reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych]

Rozporządzenie określa wzory i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zwanych dalej „sprawozdaniami”, oraz terminy i sposób przekazywania sprawozdań.

§ 2. [Kwartalne sprawozdanie]

1. Gmina przekazuje wojewodzie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą”, drogą elektroniczną, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, kwartalne sprawozdanie zawierające dane rzeczowe o realizacji ustawy oraz informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych, składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne, sporządzone na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych świadczeń rodzinnych, zapłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Wojewoda przekazuje kwartalne zbiorcze sprawozdanie zawierające dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy, drogą elektroniczną, w terminie do 5. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

3. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Marszałek województwa przekazuje wojewodzie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy, drogą elektroniczną, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, kwartalne sprawozdanie zawierające informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych.

5. Wojewoda przekazuje kwartalne sprawozdanie zawierające dane ze sprawozdania, o którym mowa w ust. 4, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy, drogą elektroniczną, w terminie do 5. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

6. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 4 i 5, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Przepisy dotychczasowe]

Do sprawozdań za IV kwartał 2015 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. [Kwartalne sprawozdanie z wykonywania zadań oraz informacje o wypłaconych świadczeniach rodzinnych i składkach]

Sprawozdanie zawierające dane rzeczowe o realizacji ustawy, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w częściach J.1. i J.2., w zakresie:

1) relacji między osobami pobierającymi specjalny zasiłek opiekuńczy, na podstawie decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a osobami wymagającymi opieki,

2) relacji między osobami pobierającymi świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a osobami wymagającymi opieki

– przekazuje się w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie dwóch kwartałów od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. [Kwartalne sprawozdanie z wykonywania zadań zawierające informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego]

Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 ust. 2, za pierwszy kwartał 2016 r., wojewoda przekazuje w terminie do 10. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie tego kwartału.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.3)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 995, 1217, 1240, 1268, 1302, 1359, 1735 i 1830.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 441), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1359 i 2183).

Załącznik 1. [WZÓR – KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZAWIERAJĄCE DANE RZECZOWE O REALIZACJI USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (DZ. U. Z 2015 R. POZ. 114, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ INFORMACJE O WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, SKŁADKACH NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ORAZ SKŁADKACH NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 21 grudnia 2015 r. (poz. 2335)

Załącznik nr 1

WZÓR – KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZAWIERAJĄCE DANE RZECZOWE O REALIZACJI USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (DZ. U. Z 2015 R. POZ. 114, Z PÓŹN. ZM.) ORAZ INFORMACJE O WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, SKŁADKACH NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ORAZ SKŁADKACH NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR – KWARTALNE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR – KWARTALNE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama