REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 883

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2014 r. poz. 776), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 2 czerwca 2016 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 448, art. 449, art. 453 i art. 456 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978), które stanowią:

„Art. 448. Przepisy o skutkach wszczęcia postępowania co do osoby, majątku i zobowiązań dłużnika lub upadłego stosuje się również do zdarzeń prawnych, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie ustawy.

Art. 449. W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, stosuje się przepisy dotychczasowe.”

„Art. 453. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy licencja syndyka staje się licencją doradcy restrukturyzacyjnego.

2. Do wniosków, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 440, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 440 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Złożenie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przed dniem wejścia w życie ustawy uprawnia do ubiegania się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.”

„Art. 456. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

1) art. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.;

2) art. 148 i art. 149, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.;

3) art. 428 pkt 138 w zakresie dotyczącym art. 227, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 czerwca 2016 r. (poz. 883)

USTAWA

z dnia 15 czerwca 2007 r.

o licencji doradcy restrukturyzacyjnego1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji doradcy restrukturyzacyjnego2), odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji.

Art. 2.3) 1. Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności:

1) syndyka na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) oraz nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.4)).

2. Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może ponadto wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego.

3. Czynności doradztwa restrukturyzacyjnego obejmują udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

4. Osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą powołana do pełnienia funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym wykonuje czynności w ramach działalności gospodarczej.

5. Osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest obowiązana do kształcenia ustawicznego w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Art. 3. 1. Licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) może uzyskać osoba fizyczna, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2)5) zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4) ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;

5) posiada nieposzlakowaną opinię;

6) w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie, o którym mowa w pkt 1;

7) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

8) nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

9) nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;

10) złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;

11) (uchylony)

2. (uchylony)

Rozdział 2

Egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego6)

Art. 4. 1. Egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego2), zwany dalej „egzaminem”, przeprowadza się co najmniej dwa razy w ciągu roku. Informację o terminie egzaminu Minister Sprawiedliwości ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach podmiotowych oraz w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem egzaminu.

2. Minister Sprawiedliwości powołuje, w drodze zarządzenia, Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z 7 osób wyróżniających się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu problematyki objętej egzaminem.

3. Członkowie Komisji są powoływani na okres 2 lat z możliwością wcześniejszego odwołania w razie niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania obowiązków członka Komisji, niezdolności do ich wykonywania albo zrzeczenia się członkostwa. W takim przypadku Minister Sprawiedliwości uzupełnia skład Komisji.

4. Minister Sprawiedliwości wyznacza przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Komisji spośród jej członków. Przewodniczący Komisji kieruje i nadzoruje prace Komisji. Zastępca przewodniczącego Komisji podczas nieobecności przewodniczącego wykonuje jego czynności.

5. Minister Sprawiedliwości przed każdym egzaminem powołuje zespół do przygotowywania pytań i zadań problemowych na egzamin, zwany dalej „zespołem” oraz wyznacza jego przewodniczącego, który kieruje pracami zespołu. W skład zespołu wchodzi 5 osób wyróżniających się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu problematyki objętej egzaminem.

6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przygotowywania, przechowywania oraz przekazywania Komisji pytań i zadań problemowych na egzamin, mając na uwadze potrzebę odpowiedniego ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem.

7. Minister Sprawiedliwości zapewnia obsługę biurową Komisji oraz zespołu.

Art. 5. 1. Członkom Komisji oraz zespołu przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

2. Wysokość wynagrodzenia członka Komisji za każdą osobę zdającą egzamin nie może przekraczać 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Wysokość wynagrodzenia członka zespołu za każdy opracowany zestaw pytań lub zadanie problemowe nie może przekraczać 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Komisji i zespołu, uwzględniając nakład pracy związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu.

Art. 6. 1. Osoba ubiegająca się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) składa do Ministra Sprawiedliwości wniosek o dopuszczenie do egzaminu najpóźniej 45 dni przed terminem rozpoczęcia egzaminu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1;

2) oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, o której mowa w art. 7 ust. 1.

3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów formalnych określonych w ust. 2, osobę ubiegającą się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) wzywa się do uzupełnienia braków w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

4. Nieuzupełnienie braków powoduje pozostawienie wniosku bez biegu, o czym zawiadamia się osobę ubiegającą się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) listem poleconym za poświadczeniem odbioru.

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony po upływie wyznaczonego terminu, przewodniczący Komisji wydaje decyzję odmawiającą dopuszczenia osoby ubiegającej się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) do udziału w egzaminie. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.

Art. 7. 1. Osoba przystępująca do egzaminu uiszcza opłatę egzaminacyjną.

2. Opłata egzaminacyjna stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 8. 1. Egzamin ma formę pisemną i przeprowadzany jest w języku polskim.

2.7) Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

3. Egzamin polega na:

1) rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa;

2) wykonaniu zadania problemowego.

4. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe uzyskuje się 1 punkt. Można wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza się na karcie odpowiedzi stanowiącej integralną część testu.

5. Wykonanie zadania problemowego ocenia się w skali od 0 do 30 punktów.

6. Prawidłowość odpowiedzi na pytania testowe oraz wykonanie zadania problemowego ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu.

7. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się uzyskanie co najmniej 75 punktów z części testowej egzaminu oraz co najmniej 20 punktów za wykonanie zadania problemowego.

8. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym potwierdza zaświadczenie wystawione przez Komisję.

Art. 8a. 1. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Komisji, ustala wykaz tytułów aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane stanowią podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy w określonym roku kalendarzowym i ogłasza go w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, nie później niż 3 miesiące przed terminem pierwszego egzaminu wyznaczonego w określonym roku kalendarzowym.

2. Minister Sprawiedliwości, na wniosek Komisji, nie później niż 3 miesiące przed wyznaczonym kolejnym terminem egzaminu w określonym roku kalendarzowym, może uzupełnić lub wprowadzić zmiany w ogłoszonym na dany rok wykazie tytułów aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane stanowią podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy w danym roku kalendarzowym.

Art. 9. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:

1) sposób organizacji egzaminu, biorąc pod uwagę warunki jego przeprowadzenia zapewniające samodzielną pracę osoby ubiegającej się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) oraz szczegółowe czynności Komisji i jej przewodniczącego;

2) wysokość i sposób wnoszenia opłaty egzaminacyjnej nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów przeprowadzenia egzaminu oraz dopuszczalnych form uiszczania opłaty.

Rozdział 3

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego8)

Art. 10. 1. Licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego2), złożony nie później niż po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu.

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1, 4 i 6, oświadczenia wnioskodawcy, że ma on pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także oryginał zaświadczenia potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Art. 11. Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobie ubiegającej się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego2).

Art. 11a. Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Sądowego informacji, czy osoba ubiegająca się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Art. 12. Minister Sprawiedliwości, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje licencję doradcy restrukturyzacyjnego2), odmawia jej przyznania, cofa albo zawiesza prawa wynikające z licencji.

Art. 13. Minister Sprawiedliwości odmawia przyznania licencji doradcy restrukturyzacyjnego2), w przypadku gdy osoba ubiegająca się o jej przyznanie nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 3 ust. 1, a także w przypadku upływu terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1.

Art. 14. Licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) przyznaje się na czas nieoznaczony.

Art. 15. 1.9) Osoba, której przyznano licencję doradcy restrukturyzacyjnego, składa wobec Ministra Sprawiedliwości, przed wpisem na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, o której mowa w art. 17 ust. 1, ślubowanie według następującej roty: „Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych oraz kierując się w swym postępowaniu zasadami godności, uczciwości i etyki.”.

2. Minister Sprawiedliwości może upoważnić do przyjęcia ślubowania prezesa sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1.

3. Osoba, która złożyła ślubowanie, składa podpis pod rotą ślubowania.

Art. 16. 1. Dokument licencji doradcy restrukturyzacyjnego2) zawiera:

1) numer licencji i datę przyznania;

2) oznaczenie i podpis organu przyznającego;

3) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia posiadacza licencji;

4) numer ewidencyjny PESEL, z wyłączeniem cudzoziemców, którzy tego numeru nie posiadają;

5) fotografię posiadacza licencji;

6) podpis posiadacza licencji.

2. Za wydanie dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego2) pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa.

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego2), z uwzględnieniem potrzeby identyfikacji osoby posiadającej licencję i uprawnień wynikających z licencji oraz wysokość opłaty za wydanie dokumentu licencji w kwocie nieprzekraczającej połowy równowartości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę i sposób jej wnoszenia, biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty jego wydania oraz dopuszczalne możliwości uiszczania opłaty.

Art. 17. 1. Osobę, której przyznano licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) oraz osobę posiadającą decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym syndyka wydaną na podstawie odrębnych przepisów, wpisuje się na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego2), prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

2. Wpis na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) obejmuje:

1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia;

2) numer ewidencyjny PESEL, z wyłączeniem cudzoziemców, którzy tego numeru nie posiadają;

3) numer licencji i datę jej wystawienia, a w przypadku osoby posiadającej decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym syndyka wydaną na podstawie odrębnych przepisów, numer decyzji i datę jej wydania;

4) adres do korespondencji oraz numer telefonu.

3. Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) jest obowiązana zgłaszać zmiany danych objętych wpisem na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) w terminie 30 dni od daty ich powstania.

3a. Minister Sprawiedliwości udostępnia listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. Nie udostępnia się informacji o dacie i miejscu urodzenia osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) oraz danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Lista oraz informacje o dokonywanych w niej zmianach są przekazywane prezesom sądów okręgowych.

Art. 17a.10) 1. Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, pełniąca funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę czynności wykonywanych w ramach pełnienia funkcji w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, oraz wartość majątku dłużnika, masy układowej lub sanacyjnej albo masy upadłości.

Art. 18. 1. Minister Sprawiedliwości cofa licencję doradcy restrukturyzacyjnego2), w przypadku gdy osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego2):

1) przestała spełniać którykolwiek z wymogów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1, 3, 9;

2) dwukrotnie została odwołana prawomocnym postanowieniem z powodu nienależytego pełnienia obowiązków;

3) (uchylony)11)

4) wystąpiła z takim wnioskiem;

5) została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Minister Sprawiedliwości może cofnąć licencję doradcy restrukturyzacyjnego2), w przypadku gdy osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) została skazana prawomocnym wyrokiem za nieumyślne przestępstwo lub nieumyślne przestępstwo skarbowe, które miało związek z wykonaniem uprawnień wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego2) i rzutowało na jakość i sposób wykonywania tych uprawnień.

3. Osoba, której cofnięto licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2, nie może ponownie ubiegać się o przyznanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego2).

4. W razie cofnięcia licencji doradcy restrukturyzacyjnego2) wpis na liście osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) podlega wykreśleniu.

Art. 18a.12) 1. W przypadku stwierdzenia, że osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego mogła dopuścić się rażącego naruszenia obowiązków nadzorcy, zarządcy albo syndyka, a zostało to ujawnione po zakończeniu pełnienia przez nią funkcji w danym postępowaniu, Minister Sprawiedliwości składa do sądu upadłościowego, przed którym toczy lub toczyło się postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, wniosek o stwierdzenie przez sąd rażącego naruszenia obowiązków.

2. Do ustalenia przez sąd rażącego naruszenia obowiązków przepisy o odwołaniu nadzorcy sądowego, zarządcy albo syndyka z powodu nienależytego pełnienia obowiązków stosuje się odpowiednio. Minister Sprawiedliwości ma uprawnienia uczestnika postępowania.

3. Minister Sprawiedliwości cofa licencję doradcy restrukturyzacyjnego w przypadku prawomocnego ustalenia przez sąd rażącego naruszenia obowiązków syndyka, nadzorcy lub zarządcy.

4. Osoba, której cofnięto licencję doradcy restrukturyzacyjnego z przyczyn wskazanych w ust. 3, nie może ponownie ubiegać się o przyznanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego przez okres dziesięciu lat.

Art. 19. Organ prowadzący postępowanie karne o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe przeciwko osobie posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego2), zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwości.

Art. 20. 1. Minister Sprawiedliwości zawiesza osobie posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) prawa wynikające z licencji, jeżeli:

1) wobec niej jest prowadzone postępowanie o częściowe lub całkowite ubezwłasnowolnienie, i ustanowiono dla niej doradcę tymczasowego;

2) przeciwko niej jest prowadzone postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, z wyjątkiem spraw, w których oskarżycielem jest podmiot, o którym mowa w art. 55 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.13)), lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Minister Sprawiedliwości może zawiesić osobie posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) prawa wynikające z licencji, jeżeli przeciwko tej osobie jest prowadzone postępowanie o nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, postępowanie o nieumyślne przestępstwo skarbowe lub postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, w którym oskarżycielem jest podmiot, o którym mowa w art. 55 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, mając na uwadze charakter i wagę zarzucanego jej czynu oraz to, czy ma on związek z wykonaniem uprawnień wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego2) i rzutuje na jakość i sposób wykonywania tych uprawnień.

3. Informację o zawieszeniu praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego2) wpisuje się na liście osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego2) oraz przekazuje prezesom sądów okręgowych.

4. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2, trwa do czasu ustania przyczyny zawieszenia.

Rozdział 4

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 21. (pominięty)

Art. 22. (pominięty)

Rozdział 5

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art. 23. 1. Syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca i ich zastępcy, ustanowieni w postępowaniu układowym oraz upadłościowym albo naprawczym przed dniem wejścia w życie ustawy, sprawują swoją funkcję do czasu zakończenia tych postępowań, a tymczasowy nadzorca sądowy oraz zarządca przymusowy do czasu wydania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

2. W sprawach, w których określono wstępne wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy przed dniem wejścia w życie ustawy, do wynagrodzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 24. (pominięty)

Art. 25. (pominięty)

Art. 26. W przypadku osób, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają pięcioletnią praktykę w sprawowaniu funkcji syndyka, zarządcy lub nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowym, układowym i naprawczym oraz przed 1990 r. ukończyły wyższe studia i uzyskały dyplom inżyniera, wymogu określonego w art. 3 ust. 1 pkt 4 nie stosuje się.

Art. 27. (pominięty)

Art. 28. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia14).


1) Tytuł ustawy w brzmieniu ustalonym przez art. 440 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 440 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 440 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924, z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 1137, 1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 1595, 1634, 1635, 1830 i 1854 oraz z 2016 r. poz. 195, 394 i 437.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 440 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

6) Tytuł rozdziału ze zmianą wprowadzoną przez art. 440 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 440 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

8) Tytuł rozdziału ze zmianą wprowadzoną przez art. 440 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 440 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

10) Dodany przez art. 440 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

11) Przez art. 440 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

12) Dodany przez art. 440 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. poz. 931, z 2000 r. poz. 580, 717 i 1027, z 2001 r. poz. 1071 i 1149, z 2002 r. poz. 676, z 2003 r. poz. 155, 1061 i 1188, z 2004 r. poz. 514, 626, 889, 2405 i 2641, z 2005 r. poz. 70, 461, 680, 821, 1181, 1203, 1363, 1416 i 1479, z 2006 r. poz. 118, 467, 659, 708, 711, 1009, 1013, 1192, 1647 i 1648, z 2007 r. poz. 116, 432, 539, 589, 664, 766, 849 i 903, z 2008 r. poz. 162, 648, 686, 802, 1133, 1308, 1344, 1485, 1571 i 1651, z 2009 r. poz. 39, 104, 171, 585, 716, 1051, 1178, 1323, 1375, 1474 i 1589, z 2010 r. poz. 46, 626, 669, 826, 842, 1228 i 1307, z 2011 r. poz. 245, 246, 273, 654, 678, 829, 1135, 1280, 1430, 1431, 1438 i 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 1529, z 2013 r. poz. 480, 765, 849, 1247, 1262, 1282 i 1650, z 2014 r. poz. 85, 384, 694, 1375 i 1556, z 2015 r. poz. 21, 290, 396, 1185, 1186, 1334, 1788, 1855 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 178 i 437.

14) Ustawa została ogłoszona w dniu 9 lipca 2007 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA