| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności

Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1588) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz sposób przeprowadzania:

1) rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, w tym terminy, dla których jest on przeprowadzany;

2) testu równowagi pokrycia i testu płynności.

§ 2. [Termin przeprowadzenia rachunku zabezpieczenia listów zastawnych]

1. Rachunek zabezpieczenia listów zastawnych przeprowadza się odrębnie na dzień sporządzenia rachunku oraz dla każdego z następujących terminów: 3, 6, 12, 18, 24 i 36 miesięcy.

2. Test równowagi pokrycia przeprowadza się na dzień sporządzenia testu.

3. Test płynności przeprowadza się za okresy 6 i 12 miesięczne.

§ 3. [Warunki oraz sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych]

Szczegółowe warunki oraz sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia i testu płynności określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 30 grudnia 2015 r. (poz. 2360)

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności

Rachunek zabezpieczenia listów zastawnych, test równowagi pokrycia oraz test płynności jest przeprowadzany zgodnie z poniższymi tabelami:

dane w tys. zł1)

I

Rachunek zabezpieczenia listów zastawnych

Stan na dzień ...

Stan na dzień ... (+ 3 miesiące)

Stan na dzień ... (+ 6 miesięcy)

Stan na dzień ... (+ 12 miesięcy)

Stan na dzień ... (+ 18 miesięcy)

Stan na dzień ... (+ 24 miesiące)

Stan na dzień ... (+ 36 miesięcy)

I.1

Wartości nominalne2) (bez odsetek)

 

I.1.1

Listy zastawne w obrocie

 

 

 

 

 

 

 

I.1.2

Wierzytelności stanowiące podstawę emisji listów zastawnych

 

 

 

 

 

 

 

I.1.3

Zabezpieczenie zastępcze3)

 

 

 

 

 

 

 

I.1.4

Instrumenty finansowe zabezpieczające4)

 

 

 

 

 

 

 

I.1.5

Poziom zabezpieczenia listów zastawnych wierzytelnościami (I.1.2/ I.1.1)

 

 

 

 

 

 

 

I.1.6

Łączny poziom zabezpieczenia listów zastawnych (I.1.2 + I.1.3 + I.1.4)/ I.1.1

 

 

 

 

 

 

 

I.2

Odsetki5)

 

I.2.1

Odsetki od listów zastawnych w obrocie6)

 

 

 

 

 

 

 

I.2.2

Odsetki od wierzytelności stanowiących podstawę emisji listów zastawnych

 

 

 

 

 

 

 

I.2.3

Odsetki od zabezpieczenia zastępczego3)

 

 

 

 

 

 

 

I.2.4

Odsetki od instrumentów finansowych zabezpieczających4)

 

 

 

 

 

 

 

I.2.5

Poziom zabezpieczenia odsetek od listów zastawnych (I.2.2 + I.2.3 + I.2.4 - I.2.1)

 

 

 

 

 

 

 

I.3

Dopuszczalna wysokość zabezpieczenia zastępczego7)

 

I.3.1

Środki wymienione w art. 18 ust. 3 ustawy wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych

 

 

 

 

 

 

 

I.3.2

Odsetki od listów zastawnych w obrocie przypadające do wypłaty w okresie kolejnych 6 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

I.3.3

Wysokość nadwyżki, o której mowa w art. 18 ust. 3a ustawy

 

 

 

 

 

 

 

I.3.4

Poziom pokrycia nadwyżki, o której mowa w art. 18 ust. 3a ustawy (I.3.3 - I.3.2)

 

 

 

 

 

 

 

I.3.5

Dopuszczalna wysokość zabezpieczenia zastępczego7) (I.3.1 - I.3.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Test równowagi pokrycia

Stan na dzień ...

Stan na dzień ...
wzrost kursów walutowych8)

Stan na dzień ...
spadek kursów walutowych9)

II.1

Listy zastawne w obrocie

 

 

 

II.2

Wierzytelności stanowiące podstawę emisji listów zastawnych

 

 

 

II.3

Zabezpieczenie zastępcze3)

 

 

 

II.4

Instrumenty finansowe zabezpieczające4)

 

 

 

II.5

Całkowity koszt likwidacji osobnej masy upadłości10)

 

 

 

II.6

Wymagalne, a niewypłacone odsetki od listów zastawnych w obrocie

 

 

 

II.7

Wysokość nadwyżki, o której mowa w art. 18 ust. 3a ustawy

 

 

 

II.8

Wynik testu równowagi pokrycia (II.2 + II.3 + II.4 + II.7) / (II.1 + II.5 + II.6)

 

 

 

 

III

Test płynności

Stan na dzień ...

Stan na dzień ... wzrost kursów walutowych8)

Stan na dzień ... spadek kursów walutowych9)

Stan na dzień ... wzrost referencyjnych stóp procentowych o 400 punktów bazowych

Stan na dzień ... spadek referencyjnych stóp procentowych o 400 punktów bazowych

III.1

Test płynności 6M

III.1.1

Odsetki od listów zastawnych w obrocie przypadające do wypłaty w okresie kolejnych 6 miesięcy

 

 

 

 

 

III.1.2

Wartość nominalna11) listów zastawnych w obrocie z terminem wymagalności w okresie kolejnych 6 miesięcy

 

 

 

 

 

III.1.3

Koszty likwidacji osobnej masy upadłości za okres kolejnych 6 miesięcy

 

 

 

 

 

III.1.4

Zabezpieczenie zastępcze3)

 

 

 

 

 

III.1.5

Wysokość nadwyżki, o której mowa w art. 18 ust. 3a ustawy

 

 

 

 

 

III.1.6

Przepływy pieniężne netto z instrumentów finansowych zabezpieczających za kolejne 6 miesięcy4)

 

 

 

 

 

III.1.7

Wynik testu płynności 6M (III.1.4 + III.1.5 + III.1.6) - (III.1.1 + III.1.2 + III.1.3)

 

 

 

 

 

III.2

Test płynności 12M

III.2.1

Odsetki od listów zastawnych w obrocie przypadające do wypłaty w okresie kolejnych 12 miesięcy

 

 

 

 

 

III.2.2

Wartość nominalna11) listów zastawnych w obrocie z terminem wymagalności w okresie kolejnych 12 miesięcy

 

 

 

 

 

III.2.3

Zobowiązania wobec wierzycieli z listów zastawnych wymagalne, a niezapłacone przed dniem ogłoszenia upadłości banku hipotecznego12)

 

 

 

 

 

III.2.4

Koszty likwidacji osobnej masy upadłości za okres kolejnych 12 miesięcy

 

 

 

 

 

III.2.5

Zabezpieczenie zastępcze3)

 

 

 

 

 

III.2.6

Wysokość nadwyżki, o której mowa w art. 18 ust. 3a ustawy

 

 

 

 

 

III.2.7

Przepływy pieniężne netto z instrumentów finansowych zabezpieczających za kolejne 12 miesięcy4)

 

 

 

 

 

III.2.8

Odsetki od wierzytelności stanowiących podstawę emisji listów zastawnych za kolejne 12 miesięcy

 

 

 

 

 

III.2.9

Spłaty kapitału z tytułu wierzytelności stanowiących podstawę emisji listów zastawnych za kolejne 12 miesięcy

 

 

 

 

 

III.2.10

Wynik testu płynności 12M (III.2.5 + III.2.6 + III.2.7 + III.2.8 + III.2.9)-(III.2.1 + III.2.2 + III.2.3 + III.2.4)

 

 

 

 

 

 

B. Szczegółowe warunki przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności

1. W rachunku zabezpieczenia listów zastawnych dla stanów wykazywanych w kolumnach na dzień ... +18, +24, +36 miesięcy dane są przedstawiane w celu umożliwienia szacunkowego monitorowania wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 1, 1a i 2 ustawy w perspektywie +18, +24, +36 miesięcy. Prezentacja tych danych ma na celu dostarczenie informacji niezbędnych dla określenia przez bank hipoteczny zasad zarządzania aktywami i pasywami w sposób zapewniający pokrycie emitowanych listów zastawnych zgodnie z przepisami ustawy, w terminach do 12 miesięcy.

2. W celu zapewnienia monitorowania określonych w art. 18 ustawy składników rachunku zabezpieczenia listów zastawnych na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo wyemitowanych listów zastawnych, uwzględniając sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia określony w rozporządzeniu, bank hipoteczny określa wewnętrzne limity utrzymywania odpowiedniej nadwyżki zabezpieczenia listów zastawnych na pokrycie:

a) ryzyka walutowego, wynikającego w szczególności z niedopasowania walutowego wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczonych hipoteką oraz praw i środków, o których mowa w art. 18 ust. 3, 3a i 4 ustawy, wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, w stosunku do zobowiązań banku hipotecznego z tytułu listów zastawnych znajdujących się w obrocie;

b) ryzyka stopy procentowej, polegającego na braku dopasowania warunków oprocentowania wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczonych hipoteką oraz praw i środków, o których mowa w art. 18 ust. 3, 3a i 4 ustawy, wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, w stosunku do zobowiązań banku hipotecznego z tytułu listów zastawnych znajdujących się w obrocie.

3. W przypadku rachunku zabezpieczenia listów zastawnych obejmującego terminy przyszłe, to jest: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące, 36 miesięcy należy prezentować prognozy oparte na następujących założeniach:

a) dla określenia wartości spłaty kredytów i odsetek zgodnie z harmonogramem spłat uwzględnia się przewidywane przez bank hipoteczny opóźnienia w spłatach, a także spłaty przedterminowe,

b) do prognozy przyszłych sald odsetkowych, dla terminów do 12 miesięcy, przyjmuje się wartość odpowiedniej stopy procentowej z dnia sporządzania prognozy, a dla terminów dłuższych niż 12 miesięcy bank hipoteczny przyjmuje własne oszacowania lub WIBOR 1Y. Bank hipoteczny dla terminów do 12 miesięcy przyjmuje odpowiednią wartość kursu wymiany walut z dnia sporządzenia prognozy, a dla terminów dłuższych niż 12 miesięcy bank hipoteczny przyjmuje własne oszacowania lub prognozy rynkowe.

4. Rachunek zabezpieczenia, test równowagi pokrycia oraz test płynności listów zastawnych jest sporządzany dla wszystkich walut obcych łącznie, to jest w ujęciu zagregowanym, w jednej kalkulacji.

5. Waluty obce są przeliczane na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski odpowiednio na dzień sporządzenia rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz na dzień przeprowadzenia testu równowagi pokrycia i testu płynności.

6. Wymienione w pozycjach I.1.2, II.2, III.2.8 i III.2.9 wierzytelności, stanowiące podstawę emisji listów zastawnych obejmują sumę sald wartości nominalnych wierzytelności wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych i stanowiących podstawę emisji, z pominięciem wierzytelności zakwalifikowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) do kategorii „stracone”.

7. W pozycjach I.1.4 i II.4 wartość nabytych instrumentów finansowych zabezpieczających, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, należy prezentować w wartościach nominalnych netto, to jest w przypadku, gdy instrument może być dekomponowany na hipotetyczny kredyt i depozyt, w rachunku zabezpieczenia listów zastawnych należy wykazać wartość będącą różnicą pomiędzy wartością nominalną tego kredytu a depozytu.

8. W pozycji I.2.4 ujmuje się odsetki nominalne naliczone netto, tj. w przypadku, gdy instrument może być dekomponowany na kredyt i depozyt, różnice między hipotetycznymi odsetkami naliczonymi dla kredytu i depozytu.

9. W pozycji III.1.1 i pozycji III.2.1 ujmuje się naliczone memoriałowo odsetki z tytułu listów zastawnych znajdujących się w obrocie za okres od daty, na którą sporządzany jest test płynności, do daty wynikającej z definicji przeprowadzanego testu lub daty wymagalności kapitału, jeśli jest datą wcześniejszą. Dla potrzeb obliczenia odsetek od listów zastawnych przyjmuje się wysokość stóp procentowych ustalonych dla najbliższych płatności odsetkowych i obowiązujących dla poszczególnych serii listów zastawnych w obrocie na dzień sporządzenia testu.

10. W pozycji III.2.8 ujmuje się naliczone memoriałowo odsetki z tytułu wierzytelności stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych za okres od daty, na którą sporządzany jest test płynności, do daty wynikającej z definicji przeprowadzanego testu lub daty spłaty całkowitej, jeśli jest datą wcześniejszą. Dla potrzeb obliczenia odsetek przyjmuje się wysokość stóp procentowych ustalonych dla najbliższych płatności odsetkowych od poszczególnych wierzytelności na dzień sporządzenia testu.

11. Tabele określone w części A załącznika mają zastosowanie do przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności zarówno w odniesieniu do hipotecznych, jak i publicznych listów zastawnych. Kalkulacje przeprowadza się w odrębnych tabelach dla hipotecznych i publicznych listów zastawnych, a poszczególne kategorie (wartości) zawarte w tabelach należy odnosić odpowiednio do hipotecznych listów zastawnych i ich zabezpieczenia oraz publicznych listów zastawnych i ich zabezpieczenia.


1) Z wyjątkiem danych prezentowanych w pozycjach: I.1.5, I.1.6 i II.8, których wartość wyrażana jest procentowo.

2) Dla wartości nominalnych jako stan na dzień należy podać saldo na dany dzień.

3) Środki banku hipotecznego, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, zwanej dalej „ustawą”, wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, stanowiące podstawę emisji listów zastawnych.

4) Instrumenty finansowe zabezpieczające, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy.

5) Dla wartości odsetek jako stan na dzień należy podać jednodniowe odsetki, tj. odsetki należne wyłącznie za dzień, na który rachunek jest przeprowadzany. Analogicznie należy podawać odsetki za kolejne dni, za które rachunek jest przeprowadzany.

6) Koszt z tytułu odsetek od znajdujących się w obrocie listów zastawnych, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy.

7) Kwota środków, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy, które zostały wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych i które mogą stanowić podstawę emisji listów zastawnych.

8) Wzrost kursów walutowych o większą z dwóch wartości: 20% albo maksymalny roczny wzrost kursu walutowego w okresie ostatnich 12 miesięcy (bank hipoteczny określa tę wartość, stosując kursy średnie NBP).

9) Spadek kursów walutowych o większą z dwóch wartości: 20% albo maksymalny roczny spadek kursu walutowego w okresie ostatnich 12 miesięcy (bank hipoteczny określa tę wartość, stosując kursy średnie NBP).

10) Wartość oszacowana indywidualnie przez bank hipoteczny, która obejmuje w szczególności koszty wynagrodzenia kuratora i uwzględnia skalę działalności banku hipotecznego.

11) Wartości nominalne listów zastawnych należy wykazywać w przedłużonych terminach wymagalności, o których mowa w art. 446 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.– Prawo upadłościowe. (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

12) O ile nie została ogłoszona upadłość banku, za dzień ogłoszenia upadłości należy przyjmować dzień na który przeprowadzany jest test.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »