reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ POPRAWEK

do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.,

sporządzony w Monako z dnia 14 kwietnia 2005 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 14 kwietnia 2005 r. w Monako został sporządzony Protokół poprawek do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r., w następującym brzmieniu:

Przekład

REZOLUCJA
„POPRAWKI DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ”

TRZECIA NADZWYCZAJNA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA HYDROGRAFICZNA

PRZYWOŁUJĄC Artykuł XXI Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej wraz z aneksami, (Konwencja) z 1970 r., dotyczący poprawek do Konwencji

WZIĄWSZY POD UWAGĘ sprawozdanie SPGW z 3 Nadzwyczajnej Międzynarodowej Konferencji Hydrograficznej oraz propozycje poprawek Konwencji,

ZDECYDOWAŁA zaaprobować zgodnie z Artykułem XXI Konwencji poprawki do Konwencji przedstawione w Protokole Poprawek do Konwencji IHO zawierające ujednoliconą wersję Konwencji jako załącznik

UPOWAŻNIŁA Przewodniczącego Komitetu Dyrekcyjnego Międzynarodowego Biura Hydrograficznego do dokonania niezbędnych drobnych korekt gramatycznych, edycyjnych i ortograficznych oraz korekt zapewniających, że teksty angielski i francuski są zgodne ze sobą,

UPRASZA Rząd Jego Wysokości Księcia Monako o poinformowanie Państw Członkowskich i Przewodniczącego Komitetu Dyrekcyjnego o dacie wejścia w życie poprawek.

Przyjęto 14.04.2005 r.

PROTOKÓŁ POPRAWEK
DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ

(Listopad 2005)

Artykuł 1

1. Nagłówek Preambuły otrzymuje następujące brzmienie:

Państwa Strony niniejszej Konwencji”

2. Poniższe ustępy zostają dodane jako nowy drugi, trzeci i czwarty ustęp Preambuły:

„ZWAŻYWSZY, że Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna jest kompetentną organizacją międzynarodową, o której mowa w Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza, która koordynuje w skali światowej ustanawianie standardów dotyczących wytwarzania danych hydrograficznych oraz świadczenia usług hydrograficznych i która ułatwia budowanie zdolności w zakresie narodowych usług hydrograficznych;

„ZWAŻYWSZY, że Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna ma być postrzegana jako oficjalny ogólnoświatowy organ hydrograficzny, który aktywnie angażuje wszystkie nadbrzeżne i zainteresowane Państwa w celu zwiększania morskiego bezpieczeństwa i wydajności i który wspiera ochronę oraz zrównoważone korzystanie ze środowiska morskiego;

„ZWAŻYWSZY, że misją Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej jest kreowanie globalnego środowiska, w którym Państwa dostarczają adekwatne i aktualne dane hydrograficzne, produkty i usługi oraz zapewniają ich najszersze możliwe wykorzystanie; i”

Artykuł 2

Artykuł II Konwencji otrzymuje następujące brzmienie:

„Organizacja będzie posiadać charakter konsultacyjny i techniczny. Celem Organizacji będzie:

(a) Promowanie wykorzystania hydrografii dla bezpieczeństwa nawigacji i wszystkich innych celów morskich oraz podnoszenie globalnej świadomości ważności hydrografii;

(b) Ulepszanie globalnego pokrycia, dostępności i jakości danych hydrograficznych, informacji, produktów i usług oraz ułatwianie dostępu do takich danych, informacji, produktów i usług;

(c) Doskonalenie globalnej zdolności, potencjału, szkolenia, nauki i technik w obszarze hydrografii;

(d) Ustanawianie i wzmacnianie rozwoju międzynarodowych standardów dotyczących danych hydrograficznych, informacji, produktów, usług i technik oraz osiągnięcie najwyższej możliwej jednolitości w wykorzystaniu tych standardów;

(e) Udzielanie oficjalnych i aktualnych wskazówek odnoszących się do wszystkich spraw hydrograficznych Państwom i organizacjom międzynarodowym;

(f) Ułatwianie koordynacji działalności hydrograficznej wśród Państw Członkowskich; oraz

(g) Wzmacnianie współpracy w obszarze działalności hydrograficznej pomiędzy Państwami na zasadach regionalnych.”

Artykuł 3

Artykuł III Konwencji otrzymuje następujące brzmienie:

„Państwa Członkowskie Organizacji są Państwami Stronami mniejszej Konwencji.”

Artykuł 4

Artykuł IV Konwencji otrzymuje następujące brzmienie:

„Organizacja będzie się składać z:

(a) Zgromadzenia;

(b) Rady;

(c) Komitetu Finansów;

(d) Sekretariatu; i

(e) wszelkich organów pomocniczych.”

Artykuł 5

Artykuł V Konwencji otrzymuje następujące brzmienie:

(a) „Zgromadzenie jest organem naczelnym i będzie posiadać wszystkie uprawnienia przysługujące Organizacji, o ile Konwencja nie stanowi inaczej lub nie nastąpi delegowanie uprawnień przez Zgromadzenie do innych organów.

(b) Zgromadzenie będzie składać się ze wszystkich Państw Członkowskich.

(c) Zgromadzenie będzie spotykać się na sesji zwyczajnej co trzy lata. Sesje nadzwyczajne Zgromadzenia mogą być zwoływane na prośbę Państwa Członkowskiego, Rady lub Sekretarza Generalnego, za zgodą większości Państw Członkowskich.

(d) Kworum dla spotkań Zgromadzenia będzie stanowiło większość Państw Członkowskich.

(e) Zgromadzenie będzie spełniało następujące funkcje:

(i) Wybór swojego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego;

(ii) Ustalenie własnych regulaminów proceduralnych, jak również Rady, Komitetu Finansów i każdego organu pomocniczego Organizacji;

(iii) Wybór, zgodnie z Regulaminem Ogólnym, Sekretarza Generalnego oraz Dyrektorów oraz określenie zasad i warunków ich pracy;

(iv) Powołanie organów pomocniczych;

(v) Decydowanie o całościowej polityce, strategii i programie pracy Organizacji;

(vi) Rozpatrywanie sprawozdań przedstawionych przez Radę;

(vii) Rozpatrywanie uwag i zaleceń przedstawianych przez jakiekolwiek Państwo Członkowskie, Radę lub Sekretarza Generalnego;

(viii) Podejmowanie decyzji w sprawie wszelkich propozycji przedstawionych przez jakiekolwiek Państwo Członkowskie, Radę lub Sekretarza Generalnego;

(ix) Dokonywanie przeglądu wydatków, zatwierdzanie rachunków i określanie ustaleń finansowych Organizacji;

(x) Zatwierdzanie trzyletniego budżetu Organizacji;

(xi) Podejmowanie decyzji w sprawach usług operacyjnych;

(xii) Podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach mieszczących się w zakresie działalności Organizacji; oraz

(xiii) Delegowanie, gdy to będzie właściwe i konieczne, obowiązków na rzecz Rady.”

Artykuł 6

Artykuł VI Konwencji otrzymuje następujące brzmienie:

(a) „Jedna czwarta, lecz nie mniej niż 30, Państw Członkowskich zajmować będzie miejsca w Radzie. Dwie trzecie z nich zajmą miejsca na zasadzie regionalnej, a jedna trzecia na zasadzie interesów hydrograficznych, które zostaną zdefiniowane w Regulaminie Ogólnym.

(b) Zasady dotyczące składu Rady zostaną zawarte w Regulaminie Ogólnym.

(c) Członkowie Rady będą sprawować urząd aż do następnej zwyczajnej sesji Zgromadzenia.

(d) Kworum Rady będzie stanowiło dwie trzecie jej członków.

(e) Rada zbierać się będzie przynajmniej raz w roku.

(f) Państwa Członkowskie, nie będące członkami Rady, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady, ale nie będą upoważnione do głosowania.

(g) Rada spełniać będzie następujące funkcje:

(i) Wybór swojego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, z których każdy będzie sprawował urząd aż do następnego zwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia;

(ii) Wykonywanie obowiązków, jakie mogą zostać jej delegowane przez Zgromadzenie;

(iii) Koordynowanie, w okresie pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia, działalności Organizacji w ramach strategii, programu prac oraz ustaleń finansowych przyjętych przez Zgromadzenie;

(iv) Przedstawianie Zgromadzeniu sprawozdań na temat prac Organizacji podczas każdej sesji zwyczajnej;

(v) Przygotowanie, przy wsparciu Sekretarza Generalnego, propozycji dotyczących całościowej strategii i programu prac do przyjęcia przez Zgromadzenie;

(vi) Rozpatrywanie sprawozdań finansowych i planów budżetowych przygotowanych przez Sekretarza Generalnego i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zgromadzeniu, wraz z komentarzami i zaleceniami dotyczącymi programowych alokacji planów budżetowych;

(vii) Dokonywanie przeglądu propozycji przedłożonych jej przez organy pomocnicze i kierowanie ich:

• Do Zgromadzenia w zakresie wszystkich spraw wymagających decyzji Zgromadzenia;

• Z powrotem do organu pomocniczego jeśli uzna to za konieczne; lub

• Do Państw Członkowskich do przyjęcia w drodze korespondencyjnej;

(viii) Proponowanie Zgromadzeniu powołania organów pomocniczych; oraz

(ix) Dokonywanie przeglądu projektów porozumień pomiędzy Organizacją i innymi organizacjami, oraz przedstawianie ich Zgromadzeniu do zatwierdzenia.”

Artykuł 7

Artykuł VII Konwencji otrzymuje następujące brzmienie:

(a) „Komitet Finansów będzie otwarty dla wszystkich Państw Członkowskich. Każde Państwo Członkowskie będzie posiadało jeden głos.

(b) Komitet Finansów zbierać się będzie w połączeniu z każdą sesją zwyczajną Zgromadzenia i może zbierać się na dodatkowych spotkaniach zależnie od potrzeb.

(c) Funkcjami Komitetu Finansowego będzie dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych, planów budżetowych oraz sprawozdań w sprawach administracyjnych przygotowanych przez Sekretarza Generalnego oraz przedstawianie Zgromadzeniu swoich uwag i rekomendacji w tych sprawach.

(d) Komitet Finansów będzie wybierał swojego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

Artykuł 8

Artykuł VIII Konwencji otrzymuje następujące brzmienie:

(a) „Sekretariat składać się będzie z Sekretarza Generalnego, Dyrektorów oraz personelu, którego Organizacja może wymagać.

(b) Sekretarz Generalny będzie prowadził niezbędną dokumentację dla sprawnego wykonywania pracy Organizacji oraz będzie przygotowywał, zbierał i rozprowadzał dokumentację jaka może być potrzebna.

(c) Sekretarz Generalny będzie naczelnym urzędnikiem administracyjnym Organizacji.

(d) Sekretarz Generalny będzie:

(i) Przygotowywał i przedstawiał Komitetowi Finansów i Radzie sprawozdania finansowe za każdy rok oraz plany budżetowe na okres trzech lat, z uwidocznionymi oddzielnie planami na każdy rok; oraz

(ii) Informował Państwa Członkowskie na temat działalności Organizacji.

(e) Sekretarz Generalny będzie wykonywał inne zadania, jakie mogą mu zostać przydzielone przez Konwencję, Zgromadzenie lub Radę.

(f) Wykonując swoje obowiązki Sekretarz Generalny, Dyrektorzy oraz personel nie będą poszukiwać lub otrzymywać instrukcji od jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego lub innej władzy zewnętrznej w stosunku do Organizacji. Powstrzymają się oni od jakiegokolwiek działania, które mogłoby być niezgodne z ich stanowiskami jako urzędników międzynarodowych. Każde Państwo Członkowskie ze swej strony zobowiązuje się respektować wyłącznie międzynarodowy charakter obowiązków Sekretarza Generalnego, Dyrektorów oraz personelu i nie będzie próbował wpływać na nich w ramach wykonywania ich obowiązków.”

Artykuł 9

Artykuł IX Konwencji otrzymuje następujące brzmienie:

„Gdy decyzji nie będzie można podjąć w drodze konsensusu, zastosowanie będą miały następujące postanowienia:

(a) Jeżeli inaczej nie zostało przewidziane w niniejszej Konwencji, każde Państwo Członkowskie będzie posiadało jeden głos.

(b) Dla celu wyboru Sekretarza Generalnego i Dyrektorów, każde Państwo Członkowskie posiadać będzie liczbę głosów określoną według skali ustalonej w odniesieniu do tonażu jego floty.

(c) Jeżeli inaczej nie zostało to przewidziane w niniejszej Konwencji, decyzje podejmowane będą zwykłą większością Państw Członkowskich obecnych i głosujących, a przy równym rozkładzie głosów decydować będzie Przewodniczący.

(d) Decyzje podejmowane w sprawach dotyczących polityki lub finansów Organizacji, łącznie z poprawkami do Regulaminu Ogólnego i Finansowego, podejmowane będą większością dwóch trzecich Państw Członkowskich obecnych i głosujących.

(e) W odniesieniu do podpunktów (c) i (d) niniejszego Artykułu oraz podpunktu (b) Artykułu XXI poniżej, zwrot „Państwa Członkowskie obecne i głosujące” oznacza Państwa Członkowskie obecne i oddające głos za lub przeciw. Państwa Członkowskie wstrzymujące się od głosowania będą uznawane za nie głosujące.

(f) W przypadku przedłożenia Państwu Członkowskiemu propozycji zgodnie z Artykułem VI (g) (vii), decyzja zostanie podjęta przez większość Państw Członkowskich, które oddały swoje głosy, przy minimalnej liczbie głosów za, wynoszącej przynajmniej jedną trzecią wszystkich Państw Członkowskich.”

Artykuł 10

Artykuł X Konwencji otrzymuje następujące brzmienie:

„W odniesieniu do spraw leżących w zakresie jej działania, Organizacja może współpracować z organizacjami międzynarodowymi, których interesy i działania związane są z celem Organizacji.”

Artykuł 11

Artykuł XI Konwencji otrzymuje następujące brzmienie:

„Funkcjonowanie Organizacji zostanie określone szczegółowo w Regulaminie Ogólnym i Regulaminie Finansowym, które stanowią załącznik do niniejszej Konwencji, lecz nie są jej częścią integralną. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Konwencją a Regulaminem Ogólnym i Regulaminem Finansowym, pierwszeństwo będzie miała niniejsza Konwencja.”

Artykuł 12

Artykuł XIII Konwencji otrzymuje następujące brzmienie:

„Organizacja będzie posiadać osobowość prawną. Na terytorium każdego z Państw Członkowskich będzie ona korzystać, na podstawie porozumienia z zainteresowanym Państwem Członkowskim, z takich przywilejów i immunitetów, jakie mogą być niezbędne dla realizacji jej zadań i osiągnięcia celu.”

Artykuł 13

(a) W Artykule XIV (a) Konwencji, zwrot „Rządy Członkowskie” zastąpiony zostaje zwrotem państwa Członkowskie”.

(b) W Artykule XIV (b) Konwencji, „Komisja Finansów” zostaje zastąpiona przez „Zgromadzenie”.

Artykuł 14

Artykuł XV Konwencji otrzymuje brzmienie:

„Każde Państwo Członkowskie, które zalega ze składkami za dwa lata, będzie pozbawione prawa głosu i korzyści przyznanych Państwom Członkowskim przez Konwencję i Regulaminy do czasu, gdy zaległe składki zostaną zapłacone.”

Artykuł 15

Artykuł XVI Konwencji otrzymuje następujące brzmienie:

(a) „Rząd Jego Wysokości Księcia Monako będzie służył jako Depozytariusz.

(b) Niniejszy oryginał Konwencji będzie w posiadaniu Depozytariusza, który przekaże poświadczone kopie niniejszej Konwencji wszystkim Państwom, które ją podpisały lub do niej przystąpiły.

(c) Depozytariusz będzie:

(i) Informować Sekretarza Generalnego i wszystkie Państwa Członkowskie o wnioskach o przystąpienie otrzymanych od Państw, o których mowa w Artykule XX (b); oraz

(ii) Informować Sekretarza Generalnego i wszystkie Państwa, które podpisały Konwencję lub do niej przystąpiły o:

• Każdym nowym podpisie lub zdeponowaniu dokumentu ratyfikacji, akceptacji, aprobaty lub przystąpienia wraz z ich datą;

• Dacie wejścia w życie niniejszej Konwencji lub jakiejkolwiek poprawki do niej; oraz

• Zdeponowaniu jakiegokolwiek instrumentu wypowiedzenia niniejszej Konwencji wraz z datą jego otrzymania i datą, z którą wypowiedzenie odniesie skutek.

Gdy tylko jakakolwiek poprawka do niniejszej Konwencji wejdzie w życie, zostanie ona opublikowana przez Depozytariusza i zarejestrowana w Sekretariacie Narodów Zjednoczonych, zgodnie z Artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.”

Artykuł 16

W Artykule XVII niniejszej Konwencji, zwrot „Komitet Dyrekcyjny” zostaje zastąpiony zwrotem „Sekretarz Generalny Organizacji”.

Artykuł 17

Artykuł XX Konwencji otrzymuje następujące brzmienie:

(a) „Niniejsza Konwencja będzie otwarta do przystąpienia dla każdego Państwa, które jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Konwencja wejdzie w życie dla tego Państwa z dniem złożenia przezeń dokumentu przystąpienia Depozytariuszowi, który poinformuje o tym Sekretarza Generalnego i wszystkie Państwa Członkowskie.

(b) Państwo, które nie jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, może jedynie przystąpić do niniejszej Konwencji poprzez wystąpienie z wnioskiem do Depozytariusza i zatwierdzenie jego wniosku przez dwie trzecie Państw Członkowskich. Konwencja zacznie obowiązywać takie Państwo z datą zdeponowania jego instrumentu przystąpienia u Depozytariusza, który poinformuje o tym Sekretarza Generalnego i wszystkie Państwa Członkowskie.”

Artykuł 18

Artykuł XXI Konwencji otrzymuje następujące brzmienie:

(a) „Każde Państwo Członkowskie może zaproponować poprawki do niniejszej Konwencji. Propozycje poprawek zostaną przekazane Sekretarzowi Generalnemu nie później niż na sześć miesięcy przed następną sesją Zgromadzenia.

(b) Propozycje poprawek będą rozpatrywane przez Zgromadzenie, które zdecyduje o ich przyjęciu większością dwóch trzecich Państw Członkowskich obecnych i głosujących. Jeżeli proponowana poprawka zostanie zatwierdzona przez Zgromadzenie, Sekretarz Generalny Organizacji zwróci się do Depozytariusza o przekazanie jej wszystkim Państwom Członkowskim.

(c) Poprawka wejdzie w życie dla wszystkich Państw Członkowskich trzy miesiące po otrzymaniu przez Depozytariusza notyfikacji ojej przyjęciu przez dwie trzecie Państw Członkowskich.”

Artykuł 19

Artykuł XXII Konwencji otrzymuje następujące brzmienie:

„Po upływie okresu pięciu lat od wejścia w życie niniejszej Konwencji, może ona zostać wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron przez złożenie, z co najmniej jednorocznym wyprzedzeniem notyfikacji kierowanej do Depozytariusza. Wypowiedzenie odniesie skutek 1 stycznia roku następującego po wygaśnięciu notyfikacji i będzie obejmować utratę przez dane Państwo wszystkich praw i korzyści wynikających z członkostwa w Organizacji.”

Artykuł 20

Poprawki przyjęte podczas XIII i XV Konferencji, które nie weszły w życie zgodnie z Artykułem XXI (3) niniejszej Konwencji, nie wejdą w życie.

ZGODNIE Z Artykułem XXI (3) Konwencji o IHO, poprawki wskazane powyżej w Artykułach od 1 do 20 wejdą w życie dla wszystkich Umawiających się Stron po trzech miesiącach od otrzymania przez Depozytariusza notyfikacji o ich przyjęciu przez dwie trzecie Państw Członkowskich.

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 23 grudnia 2010 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama