| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 212), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 352);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1199);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 388).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 352), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem mają zastosowanie do uposażeń strażaków należnych od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1199), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do stawek dodatku za stopień posiadany przez strażaka Państwowej Straży Pożarnej należnych od dnia 1 października 2012 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 388), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do uposażeń strażaków należnych od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 kwietnia 2016 r. (poz. 717)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa stawki i grupy uposażenia zasadniczego strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „strażakami”, oraz stawki dodatków do uposażenia albo sposób ich obliczania, a także sposób i tryb zaliczania okresów służby i pracy do okresu służby, od którego zależy prawo do wzrostu uposażenia, z uwzględnieniem w szczególności:

1) zaszeregowania stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego;

2) sposobu dokumentowania okresów służby, od których zależy prawo do wzrostu uposażenia i jego wysokość;

3) rodzajów dodatków do uposażenia, uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby;

4) warunków przyznawania i sposobu obliczania dodatku służbowego, dodatku motywacyjnego oraz dodatków, uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby, oraz podmiotów uprawnionych do ich przyznawania i obliczania;

5) okoliczności uwzględnianych przy ustalaniu i zmianie wysokości dodatku służbowego.

2. Najniższym uposażeniem w rozumieniu rozporządzenia jest uposażenie przewidziane dla najniższego stanowiska służbowego strażaka, obejmujące stawkę przewidzianą dla najniższej grupy uposażenia zasadniczego i dodatek za stopień strażaka.

§ 2. 1. Ustala się grupy zaszeregowania stanowisk służbowych strażaków oraz odpowiadające im stawki uposażenia zasadniczego wyrażone w postaci mnożników kwoty bazowej, określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wysokość kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.

3. Wysokość miesięcznych stawek kwotowych uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup zaszeregowania ustala się przy zastosowaniu mnożników, o których mowa w ust. 1, z zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnych 10 złotych w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 5 złotych, lub w dół, jeżeli jest niższa od 5 złotych.

4. Zaszeregowanie stanowisk służbowych strażaków do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego określają tabele stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Okresy służby, pracy i inne okresy zaliczane do okresu służby, od których zależy prawo do wzrostu uposażenia i jego wysokość, zalicza się na podstawie dokumentów, potwierdzających te okresy, złożonych przez strażaka w komórce właściwej do spraw kadr.

2. Aktualizacja prawa do wzrostu uposażenia i jego wysokości, wynikająca z przebiegu służby, następuje z urzędu i nie wymaga wydawania odrębnych decyzji.

§ 4. Stawki dodatku za stopień określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Strażakowi przyznaje się, ustalany kwotowo, dodatek służbowy w wysokości do 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień. Warunkami przyznawania i okolicznościami uwzględnianymi przy ustalaniu i zmianie wysokości dodatku służbowego są:

1) dyspozycyjność związana z zajmowanym stanowiskiem i odpowiedzialność za podejmowane decyzje służbowe oraz stopień zdyscyplinowania przy realizacji zadań służbowych;

2) udział w ćwiczeniach i zgrupowaniach;

3) udział w akcjach ratowniczych poza terenem działania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę;

4) sprawność fizyczna, potwierdzona wynikami sprawdzianów;

5) inne szczególnie uzasadnione przypadki, uzasadniające przyznanie dodatku służbowego.

2. Prawo do ustalonej wysokości dodatku wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustały warunki uzasadniające jego przyznanie.

3. Dodatek służbowy przyznaje strażakowi i określa jego wysokość przełożony uprawniony do mianowania lub powołania.

§ 6. 1. Strażakowi może być przyznany na czas określony, ustalany kwotowo, dodatek motywacyjny w wysokości do 30% najniższego uposażenia określonego w § 1 ust. 2.

2. Dodatek motywacyjny może być przyznany za:

1) wykonywanie zadań służbowych wykraczających poza zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku;

2) szczególną dbałość o powierzone mienie;

3) posiadanie wykształcenia ogólnego lub specjalistycznego, kwalifikacji pożarniczych lub przeszkolenia specjalistycznego wykraczającego poza wymagania określone w odrębnych przepisach dla zajmowanego stanowiska służbowego w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której strażak pełni służbę, szczególnie jeśli to wykształcenie, kwalifikacje lub przeszkolenie przyczyniają się do skuteczniejszego wykonywania obowiązków służbowych;

4) wykonywanie zadań ratowniczych oraz pomocy humanitarnej poza granicą państwa;

5) wykonywanie czynności kontrolnych w podległych, podporządkowanych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

6) szkolenie i opiekę nad psem wykorzystywanym w grupach specjalistycznych;

7) udział w akcjach ratowniczych o dużym obciążeniu psychofizycznym;

8) prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej;

9) prowadzenie szkoleń dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.

3. Okolicznościami uwzględnianymi przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego są czas i zakres wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2.

4. Prawo do ustalonej wysokości dodatku wygasa z ostatnim dniem miesiąca okresu, na który został przyznany.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje strażakowi i określa jego wysokość przełożony uprawniony do mianowania lub powołania.

§ 7. 1. Dodatkiem uzasadnionym szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby jest dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.

2. Dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przysługuje strażakowi za czas służby wykonywanej w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, w wysokości:

1) przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości – 5%,

2) przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości – 10%,

3) przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości – 15%,

4) przy czwartym stopniu szkodliwości lub uciążliwości – 20%

– godzinowej stawki przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy.

3. Czas służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w poszczególnych stopniach szkodliwości lub uciążliwości liczy się w godzinach, przy czym czas powyżej 30 minut zaokrągla się do pełnej godziny.

4. Godzinową stawkę przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy ustala się w wysokości 1/170 przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy wynikającego z wielokrotności kwoty bazowej pomniejszonego o 1/12 równowartości nagrody rocznej.

5. Za czas pełnienia służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przyjmuje się w szczególności czas trwania akcji ratowniczej, począwszy od wyjazdu z jednostki, aż do zakończenia działań na terenie akcji.

6. Wykaz czynności i prac oraz stopnie ich szkodliwości, uzasadniające przyznanie dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

7. Dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych przyznaje i oblicza kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, biorąc pod uwagę wyniki dokonywanych pomiarów.

§ 8. Dodatki do uposażenia, z wyjątkiem dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, są ustalane w stawkach miesięcznych.

§ 9. 1. Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 stycznia 2008 r.

2. Strażacy, którzy otrzymywali dodatek kontrolerski na podstawie dotychczasowych przepisów, do czasu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują prawo do dodatku kontrolerskiego w przyznanej wysokości.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 września 2006 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1189 oraz z 2007 r. poz. 531).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 lutego 2008 r.

Załącznik nr 13)

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WYRAŻONYCH W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Lp.

Grupa uposażenia zasadniczego

Mnożnik kwoty bazowej

1

2

3

1

20

5,33

2

19

4,60

3

18

3,21

4

17

2,79

5

16

2,39

6

15

2,07

7

14

1,86

8

13

1,74

9

12

1,68

10

11

1,61

11

10

1,55

12

9

1,49

13

8

1,43

14

7

1,39

15

6

1,35

16

5

1,31

17

4

1,28

18

3

1,21

19

2

1,14

20

1

0,95

 

Załącznik nr 2

TABELA NR 14)

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp.

Nazwa stanowiska służbowego

Grupa uposażenia zasadniczego

1

2

3

1

Komendant Główny PSP

20

2

Zastępca Komendanta Głównego PSP

19

3

Dyrektor biura

17

4

Zastępca dyrektora biura

16

5

Doradca Komendanta

16

6

Główny specjalista

15

7

Naczelnik wydziału

15

8

Koordynator ratownictwa medycznego służby

15

9

Kapelan krajowy

15

10

Zastępca naczelnika wydziału

13

11

Dyżurny operacyjny kraju

13

12

Kierownik sekcji

13

13

Starszy specjalista

12

14

Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju

12

15

Specjalista

10

16

Pomocnik dyżurnego operacyjnego kraju

10

17

Starszy inspektor

7

18

Inspektor

6

19

Starszy ratownik – kierowca

4

20

Starszy technik

4

21

Ratownik – kierowca

3

22

Technik

3

23

Młodszy technik

2

24

Stażysta

1

 

TABELA NR 24)

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ, SZKOŁACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ JEDNOSTCE BADAWCZO-ROZWOJOWEJ5) I CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp.

Nazwa stanowiska służbowego

Grupa uposażenia zasadniczego

Jednostka organizacyjna PSP

SGSP

JBR5)

CMP

CS

SA

SP

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Rektor – Komendant

19

 

 

 

 

 

2

Dyrektor

 

18

17

 

 

 

3

Komendant

 

 

 

17

17

16

4

Prorektor

18

 

 

 

 

 

5

Kanclerz

17

 

 

 

 

 

6

Dziekan

17

 

 

 

 

 

7

Zastępca dyrektora

 

17

 

 

 

 

8

Zastępca komendanta

 

 

 

16

16

15

9

Prodziekan

16

 

 

 

 

 

10

Kierownik katedry

16

 

 

 

 

 

11

Profesor zwyczajny

16

 

 

 

 

 

12

Profesor nadzwyczajny

15

 

 

 

 

 

13

Kierownik zakładu

14

14

 

 

 

 

14

Główny księgowy

 

 

 

13

13

12

15

Naczelnik wydziału właściwy do spraw kształcenia

 

 

 

14

14

 

16

Kierownik działu

13

 

 

11

11

10

17

Zastępca kierownika zakładu

 

13

 

 

 

 

18

Główny specjalista

13

13

 

13

13

 

19

Naczelnik wydziału

 

 

13

13

13

13

20

Koordynator ratownictwa medycznego służby

13

 

 

12

12

11

21

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej

13

 

 

13

13

13

22

Dowódca pododdziałów szkolnych

13

 

 

12

12

 

23

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej

12

 

 

12

12

12

24

Lekarz

 

 

 

12

12

 

25

Adiunkt

12

12

 

 

 

 

26

Zastępca kierownika działu

12

 

 

 

 

 

27

Zastępca naczelnika wydziału

 

 

 

12

12

12

28

Kierownik zespołu przedmiotowego

 

 

 

12

12

 

29

Kierownik pracowni

11

 

 

 

 

 

30

Dowódca kompanii szkolnej

12

 

 

12

12

11

31

Starszy wykładowca

12

 

 

12

12

12

32

Zastępca dowódcy kompanii szkolnej

11

 

 

11

11

 

33

Wykładowca

11

 

 

11

11

11

34

Starszy specjalista

10

 

 

10

10

10

35

Dowódca zmiany

10

 

 

10

10

10

36

Kierownik referatu

10

 

 

 

 

 

37

Zastępca dowódcy zmiany

9

 

 

9

9

9

38

Asystent

9

 

 

 

 

 

39

Lektor

9

 

 

9

9

 

40

Specjalista

9

9

 

9

9

9

41

Starszy instruktor

9

 

 

9

9

9

42

Młodszy specjalista

8

 

 

8

8

8

43

Dowódca sekcji

8

 

 

8

8

8

44

Instruktor

8

 

 

8

8

8

45

Starszy inspektor

7

7

 

7

7

7

46

Dowódca zastępu

7

 

 

7

7

7

47

Starszy operator sprzętu specjalnego

7

 

 

7

7

7

48

Dyżurny stanowiska kierowania

6

 

 

6

6

6

49

Inspektor

6

 

 

6

6

6

50

Starszy specjalista ratownik

6

 

 

6

6

6

51

Młodszy instruktor

5

 

 

5

5

5

52

Młodszy inspektor

5

 

 

5

5

5

53

Operator sprzętu specjalnego

5

 

 

5

5

5

54

Specjalista ratownik

5

 

 

5

5

5

55

Dyspozytor

4

 

 

4

4

4

56

Starszy ratownik

4

 

 

4

4

4

57

Starszy ratownik – kierowca

4

 

 

4

4

4

58

Starszy technik

4

4

4

4

4

4

59

Młodszy specjalista ratownik

4

 

 

4

4

4

60

Ratownik – kierowca

3

3

 

3

3

3

61

Technik

3

3

 

3

3

3

62

Ratownik

3

 

 

3

3

3

63

Młodszy ratownik

2

 

 

2

2

2

64

Młodszy ratownik – kierowca

2

 

 

2

2

2

65

Młodszy technik

2

2

 

2

2

2

66

Stażysta

1

 

 

1

1

1

 

Użyte skróty nazw jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oznaczają:

SGSP – Szkołę Główną Służby Pożarniczej,

SA – Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,

CS – Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej,

SP – Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej,

JBR – Jednostkę Badawczo-Rozwojową5),

CMP – Centralne Muzeum Pożarnictwa.

TABELA NR 34)

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp.

Nazwa stanowiska służbowego

Grupa uposażenia zasadniczego

1

2

3

1

Komendant wojewódzki PSP

18

2

Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP

17

3

Radca prawny

15

4

Naczelnik wydziału

14

5

Główny księgowy

14

6

Naczelnik ośrodka szkolenia

14

7

Główny specjalista

13

8

Koordynator ratownictwa medycznego służby

13

9

Zastępca naczelnika wydziału

12

10

Zastępca naczelnika ośrodka szkolenia

12

11

Kierownik sekcji

12

12

Dyżurny operacyjny (w KW I kat.)

11

13

Oficer operacyjny

11

14

Starszy wykładowca

11

15

Lekarz

11

16

Starszy specjalista

11

17

Dyżurny operacyjny (w KW II kat.)

10

18

Kapelan wojewódzki

10

19

Wykładowca

10

20

Specjalista

9

21

Starszy instruktor

9

22

Zastępca dyżurnego operacyjnego

9

23

Instruktor

8

24

Młodszy specjalista

8

25

Pomocnik dyżurnego operacyjnego

7

26

Starszy inspektor

7

27

Starszy operator sprzętu specjalnego

7

28

Inspektor

6

29

Młodszy instruktor

5

30

Młodszy inspektor

5

31

Operator sprzętu specjalnego

5

32

Starszy ratownik – kierowca

4

33

Starszy technik

4

34

Ratownik – kierowca

3

35

Technik

3

36

Młodszy ratownik – kierowca

2

37

Młodszy technik

2

38

Stażysta

1

 

Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i zastosowane indeksy oznaczają:

KW I kat. – komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej pierwszej kategorii,

KW II kat. – komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej drugiej kategorii.

TABELA NR 44)

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

Lp.

Nazwa stanowiska służbowego

Grupa uposażenia zasadniczego

1

2

3

1

Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP I kat.)

17

2

Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP II kat.)

16

3

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP I kat.)

16

4

Komendant powiatowy (miejski) PSP (w KP III, IV i V kat.)

15

5

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP II kat.)

15

6

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP (w KP III, IV i V kat.)

14

7

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej

13

8

Naczelnik wydziału (w KP I kat.)

13

9

Główny księgowy (w KP I kat.)

13

10

Naczelnik wydziału właściwy do spraw operacyjnych (w KP II kat.)

13

11

Naczelnik wydziału (w KP II kat.)

12

12

Naczelnik wydziału właściwy do spraw operacyjnych (w KP III, IV i V kat.)

12

13

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej

12

14

Naczelnik wydziału (w KP III, IV i V kat.)

11

15

Główny księgowy (w KP II, III, IV i V kat.)

11

16

Zastępca naczelnika wydziału (w KP I kat.)

11

17

Zastępca naczelnika wydziału (w KP II, III, IV i V kat.)

10

18

Kierownik sekcji

10

19

Oficer operacyjny (w KP I i II kat.)

10

20

Starszy specjalista

10

21

Dowódca zmiany

10

22

Dyżurny operacyjny (w KP I i II kat.)

10

23

Zastępca dowódcy zmiany

9

24

Specjalista

9

25

Lekarz

9

26

Zastępca dyżurnego operacyjnego (w KP I i II kat.)

9

27

Dyżurny operacyjny (w KP III, IV i V kat.)

9

28

Młodszy specjalista

8

29

Dowódca sekcji

8

30

Starszy inspektor

7

31

Starszy specjalista ratownik

7

32

Dowódca zastępu

7

33

Starszy operator sprzętu specjalnego

7

34

Dyżurny stanowiska kierowania

7

35

Pomocnik dyżurnego operacyjnego

6

36

Inspektor

6

37

Operator sprzętu specjalnego

5

38

Specjalista ratownik

5

39

Młodszy inspektor

5

40

Dyspozytor

4

41

Starszy technik

4

42

Starszy ratownik

4

43

Starszy ratownik – kierowca

4

44

Młodszy specjalista ratownik

4

45

Ratownik

3

46

Ratownik – kierowca

3

47

Technik

3

48

Młodszy ratownik

2

49

Młodszy ratownik – kierowca

2

50

Młodszy technik

2

51

Stażysta

1

 

Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i zastosowane indeksy oznaczają:

KP I kat. – komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej pierwszej kategorii,

KP II kat. – komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej drugiej kategorii,

KP III kat. – komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej trzeciej kategorii,

KP IV kat. – komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej czwartej kategorii,

KP V kat. – komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej piątej kategorii.

TABELA NR 5

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W WOJSKOWEJ OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ DO GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

5.1. Inspektorat i delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Lp.

Stanowisko i szczebel organizacyjny

Grupa uposażenia zasadniczego

I. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

1

Główny specjalista

15

2

Starszy specjalista

13

3

Specjalista

11

4

Młodszy specjalista

9

II. Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

1

Starszy specjalista

11

2

Specjalista

10

3

Młodszy specjalista

8

 

5.2. Wojskowe straże pożarne

Lp.

Stanowisko

Grupa uposażenia zasadniczego

1

Dowódca wojskowej straży pożarnej

10

2

Zastępca dowódcy wojskowej straży pożarnej

9

3

Dowódca sekcji

8

4

Dowódca zastępu

7

5

Starszy ratownik – kierowca

4

6

Technik

3

7

Ratownik – kierowca

3

8

Ratownik

3

9

Młodszy ratownik – kierowca

2

10

Młodszy ratownik

2

 

Załącznik nr 36)

TABELA STAWEK DODATKU ZA POSIADANY PRZEZ STRAŻAKA STOPIEŃ

Lp.

Stopień

Kwota dodatku miesięcznego w złotych

1

2

3

1

Generał brygadier

1 572

2

Nadbrygadier

1 422

3

Starszy brygadier

1 272

4

Brygadier

1 252

5

Młodszy brygadier

1 232

6

Starszy kapitan

1 212

7

Kapitan

1 192

8

Młodszy kapitan

1 172

9

Aspirant sztabowy

1 117

10

Starszy aspirant

1 097

11

Aspirant

1 077

12

Młodszy aspirant

1 057

13

Starszy ogniomistrz

1 002

14

Ogniomistrz

982

15

Młodszy ogniomistrz

962

16

Starszy sekcyjny

942

17

Sekcyjny

922

18

Starszy strażak

882

19

Strażak

872

 

Załącznik nr 4

WYKAZ CZYNNOŚCI I PRAC ORAZ STOPNIE ICH SZKODLIWOŚCI, UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE DODATKU ZA SŁUŻBĘ W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIĄŻLIWYCH

1. Do pierwszego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:

1) w pomieszczeniach, w których jest konieczne stałe stosowanie sztucznego oświetlenia;

2) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone;

3) na przestrzeniach otwartych lub w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C;

4) w warunkach narażenia na działanie dymów pożarowych lub substancji toksycznych niekumulujących się w organizmie;

5) w warunkach narażenia na działanie pyłów niewywołujących zwłóknienia tkanki płucnej;

6) w warunkach narażenia na wibrację ogólną;

7) w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza 80%, w błocie lub bezpośrednim kontakcie z wodą.

2. Do drugiego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na hałas;

2) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2000 kcal dla mężczyzn i 1200 kcal dla kobiet lub wymagające wymuszonej pozycji ciała;

3) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej;

4) w warunkach narażenia na działanie dymów pożarowych lub substancji toksycznych kumulujących się w organizmie;

5) przy usuwaniu i wywozie nieczystości;

6) w warunkach narażenia na wibrację miejscową;

7) w pomieszczeniach specjalnych zagłębionych i półzagłębionych obwałowanych w warunkach niewłaściwej wentylacji i sztucznego oświetlenia.

3. Do trzeciego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:

1) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;

2) przy zabezpieczaniu, w związku z działaniem ratowniczym, gazów, paliw i materiałów wybuchowych;

3) przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 230 V;

4) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia.

4. Do czwartego stopnia szkodliwości zalicza się czynności i prace wykonywane:

1) wewnątrz zbiorników, aparatów, kanałów, studni itp., których wykonywanie wymaga specjalnego zezwolenia i zabezpieczenia;

2) pod ziemią i wodą;

3) w kontakcie z materiałami zakaźnymi, chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami oraz zwłokami;

4) na wysokości powyżej 2 m i w wykopach poniżej 2 m, uznane za niebezpieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy;

5) w warunkach narażenia na działanie benzydyny, alfa- i beta-naftyloaminy, chlorku winylu, azbestu oraz innych czynników o analogicznym do tych substancji działaniu, jeśli zostanie to stwierdzone przez instytut medycyny pracy;

6) bezpośrednio przy usuwaniu awarii radiacyjnych i ich skutków.

5. Prace określone w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 1, 3 i 4 uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w odrębnych przepisach lub inne obowiązujące normy higieniczno-sanitarne.


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 marca 2008 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 352), które weszło w życie z dniem 18 marca 2009 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 388), które weszło w życie z dniem 23 marca 2016 r.

5) Obecnie instytucie badawczym, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. poz. 620 i 1036 oraz z 2012 r. poz. 756), która weszła w życie z dniem 1 października 2010 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »