reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian

Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach:

a) rejestracji związku międzygminnego,

b) rejestracji zmiany statutu związku międzygminnego,

c) wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych, zwanego dalej „rejestrem”;

2) wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku międzygminnego;

3) wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego;

4) wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych;

5) dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2–4;

6) sposób prowadzenia rejestru związków międzygminnych, w tym sposób dokonywania wpisów w tym rejestrze;

7) zakres danych podlegających wpisowi do rejestru;

8) tryb ogłaszania statutu związku międzygminnego, zmiany tego statutu oraz informacji o wykreśleniu związku międzygminnego z rejestru.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1) wojewoda – wojewodę właściwego ze względu na siedzibę związku międzygminnego;

2) wójt – wójta (burmistrza, prezydenta miasta) upoważnionego przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin zamierzających utworzyć związek międzygminny;

3) zgromadzenie – zgromadzenie związku międzygminnego.

Rozdział 2

Postępowanie w sprawie rejestracji związku międzygminnego

§ 3. [Informacja o utworzeniu związku międzygminnego]

1. Wójt informuje wojewodę o utworzeniu związku międzygminnego po podjęciu przez wszystkie rady gmin tworzących związek uchwał o utworzeniu związku międzygminnego oraz o przyjęciu jego statutu zgodnego z projektem statutu uzgodnionego z wojewodą w trybie art. 67 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zwanej dalej „ustawą”.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera oznaczenie uchwał rad gmin o utworzeniu związku międzygminnego oraz o przyjęciu jego statutu.

3. Do informacji, o której mowa w ust. 1, dołącza się wyciągi z protokołów posiedzeń rad gmin w części dotyczącej trybu podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 2.

4. Jeżeli informacja o utworzeniu związku międzygminnego nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1–3, wojewoda wzywa wójta do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje wstrzymanie przekazania zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, do organu prowadzącego rejestr, do czasu ich uzupełnienia.

§ 4. [Przekazanie zgłoszenia w sprawie rejestracji związku międzygminnego]

1. Wojewoda, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od wójta informacji, o której mowa w § 3 ust. 1, przekazuje do organu prowadzącego rejestr zgłoszenie w sprawie rejestracji związku międzygminnego.

2. Skierowanie przez wojewodę do wójta wezwania, o którym mowa w § 3 ust. 4, zawiesza bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku międzygminnego, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszenia stanowią:

1) informacja o utworzeniu związku międzygminnego, o której mowa w § 3 ust. 1;

2) uchwały rad gmin o utworzeniu związku międzygminnego;

3) uchwały rad gmin o przyjęciu statutu związku międzygminnego;

4) statut związku międzygminnego;

5) stanowisko wojewody w sprawie uzgodnienia projektu statutu związku międzygminnego;

6) wyciągi z protokołów posiedzeń rad gmin, w części dotyczącej trybu podejmowania uchwał, o których mowa w pkt 2 i 3.

§ 5. [Zawiadomienie o rejestracji związku międzygminnego]

Organ prowadzący rejestr, w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu w rejestrze, zawiadamia wojewodę, wójta oraz właściwą miejscowo regionalną izbę obrachunkową o rejestracji związku międzygminnego.

§ 6. [Ogłoszenie statutu związku międzygminnego]

1. Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 5, ogłasza statut związku międzygminnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

2. Wojewoda, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia statutu, przekazuje do organu prowadzącego rejestr informację o ogłoszeniu statutu.

Rozdział 3

Postępowanie w sprawie rejestracji zmiany statutu związku międzygminnego

§ 7. [Informacja o zmianie statutu związku międzygminnego]

1. Przewodniczący zgromadzenia informuje wojewodę o zmianie statutu związku międzygminnego po uchwaleniu zmiany statutu, zgodnie z jej projektem uzgodnionym z wojewodą w trybie art. 67a ust. 1 ustawy, oraz po stwierdzeniu braku sprzeciwu, o którym mowa w art. 67a ust. 3 ustawy.

2. W przypadku przystępowania gminy do związku międzygminnego informację, o której mowa w ust. 1, przewodniczący zgromadzenia przekazuje wojewodzie po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 oraz po przyjęciu przez radę gminy przystępującej do związku międzygminnego obowiązującego statutu związku międzygminnego.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie uchwały zgromadzenia o zmianie statutu związku międzygminnego;

2) potwierdzenie braku sprzeciwu, o którym mowa w art. 67a ust. 3 ustawy;

3) w przypadku przystępowania gminy do związku międzygminnego – oznaczenie uchwały o przyjęciu jego statutu;

4) w przypadku występowania gminy ze związku międzygminnego – oznaczenie uchwały o wystąpieniu ze związku międzygminnego lub oznaczenie innej uchwały skutkującej utratą uczestnictwa w związku międzygminnym.

4. Do informacji, o której mowa w ust. 1, dołącza się wyciąg z protokołu posiedzenia zgromadzenia oraz wyciągi z protokołów posiedzeń rad gmin, w części dotyczącej trybu podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 4.

5. Jeżeli informacja o zmianie statutu związku międzygminnego nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1–4, wojewoda wzywa przewodniczącego zgromadzenia do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje wstrzymanie przekazania zgłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, do organu prowadzącego rejestr, do czasu ich uzupełnienia.

§ 8. [Przekazanie zgłoszenia w sprawie rejestracji zmiany statutu związku międzygminnego]

1. Wojewoda, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od przewodniczącego zgromadzenia informacji, o której mowa w § 7 ust. 1, przekazuje do organu prowadzącego rejestr zgłoszenie w sprawie rejestracji zmiany statutu związku międzygminnego.

2. Skierowanie przez wojewodę do wójta wezwania, o którym mowa w § 7 ust. 5, zawiesza bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszenia stanowią:

1) informacja o zmianie statutu związku międzygminnego, o której mowa w § 7 ust. 1;

2) uchwała zgromadzenia o zmianie statutu związku międzygminnego;

3) uchwały rad gmin o przyjęciu statutu związku międzygminnego;

4) uchwały rad gmin o wystąpieniu ze związku międzygminnego lub inne uchwały skutkujące utratą uczestnictwa w związku międzygminnym;

5) stanowisko wojewody w sprawie uzgodnienia zmiany statutu związku międzygminnego;

6) wyciąg z protokołu posiedzenia zgromadzenia oraz wyciągi z protokołów posiedzeń rad gmin, w części dotyczącej trybu podejmowania uchwał, o których mowa w pkt 2–4.

§ 9. [Zawiadomienie o rejestracji zmiany statutu związku międzygminnego]

Organ prowadzący rejestr, w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu w rejestrze, zawiadamia wojewodę oraz przewodniczącego zgromadzenia związku o rejestracji zmiany statutu związku międzygminnego.

§ 10. [Ogłoszenie statutu związku międzygminnego]

1. Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 9, ogłasza zmianę statutu związku międzygminnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

2. Wojewoda, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zmiany statutu, przekazuje do organu prowadzącego rejestr informację o ogłoszeniu zmiany statutu.

§ 11. [Odpowiednie stosowanie przepisów w przypadku przystępowania powiatu]

W przypadku przystępowania powiatu do związku międzygminnego przepisy § 7–10 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Postępowanie w sprawie wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych

§ 12. [Wwniosek o wykreślenie związku międzygminnego z rejestru]

1. Związek przekazuje wojewodzie wniosek o wykreślenie związku międzygminnego z rejestru po zakończeniu likwidacji związku międzygminnego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie uchwał zgromadzenia podjętych w związku z likwidacją;

2) oznaczenie uchwał rad gmin podjętych w związku z likwidacją;

3) w przypadku wystąpienia gminy ze związku międzygminnego – oznaczenie uchwały o wystąpieniu ze związku międzygminnego lub oznaczenie innej uchwały skutkującej utratą uczestnictwa w związku międzygminnym.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wyciągi z protokołów posiedzeń zgromadzenia oraz wyciągi z protokołów posiedzeń rad gmin, w części dotyczącej trybu podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 2, oraz informację o zakończeniu likwidacji związku międzygminnego.

4. Jeżeli wniosek o wykreślenie związku międzygminnego z rejestru nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1–3, wojewoda wzywa związek międzygminny do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje wstrzymanie przekazania zgłoszenia, o którym mowa w § 13 ust. 1, do organu prowadzącego rejestr, do czasu ich uzupełnienia.

§ 13. [Przekazanie zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku międzygminnego z rejestru]

1. Wojewoda, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 12 ust. 1, przekazuje do organu prowadzącego rejestr zgłoszenie w sprawie wykreślenia związku międzygminnego z rejestru.

2. Skierowanie przez wojewodę do wójta wezwania, o którym mowa w § 12 ust. 4, zawiesza bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszenia stanowią:

1) wniosek związku międzygminnego o wykreślenie związku międzygminnego z rejestru;

2) informacja o zakończeniu likwidacji związku międzygminnego;

3) uchwały zgromadzenia, podjęte w związku z likwidacją;

4) uchwały rad gmin, podjęte w związku z likwidacją;

5) uchwały rad gmin o wystąpieniu ze związku międzygminnego lub inne uchwały skutkujące utratą uczestnictwa w związku międzygminnym;

6) wyciągi z protokołów posiedzeń zgromadzenia oraz wyciągi z protokołów posiedzeń rad gmin, w części dotyczącej trybu podejmowania uchwał, o których mowa w pkt 3–5.

§ 14. [Zawiadomienie o wykreśleniu związku międzygminnego z rejestru]

O wykreśleniu związku międzygminnego z rejestru organ prowadzący rejestr, w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu w rejestrze, zawiadamia wojewodę, gminy uczestniczące w związku międzygminnym oraz właściwą miejscowo regionalną izbę obrachunkową.

§ 15. [Ogłoszenie obwieszczenia o wykreśleniu związku międzygminnego z rejestru]

1. Wojewoda, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 14, ogłasza obwieszczenie o wykreśleniu związku międzygminnego z rejestru w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

2. Wojewoda, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia o wykreśleniu związku międzygminnego z rejestru, przekazuje do organu prowadzącego rejestr informację o ogłoszeniu obwieszczenia.

Rozdział 5

Rejestr związków międzygminnych

§ 16. [Forma rejestru]

Rejestr jest prowadzony w postaci elektronicznej.

§ 17. [Wpisy w rejetrze]

W rejestrze wpisuje się w oddzielnych rubrykach:

1) kolejny numer związku międzygminnego w rejestrze;

2) nazwę związku międzygminnego i jego siedzibę;

3) oznaczenie gmin uczestniczących w związku międzygminnym;

4) zadania związku międzygminnego;

5) czas trwania związku międzygminnego;

6) datę rejestracji związku międzygminnego;

7) datę ogłoszenia statutu związku międzygminnego oraz jego zmian;

8) datę likwidacji albo przekształcenia związku międzygminnego.

§ 18. [Termin dokonania wpisu]

Wpisu w rejestrze dokonuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wojewody.

§ 19. [Jawność rejestru]

Rejestr jest jawny i publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 20. [Przepis przejściowy]

Rejestr związków prowadzony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2016 r., z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia staje się rejestrem związków międzygminnych w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 21. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307), które traci moc z dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie art. 1 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045).

Załącznik 1. [WZÓR ZGŁOSZENIA W SPRAWIE REJESTRACJI ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 grudnia 2015 r. (poz. 2334)

Załącznik nr 1

WZÓR ZGŁOSZENIA W SPRAWIE REJESTRACJI ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ZGŁOSZENIA W SPRAWIE ZMIANY STATUTU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR ZGŁOSZENIA W SPRAWIE ZMIANY STATUTU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR ZGŁOSZENIA W SPRAWIE WYKREŚLENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REJESTRU ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH]

Załącznik nr 3

WZÓR ZGŁOSZENIA W SPRAWIE WYKREŚLENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REJESTRU ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama