REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 1377

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5, art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3 i 3a, art. 83 ust. 1 i art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3 i 3a, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, 904 i 1241), a także w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.3)) i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1367 i 1454, z 2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542 i 1165), oraz sposób jej wnoszenia;

2) tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej przez organy i podmioty zobowiązane do jej pobierania;

3) wzór miesięcznego sprawozdania, o którym mowa w art. 80d ust. 3a pkt 2 ustawy, zawierającego kwoty opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

§ 2. [Wysokość opłaty ewidencyjnej]

1. Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

1) 0,5 zł za:

a) wydanie:

– dowodu rejestracyjnego,

– pozwolenia czasowego,

– zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej),

– nalepki kontrolnej,

– karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy,

– prawa jazdy, w tym za wydanie nowego prawa jazdy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

– pozwolenia na kierowanie tramwajem, w tym za wydanie nowego pozwolenia na kierowanie tramwajem na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

– zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,

– zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne,

– zaświadczenia ADR,

b) przedłużenie okresu ważności:

– prawa jazdy określonej kategorii,

– pozwolenia na kierowanie tramwajem,

– zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,

– zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne,

c) rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie:

– pojazdem uprzywilejowanym,

– pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne,

d) wymianę:

– na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy, prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami lub potwierdzającego dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierującego pojazdem,

– prawa jazdy na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

– ważnego krajowego prawa jazdy wydanego za granicą,

– prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej,

e) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,

f) przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami,

g) skierowanie na:

– kurs reedukacyjny,

– badanie, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

h) wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

2) 1 zł za:

a) wpis osoby do:

– ewidencji instruktorów,

– ewidencji wykładowców,

– ewidencji egzaminatorów,

– ewidencji uprawnionych lekarzy,

– ewidencji uprawnionych psychologów,

– ewidencji instruktorów techniki jazdy,

b) wpis przedsiębiorcy do:

– rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

– rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,

– rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,

– rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia,

c) przeprowadzenie badania technicznego pojazdu,

d) wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców informacji o rozszerzeniu zakresu prowadzonego szkolenia,

e) wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców,

f) wydanie karty parkingowej:

– osobie, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy,

– placówce, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy,

g) wpisanie do prawa jazdy informacji o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową.

2. Wysokość opłaty ewidencyjnej za wydanie wtórnika dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret od pierwszego do siódmego i dziesiąte, jest równa wysokości opłaty ewidencyjnej za wydanie tego dokumentu w oryginale.

§ 3. [Wniesienie opłaty ewidencyjnej]

1. [1] Opłatę ewidencyjną wnosi się na rachunek bankowy organu lub podmiotu zobowiązanego do jej pobierania, zwanego dalej „pobierającym”, lub gotówką w kasie, o ile pobierający posiada kasę, lub w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej, jeżeli pobierający jest wyposażony w odpowiednie urządzenie do autoryzacji transakcji rozliczeń bezgotówkowych.

2. Opłata ewidencyjna jest pobierana łącznie z innymi opłatami za wykonanie czynności, których dotyczą, chyba że przewiduje się wniesienie tylko opłaty ewidencyjnej. W przypadku pobierania opłaty ewidencyjnej łącznie z innymi opłatami na dowodzie wpłaty wyodrębnia się kwoty poszczególnych opłat.

§ 4. [Ewidencja pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych]

1. Pobierający odnotowuje opłaty ewidencyjne, pobrane i przekazane na rachunek bankowy pobierającego, w ewidencji pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych prowadzonej w postaci elektronicznej.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) w przypadku organów właściwych w sprawach rejestracji pojazdów, organów właściwych w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wojewodów, marszałków województw i przewodniczących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – tytuł pobranej opłaty ewidencyjnej i liczbę opłat pobranych z tego tytułu w każdym miesiącu;

2) w przypadku stacji kontroli pojazdów – liczbę pobranych opłat ewidencyjnych za badania techniczne pojazdu oraz numery rejestracyjne pojazdów poddanych badaniom technicznym.

§ 5. [Termin przekazania opłaty ewidencyjnej]

Pobierający przekazuje opłaty ewidencyjne, pobrane w miesiącu poprzedzającym, do 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. W przypadku stacji kontroli pojazdów w tytule przelewu bankowego należy wskazać kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1a ustawy.

§ 6. [Rozliczenie opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych na rachunek bankowy Funduszu]

Pobierający, na podstawie ewidencji pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych, dokonuje do 10. dnia każdego miesiąca rozliczenia opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych na rachunek bankowy Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w poprzednim miesiącu. W tym samym terminie pobierający przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji sprawozdanie z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych na rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

§ 7. [Obowiązki zakładu ubezpieczeń]

Zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.4)), przekazuje do 10. dnia każdego miesiąca opłaty ewidencyjne, należne za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. W tym samym terminie zakład ubezpieczeń przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji sprawozdanie z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych na rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

§ 8. [Wzór sprawozdania]

Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 6 i § 7, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 9. [Przepisy dotychczasowe]

[2] 1. Rozliczanie i przekazanie opłat ewidencyjnych pobranych lub uiszczonych w listopadzie 2017 r. odbywa się na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców przekazywane za listopad 2017 r. sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 681 oraz z 2016 r. poz. 248 i 1269).

3. Stacja kontroli pojazdów w sprawozdaniu przekazanym za listopad 2017 r., w rubryce 9.1. „Liczba opłat” wpisuje za okres od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 12 listopada 2017 r. liczbę opłat pobranych za wpis do dowodu rejestracyjnego, a za okres od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. – liczbę opłat pobranych za przeprowadzenie badania technicznego.

§ 9a. [Stosowanie przepisów rozporządzenia określających wysokość opłaty ewidencyjnej]

[3] Przepisy rozporządzenia określające wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy oraz art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110 i art. 117 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, stosuje się od dnia 4 czerwca 2018 r.

§ 10. [Wejście w życie]

[4] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r. 5)

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266, 352 i 1250.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310 oraz z 2015 r. poz. 211, 390, 978, 1269, 1273, 1893 i 2183.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z 2015 r. poz. 1273, 1691, 1844 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 1334.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 681 oraz z 2016 r. poz. 248 i 1269), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 352).

Załącznik 1. [WZÓR – SPRAWOZDANIE Z OPŁAT EWIDENCYJ NYCH POBRANYCH I PRZEKAZANYCH LUB UISZCZONYCH NA RACHUNEK FUNDUSZU – CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 30 sierpnia 2016 r. (poz. 1377)

WZÓR – SPRAWOZDANIE Z OPŁAT EWIDENCYJ NYCH POBRANYCH I PRZEKAZANYCH LUB UISZCZONYCH NA RACHUNEK FUNDUSZU – CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] § 3 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. poz. 2079). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[2] § 9 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. poz. 2079). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

§ 9 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. poz. 2285). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

[3] § 9a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. poz. 2079). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

[4] § 10 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. poz. 2079). Zmiana weszła w życie 13 listopada 2017 r.

§ 10 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. poz. 2285). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA