reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa2)

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad jego odbywaniem oraz oceny nabytych w jego trakcie umiejętności,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności,

3) sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego i przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego i przeprowadzenie testu umiejętności

– w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) postępowaniu – należy przez to rozumieć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) organie prowadzącym postępowanie – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni lub archeologa;

4) jednostce – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948 i 1997), u którego wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny, lub jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną, w której osoba ta odbywa ten staż.

§ 3. [Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych]

Jeżeli wnioskodawca wnosi o uznanie kwalifikacji zawodowych dla więcej niż jednego z zawodów: konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa, staż adaptacyjny albo test umiejętności przeprowadza się osobno dla każdego zawodu.

§ 4. [Wskazanie jednostki umożliwiającej odbycie stażu adaptacyjnego]

W przypadku gdy przynajmniej 3 jednostki, w których wnioskodawca mógłby odbyć staż adaptacyjny, odmówią nawiązania z nim stosunku prawnego w celu odbycia stażu adaptacyjnego, organ prowadzący postępowanie wskazuje jednostkę, w której wnioskodawca odbędzie staż adaptacyjny.

§ 5. [Przekazanie postanowienia jednostce albo komisji egzaminacyjnej]

Organ prowadzący postępowanie przekazuje postanowienie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wraz z kopią dokumentacji zawierającej informacje o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy, jednostce albo komisji egzaminacyjnej, która przygotowuje i przeprowadza test umiejętności. Przekazanie może być dokonane również w postaci elektronicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 6. [Poinformowanie organu prowadzącego postępowanie o wyborze odbycia stażu adaptacyjnego]

1. Wnioskodawca informuje organ prowadzący postępowanie o wyborze odbycia stażu adaptacyjnego oraz przekazuje temu organowi zobowiązanie jednostki do nawiązania z wnioskodawcą stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej w celu odbycia stażu adaptacyjnego.

2. W zobowiązaniu, o którym mowa w ust. 1, jednostka określa:

1) rodzaj stosunku prawnego, który zostanie nawiązany z wnioskodawcą;

2) termin, w jakim nawiąże stosunek prawny;

3) okres, na jaki nawiąże stosunek prawny, zgodny z czasem trwania stażu adaptacyjnego wyznaczonym przez organ prowadzący postępowanie;

4) informację o obowiązkach, jakie powierzy wnioskodawcy;

5) przewidywane koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

§ 7. [Opracowanie programu stażu adaptacyjnego]

Program stażu adaptacyjnego opracowuje kierownik jednostki, w której odbywany jest ten staż, uwzględniając zakres i czas trwania stażu adaptacyjnego określony w postanowieniu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

§ 8. [Koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego]

1. Koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego są ustalane kwotowo przez jednostkę na podstawie rzeczywistych wydatków związanych z odbywaniem stażu adaptacyjnego, z uwzględnieniem okresu, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3, i obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4.

2. Rzeczywiste wydatki związane z odbywaniem stażu adaptacyjnego obejmują:

1) wydatki techniczno-organizacyjne jednostki;

2) wynagrodzenie opiekuna stażu adaptacyjnego.

3. Opłata z tytułu kosztów odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego jest wnoszona jednorazowo albo w równych miesięcznych ratach, płatnych z góry do dnia 10. każdego miesiąca, na rachunek bankowy wskazany przez jednostkę. W przypadku odbywania stażu adaptacyjnego w ramach stosunku pracy albo na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej opłata z tytułu odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego może być, za zgodą wnioskodawcy wyrażoną pisemnie, potrącana z jego wynagrodzenia w miesięcznych ratach.

4. Wniesiona przez wnioskodawcę opłata, o której mowa w ust. 3, podlega na żądanie wnioskodawcy zwrotowi, jeżeli wnioskodawca z uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do odbycia stażu adaptacyjnego. Zwrotu opłaty należy dokonać na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę w terminie 30 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

5. Oceny przyczyn nieprzystąpienia wnioskodawcy do odbycia stażu adaptacyjnego dokonuje kierownik jednostki, kierując się zasadami określonymi w przepisach o sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

6. Wniesiona przez wnioskodawcę opłata, o której mowa w ust. 3, podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, w przypadku gdy staż adaptacyjny nie odbył się z winy jednostki.

§ 9. [Nadzór opiekuna stażu adaptacyjnego]

1. Staż adaptacyjny odbywa się pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego, którym może być osoba posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu odpowiednio zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni lub archeologa.

2. Opiekuna stażu adaptacyjnego wyznacza kierownik jednostki.

3. W przypadku braku możliwości dalszego pełnienia nadzoru przez opiekuna stażu adaptacyjnego kierownik jednostki niezwłocznie dokonuje zmiany opiekuna i informuje o tym wnioskodawcę i organ prowadzący postępowanie.

4. Kierownik jednostki może dokonać zmiany opiekuna stażu adaptacyjnego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego po złożeniu przez wnioskodawcę umotywowanego żądania lub po złożeniu przez opiekuna stażu adaptacyjnego umotywowanej prośby.

§ 10. [Przedłużenie albo odmowa przedłużenia okresu stażu adaptacyjnego]

1. Na uzasadniony wniosek wnioskodawcy organ prowadzący postępowanie, w drodze postanowienia, może przedłużyć okres stażu adaptacyjnego albo odmówić przedłużenia stażu adaptacyjnego.

2. Organ prowadzący postępowanie przedłuża albo odmawia przedłużenia stażu adaptacyjnego po zapoznaniu się z opinią o dotychczasowym jego przebiegu, sporządzoną przez kierownika jednostki.

§ 11. [Nadzór nad prawidłowym przebiegiem stażu adaptacyjnego]

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem stażu adaptacyjnego sprawuje kierownik jednostki.

2. Opiekun stażu adaptacyjnego informuje kierownika jednostki o realizacji przez wnioskodawcę obowiązków wynikających z programu stażu adaptacyjnego, o którym mowa w § 7.

§ 12. [Zaliczenie stażu adaptacyjnego, ocena stażu adaptacyjnego]

1. Zaliczenia stażu adaptacyjnego dokonuje się na podstawie oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności.

2. Oceny stażu adaptacyjnego, w formie opinii, dokonują wspólnie opiekun stażu adaptacyjnego i kierownik jednostki nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.

3. Ocena stażu adaptacyjnego jest przekazywana wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia.

§ 13. [Ponowny wniosek o odbycie stażu adaptacyjnego]

1. Wnioskodawca, który nie zaliczył stażu, może ponownie wystąpić do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego.

2. Do ponownego odbycia stażu adaptacyjnego stosuje się przepisy § 6–12 oraz ust. 1.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 14. [Test umiejętności]

1. Test umiejętności przygotowuje i przeprowadza komisja egzaminacyjna przynajmniej raz w roku.

2. Członków komisji egzaminacyjnej, w liczbie od 3 do 5, powołuje organ prowadzący postępowanie spośród osób dysponujących odpowiednią wiedzą oraz posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania odpowiednio zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni lub archeologa.

3. Organ prowadzący postępowanie spośród członków komisji egzaminacyjnej wyznacza przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

§ 15. [Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia testu umiejętności]

1. Organ prowadzący postępowanie zawiadamia wnioskodawcę co najmniej 30 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu umiejętności o miejscu i terminie jego przeprowadzenia, wysokości opłaty z tytułu kosztów przeprowadzenia testu umiejętności oraz numerze rachunku bankowego organu prowadzącego postępowanie, na który należy dokonać opłaty.

2. Koszty przeprowadzenia testu umiejętności ustala organ prowadzący postępowanie na podstawie rzeczywistych wydatków techniczno-organizacyjnych ponoszonych przez organ prowadzący postępowanie w związku z przeprowadzeniem testu umiejętności.

3. Wnioskodawca przedstawia dowód dokonania opłaty, o której mowa w ust. 1, przed przystąpieniem do testu umiejętności.

4. Wniesiona przez wnioskodawcę opłata, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi, jeżeli wnioskodawca z uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do testu umiejętności.

5. Oceny przyczyny usprawiedliwiającej nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie dokonuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej, kierując się zasadami określonymi w przepisach o sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, na żądanie wnioskodawcy zwraca się opłatę, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

§ 16. [Opracowanie testu umiejętności]

1. Test umiejętności opracowuje komisja egzaminacyjna, uwzględniając zakres testu umiejętności określony w postanowieniu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2. Test umiejętności składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

3. Część pisemna testu umiejętności trwa nie dłużej niż 120 minut i składa się z nie więcej niż 30 pytań, w tym 10% o charakterze opisowym. Każde z pytań niemające charakteru opisowego zawiera nie mniej niż 3 możliwości odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.

4. Do ustnej części testu umiejętności dopuszcza się osoby, które uzyskały więcej niż 80% punktów możliwych do uzyskania z części pisemnej.

5. Część ustna testu umiejętności składa się z nie więcej niż 10 pytań i trwa do 30 minut. Część ustną testu umiejętności uznaje się za zdaną, jeżeli osoba zdająca odpowiedziała poprawnie na co najmniej 80% pytań.

§ 17. [Ocena i zaliczenie testu umiejętności]

1. Przy ocenie testu umiejętności za każdą:

1) prawidłową odpowiedź przyznaje się:

a) 5 punktów za pytanie o charakterze opisowym,

b) 1 punkt za pytanie niemające charakteru opisowego;

2) błędną odpowiedź albo brak odpowiedzi punktów się nie przyznaje.

2. Zaliczenie testu umiejętności następuje w przypadku, gdy wnioskodawca uzyska więcej niż 80% punktów możliwych do uzyskania.

§ 18. [Protokół z przebiegu testu umiejętności]

1. Z przebiegu testu umiejętności komisja egzaminacyjna sporządza protokół, w którym podaje się datę przeprowadzenia testu umiejętności, skład komisji egzaminacyjnej, imię i nazwisko osoby, która przystąpiła do testu umiejętności, czas rozpoczęcia i zakończenia testu umiejętności, wyniki testu umiejętności, istotne okoliczności, które nastąpiły w jego trakcie, oraz podpisy członków komisji egzaminacyjnej.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie oraz wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności.

3. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do komisji egzaminacyjnej odwołania od wyniku testu umiejętności w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku testu umiejętności. Komisja egzaminacyjna rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 19. [Nieprzystąpienie do testu umiejętności bez uzasadnionej przyczyny]

1. Nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu umiejętności.

2. Ponowne przystąpienie do testu umiejętności wymaga złożenia wniosku o przeprowadzenie testu umiejętności do organu prowadzącego postępowanie, chyba że nieprzystąpienie do testu umiejętności nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.

3. W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności z uzasadnionej przyczyny, organ prowadzący postępowanie wyznacza nowy termin testu umiejętności.

§ 20. [Odwołanie testu umiejętności z winy komisji egzaminacyjnej]

1. W przypadku gdy test umiejętności nie odbył się z winy komisji egzaminacyjnej, organ prowadzący postępowanie wyznacza nowy termin testu umiejętności.

2. Wnioskodawca nie wnosi ponownie opłaty, o której mowa w § 15 ust. 1.

§ 21. [Negatywny wynik z testu umiejętności]

1. Wnioskodawca, który uzyskał negatywny wynik z testu umiejętności, może ponownie przystąpić do testu umiejętności nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym przeprowadzono test umiejętności.

2. Do ponownego przeprowadzenia testu umiejętności stosuje się przepisy § 14–20 oraz ust. 1.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§ 22. [Przepisy dotychczasowe]

Do wniosków o odbycie stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 23. [Przepisy dotychczasowe]

Osoby odbywające staż adaptacyjny w dniu wejścia w życie rozporządzenia odbywają go na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 24. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, Dz. Urz. UE C 3 z 06.01.2006, str. 12, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 141, Dz. Urz. UE C 165 z 19.07.2007, str. 13 i 18, Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2007, str. 18, Dz. Urz. UE L 320 z 06.12.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 11, Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 368, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 132, Dz. Urz. UE L 305 z 24.10.2014, str. 115, Dz. Urz. UE L 177 z 08.07.2015, str. 60 oraz Dz. Urz. UE L 134 z 24.05.2016, str. 135).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa (Dz. U. poz. 1277), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama