowa z budżetu państwa, przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów realizacji zadań Instytutu, o których mowa w art. 2.

2. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie realizacji swoich zadań, w szczególności poprzez komercjalizację wyników prowadzonych badań oraz działalność wydawniczą, szkoleniową i wynajem pomieszczeń.

3. Przychodami Instytutu mogą być środki finansowe pochodzące z innych źródeł niż dotacja podmiotowa z budżetu państwa, w szczególności z:

1) funduszy Unii Europejskiej;

2) krajowych i międzynarodowych projektów i programów badawczych;

3) działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2;

4) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Instytutu, z wyjątkiem odsetek od środków pochodzących z dotacji budżetowych;

5) zapisów, spadków i darowizn.

4. Przychody Instytutu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2, nie mogą przekroczyć 20% sumy przychodów z pozostałych źródeł.

Art. 11. [Projekt planu finansowego Instytutu]

1. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego, ustalanego w układzie zadaniowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)).

2. Projekt planu finansowego Instytutu na następny rok budżetowy opracowuje Dyrektor Instytutu, z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla materiałów do projektu ustawy budżetowej.

3. Podstawę gospodarki finansowej Instytutu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia zatwierdzenia planu finansowego Instytutu przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowi projekt tego planu, zaopiniowany przez Radę Instytutu.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 12. [Likwidacja „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego”]

1. Z dniem wejścia w życie ustawy likwiduje się „Instytut Zachodni – Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego”.

2. Czynności związane z likwidacją „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego”, w szczególności inwentaryzację składników majątkowych i niemajątkowych, zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdań, wykonuje Dyrektor Instytutu, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Bilans zamknięcia „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego” staje się bilansem otwarcia Instytutu.

Art. 13. [Przekształcenia dotyczące składników majątkowych i niemajątkowych Instytutu]

Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) składniki majątkowe i niemajątkowe „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego” stają się składnikami majątkowymi i niemajątkowymi Instytutu;

2) należności i zobowiązania „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego” stają się należnościami i zobowiązaniami Instytutu.

Art. 14. [Przekształcenia dotyczące dyrektora, Rady Naukowej i pracowników Instytutu]

Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) dyrektor „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego” staje się Dyrektorem Instytutu;

2) Rada Naukowa „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego” staje się Radą Instytutu do czasu powołania Rady Instytutu na mocy przepisów niniejszej ustawy;

3) pracownicy „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego” stają się pracownikami Instytutu; przepis art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.

Art. 15. [Działalność na podstawie projektu planu finansowego]

Do czasu zakończenia likwidacji „Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego”, Instytut działa na podstawie projektu planu finansowego opracowanego przez Dyrektora Instytutu.

Art. 16. [Finansowanie działalności Instytutu]

W 2016 r. do czasu otrzymania dotacji, o której mowa w art. 10 ust. 1, działalność Instytutu jest finansowana z rezerwy ogólnej Rady Ministrów.

Art. 17. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »