reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) oraz art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie ustala dla pracowników zatrudnionych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, zwanych dalej „pracownikami”:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, która jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. [Najniższe wynagrodzenie zasadnicze]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, o którym mowa w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy]

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 4. [Ustalenie stawki godzinowej]

Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

– ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 5. [Dodatek funkcyjny]

Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku wymienionym w lp. 1–4 tabeli określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia przyznaje się dodatek funkcyjny.

§ 6. [Dodatek specjalny]

1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 150% najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 7. [Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej]

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

§ 8. [Fundusz nagród]

W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.

§ 9. [Nagroda jubileuszowa]

1. Pracownikowi zatrudnionemu w Polskim Komitecie Normalizacyjnym przez co najmniej 5 lat przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy;

6) 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 45 latach pracy.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody, a jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji – niezwłocznie po udokumentowaniu przez pracownika prawa do nagrody jubileuszowej.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

10. Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 10. [Jednorazowa odprawa pieniężna]

1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej przepisy § 9 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 11. [Skrócenie okresu pracy zawodowej wymaganego na danym stanowisku]

Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

§ 12. [Wynagrodzenie - przepis przejściowy]

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w dniu wejścia w życie rozporządzenia, ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.

§ 13. [Nagroda jubileuszowa - przepis przejściowy]

1. Pracownik zatrudniony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, który ma okres pracy, wraz z innymi okresami wliczonymi do tego okresu, dłuższy niż 45 lat pracy, nabywa prawo do nagrody jubileuszowej przysługującej po 45 latach pracy.

2. Nagrodę jubileuszową, o której mowa w ust. 1, wypłaca się w dniu upływu kolejnego roku pracy pracownika, stanowiącego okres pracy, wraz z innymi okresami wliczonymi do tego okresu, powyżej 45 lat pracy, przypadającego w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

4. Pracownikowi zatrudnionemu w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przysługuje nagroda jubileuszowa w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody, pomimo niespełnienia warunku 5 lat zatrudnienia w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

§ 14. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Dz. U. poz. 1577).

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735.

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 3 marca 2016 r. (poz. 336)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1 400–3 300

II

1 600–3 600

III

1 800–3 900

IV

2 100–4 200

V

2 400–4 500

VI

2 600–4 800

VII

2 800–5 200

VIII

3 000–5 700

IX

3 300–6 300

X

3 500–6 900

XI

3 900–7 500

XII

4 500–8 700

 

Załącznik 2. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

1

2

I

5–40

II

20–60

III

50–80

IV

70–100

 

Załącznik 3. [TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW]

Załącznik nr 3

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

Wymagane kwalifikacje*)

wykształcenie

liczba

lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Główny księgowy

XII

IV

według odrębnych przepisów

Dyrektor wydziału

wyższe

7

2

Dyrektor zespołu, zastępca dyrektora wydziału

XI

III

wyższe

5

Kierownik sektora,

zastępca głównego księgowego

wyższe

4

3

Zastępca dyrektora zespołu, kierownik działu

X

II

wyższe

4

4

Główny specjalista,

główny specjalista – konsultant

IX

I

wyższe

4

Radca prawny, audytor wewnętrzny

według odrębnych przepisów

5

Starszy specjalista,

starszy specjalista – konsultant

VIII

wyższe

3

średnie

5

6

Specjalista, specjalista – konsultant

VII

wyższe

2

średnie

4

7

Starszy inspektor,

VI

wyższe

1

starszy inspektor – konsultant

średnie

3

8

Inspektor,

inspektor – konsultant

V

wyższe

średnie

1

Kierowca

według odrębnych przepisów

9

Starszy referent, starszy technik

IV

średnie

1

10

Referent, technik

III

średnie

11

Konserwator, rzemieślnik

II

zasadnicze

12

Goniec,

operator urządzeń powielających,

robotnik gospodarczy,

sprzątaczka

I

zasadnicze

 

*) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama