reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 oraz z 2015 r. poz. 1165) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych]

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, zwanego dalej „Wykazem”, w tym:

1) wzór Wykazu;

2) sposób dokonywania i usuwania wpisów w Wykazie;

3) niezbędne informacje o decyzjach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz w art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. [Wzór Wykazu]

1. Wykaz jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

2. Wzór Wykazu jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Dane zawarte w Wykazie]

Dane zawarte w Wykazie są udostępniane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w formie tabeli zawierającej informacje ogólne o zakwestionowanych wyrobach budowlanych oraz kart wyrobów budowlanych zawierających informacje szczegółowe o tych wyrobach.

§ 4. [Dokonanie wpisu w Wykazie]

1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje wpisu w Wykazie wyrobu budowlanego objętego ostateczną decyzją, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz w art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, niezwłocznie po otrzymaniu informacji przekazanej przez organ, który taką decyzję wydał.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, właściwy organ sporządza w formie karty wyrobu budowlanego (część A), niezwłocznie po tym, jak decyzja stała się ostateczna.

3. Do informacji, o której mowa w ust. 1, przekazywanej przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego dołącza się kopię decyzji, której ta informacja dotyczy.

§ 5. [Usunięcie wpisu w Wykazie]

1. Usunięcie wpisu w Wykazie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego polega na usunięciu właściwej pozycji dotyczącej wyrobu budowlanego z tabeli zawierającej informacje ogólne o zakwestionowanych wyrobach budowlanych oraz związanej z tą pozycją karty wyrobu budowlanego.

2. Jeżeli wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 lub 2 ustawy, zostało stwierdzone przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, organ ten przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informację o wystąpieniu tych okoliczności, zawierającą dane dotyczące zakwestionowanego wyrobu budowlanego, sporządzoną w formie karty wyrobu budowlanego (część B), wraz z wnioskiem o usunięcie wpisu w Wykazie.

3. Do informacji o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego dołącza kopię ostatecznej decyzji stwierdzającej wystąpienie tych okoliczności, jeżeli została wydana.

§ 6. [Karty wyrobów budowlanych, wnioski i kopie decyzji]

1. Karty wyrobów budowlanych, wnioski oraz kopie decyzji przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, przekazywane w postaci elektronicznej opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114).

3. Informacje przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 7. [Wykaz prowadzony zgodnie ze wzorem określonym na podstawie dotychczasowych przepisów]

Wykaz prowadzony zgodnie ze wzorem określonym na podstawie dotychczasowych przepisów jest publicznie dostępny na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego do czasu usunięcia z niego wszystkich wpisów.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.2)

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Sprawy budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa należą do działu administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, którym kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. Nr 87, poz. 486), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 1165).

Załącznik 1. [WZÓR – KRAJOWY WYKAZ ZAKWESTIONOWANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 2342)

WZÓR – KRAJOWY WYKAZ ZAKWESTIONOWANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama