| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 oraz z 2015 r. poz. 1165) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób pobierania oraz badania próbki wyrobu budowlanego;

2) wzór protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej, zwanych dalej „próbką”;

3) sposób zabezpieczenia próbki;

4) wzór sprawozdania z badań;

5) sposób postępowania z pozostałościami po próbkach;

6) sposób ustalania, uiszczania i zwrotu opłaty, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. [Pobranie próbki]

1. Próbkę pobiera się w sposób niepowodujący zniszczenia lub uszkodzenia wyrobu budowlanego, chyba że względy techniczne uniemożliwiają taki sposób pobrania.

2. Pobraną próbkę zabezpiecza się przez opatrzenie plombami, znakami lub pieczęciami urzędowymi, które uniemożliwiają jej naruszenie, chyba że przepisy odrębne lub dokumenty normalizacyjne określają inny sposób zabezpieczenia, a w przypadku przechowywania i transportu próbkę zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający zmianę jej cech i jakości.

§ 3. [Protokół pobrania próbki]

1. Z pobrania próbki sporządza się protokół pobrania próbki.

2. Protokół pobrania próbki sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden przekazuje się za pokwitowaniem podmiotowi, u którego pobrano próbkę lub osobie upoważnionej do jego reprezentowania, drugi pozostawia się w aktach sprawy, a trzeci przekazuje się laboratorium. Za zgodą podmiotu, u którego pobierana jest próbka, protokół pobrania próbki może być sporządzony w postaci elektronicznej.

3. Protokół pobrania próbki stanowi potwierdzenie pobrania próbki.

4. Wzór protokołu pobrania próbki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Dostarczenie próbki do laboratorium]

Próbkę do badań dostarcza się do laboratorium niezwłocznie po jej pobraniu lub po złożeniu wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, z zachowaniem warunków uniemożliwiających zmianę cech i jakości próbki.

§ 5. [Protokół dokumentujący przyjęcie próbki do badań]

1. Kierownik laboratorium lub osoba przez niego upoważniona dokumentuje przyjęcie próbki do badań poprzez sporządzenie protokołu zawierającego opis stanu dostarczonej próbki.

2. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się za pokwitowaniem organowi zlecającemu badanie, a drugi pozostawia się w laboratorium. Za zgodą organu, który zlecił badanie, protokół może być sporządzony w postaci elektronicznej.

§ 6. [Badanie próbki]

Badanie próbki przeprowadza się stosując procedury i metody badawcze wynikające ze specyfikacji technicznej zastosowanej przez producenta badanego wyrobu budowlanego przy jego wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym.

§ 7. [Sprawozdanie z badań]

1. Po przeprowadzeniu badań sporządza się sprawozdanie z badań.

2. Sprawozdanie z badań sporządza się w trzech egzemplarzach, z których dwa przekazuje się organowi, który zlecił przeprowadzenie badań, a trzeci pozostawia się w laboratorium. Za zgodą organu, który zlecił badanie, sprawozdanie z badań może być sporządzone w postaci elektronicznej.

3. Wzór sprawozdania z badań określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. [Opłata]

1. Opłatę, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, właściwy organ prowadzący kontrolę ustala na podstawie udokumentowanych kosztów:

1) badań przeprowadzonych przez laboratorium;

2) transportu próbki;

3) przechowywania próbki.

2. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy właściwego organu prowadzącego kontrolę, który następnie przekazuje ją na centralny rachunek bieżący budżetu państwa.

3. Uiszczona opłata lub jej część, która stała się nienależna w wyniku zmiany lub uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 26 ust. 4 ustawy, podlega zwrotowi w całości lub części, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia postępowania.

4. W przypadku ustalenia, w wyniku postępowania, o którym mowa w art. 16 ust. 1a ustawy, że wyrób budowlany spełnia wymagania określone ustawą, organ prowadzący kontrolę zwraca opłatę z urzędu, w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania.

§ 9. [Próbka kontrolna, pozostałości po próbce]

1. Próbka kontrolna jest niezwłocznie zwalniana przez organ, który zlecił przeprowadzenie badań, jeżeli w związku z wynikami badań dalsze jej przechowywanie stało się bezprzedmiotowe.

2. Po przeprowadzeniu badań laboratorium zwraca pozostałości po próbce organowi, który zlecił ich przeprowadzenie, a organ przekazuje je podmiotowi, u którego próbka została pobrana.

3. Jeżeli podmiot, u którego pobrano próbkę, odmawia przyjęcia podlegającej zwrotowi pozostałości po próbce lub zwrot jest niemożliwy z innych przyczyn, pozostałości po próbce przekazuje się instytucjom lub organizacjom statutowo powołanym do niesienia pomocy społecznej albo dokonuje się ich sprzedaży lub przeznacza się je na cele szkoleniowe.

4. Pozostałości po próbce niebezpieczne dla życia lub zdrowia albo nienadające się do dalszego wykorzystania, po przeprowadzeniu badań, podlegają komisyjnemu zniszczeniu albo przekazaniu do utylizacji.

§ 10. [Przepisy dotychczasowe]

Do próbki pobranej do badań przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.2)

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Sprawy budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa należą do działu administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, którym kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 23, poz. 122), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 1165).

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI WYROBU BUDOWLANEGO/PRÓBKI KONTROLNEJ WYROBU BUDOWLANEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 2332)

Załącznik nr 1

WZÓR – PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI WYROBU BUDOWLANEGO/PRÓBKI KONTROLNEJ WYROBU BUDOWLANEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – SPRAWOZDANIE Z BADAŃ]

Załącznik nr 2

WZÓR – SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »