| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 grudnia 2015 r.

w sprawie przyznawania rekompensaty pieniężnej albo wyrównania członkowi ochotniczej straży pożarnej

Na podstawie art. 26a ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb przyznawania członkowi ochotniczej straży pożarnej, który w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, za czas niezdolności do pracy, za który nie zachował prawa do wynagrodzenia albo nie otrzymał zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów:

a) rekompensaty pieniężnej, zwanej dalej „rekompensatą”,

b) wyrównania otrzymanego wynagrodzenia albo zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego do wysokości rekompensaty, zwanego dalej „wyrównaniem”;

2) wzór wniosków o ustalenie prawa do rekompensaty albo wyrównania oraz dokumenty stanowiące podstawę do ich ustalenia i wypłaty.

§ 2. [Wniosek o ustalenie prawa do rekompensaty albo wyrównania dla członka ochotniczej straży pożarnej]

1. Podmiot ponoszący koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w przypadku członka ochotniczej straży pożarnej niewłączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego albo komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w przypadku członka ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zwani dalej „właściwymi podmiotami”, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, powołują niezwłocznie zespół w celu ustalenia prawa do rekompensaty albo wyrównania.

2. Wzór wniosku o ustalenie prawa do rekompensaty albo wyrównania dla członka ochotniczej straży pożarnej:

1) niewłączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Właściwy podmiot powołuje zespół w liczbie co najmniej 3 osób oraz wyznacza przewodniczącego zespołu.

4. W skład zespołu powołanego przez podmiot ponoszący koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wchodzą komendant gminny ochrony przeciwpożarowej, wyznaczony pracownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych oraz pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy właściwego terytorialnie urzędu gminy. W przypadku gdy komendant gminny ochrony przeciwpożarowej nie został powołany – w skład zespołu wchodzi pracownik urzędu gminy realizujący zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

5. W skład zespołu powołanego przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wchodzą wyznaczeni pracownicy lub funkcjonariusze komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym właściwi w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy. W skład zespołu może wchodzić komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej właściwy ze względu na teren działania ochotniczej straży pożarnej lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz.

§ 3. [Protokół]

1. Zespół sporządza protokół najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego powołania.

2. Sporządzenie protokołu w terminie późniejszym niż określony w ust. 1, wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania w protokole przyczyn takiego opóźnienia.

3. Protokół zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) nazwę jednostki ochotniczej straży pożarnej, której wnioskodawca jest członkiem, wraz ze wskazaniem czy jednostka jest włączona czy niewłączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

3) datę i miejsce wypadku;

4) opis okoliczności i przyczyn wypadku ustalonych w protokole powypadkowym przewidzianym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz dokumenty i meldunki sporządzone w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi lub ćwiczeniami;

5) rozstrzygnięcie w zakresie ustalenia prawa do rekompensaty albo wyrównania oraz określenie ich wysokości;

6) uzasadnienie w przypadku odmowy przyznania rekompensaty albo wyrównania;

7) podpisy członków zespołu.

4. Wzór protokołu jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. W przypadku powzięcia przez członków zespołu wątpliwości co do danych zawartych we wniosku, zespół może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień albo dokumentów potwierdzających zasadność wypłaty rekompensaty albo wyrównania. W takim przypadku termin określony w ust. 1 liczy się od dnia dostarczenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

6. Stwierdzenie w protokole, że niezdolność do pracy osoby poszkodowanej nie ma związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na odmowę przyznania osobie poszkodowanej prawa do rekompensaty albo wyrównania, wymaga szczegółowego uzasadnienia.

7. Protokół zatwierdza właściwy podmiot. Zatwierdzony protokół, który ustala prawo do rekompensaty albo wyrównania stanowi podstawę do wypłaty tej rekompensaty albo wyrównania.

8. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach. Do protokołu dołącza się całość materiałów zebranych w toku postępowania.

9. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się osobie poszkodowanej za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

10. Wnioskodawca może wystąpić do właściwego podmiotu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 30 dni od dnia doręczenia protokołu.

11. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy właściwy podmiot:

1) utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie zawarte w protokole;

2) zmienia rozstrzygnięcie zawarte w protokole, z tym że nie może ono być mniej korzystne dla wnioskodawcy.

§ 4. [Dokumenty stanowiące podstawę do ustalenia i wypłaty rekompensaty lub wyrównania]

Dokumentami, które stanowią podstawę do ustalenia i wypłaty:

1) rekompensaty są:

a) wniosek, o którym mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

b) protokół powypadkowy,

c) zaświadczenie lekarskie lub dokumentacja medyczna potwierdzająca okres niezdolności do pracy lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przedłożone przez wnioskodawcę,

d) protokół zespołu zatwierdzony przez właściwy podmiot;

2) wyrównania są:

a) wniosek, o którym mowa w art. 26a ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

b) dokumenty wymienione w pkt 1 lit. b–d,

c) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego lub zaświadczenie pracodawcy o wysokości utraconego wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635 oraz z 2015 r. poz. 867 i 1505.

Załącznik 1. [WNIOSEK]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 grudnia 2015 r. (poz. 2348)

Załącznik nr 1

WNIOSEK

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WNIOSEK]

Załącznik nr 2

WNIOSEK

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [PROTOKÓŁ ZESPOŁU DO SPRAW USTALENIA PRAWA DO REKOMPENSATY PIENIĘŻNEJ/ WYRÓWNANIA DO WYSOKOŚCI REKOMPENSATY PIENIĘŻNEJ]

Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ ZESPOŁU DO SPRAW USTALENIA PRAWA DO REKOMPENSATY PIENIĘŻNEJ/ WYRÓWNANIA DO WYSOKOŚCI REKOMPENSATY PIENIĘŻNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »