| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 2 grudnia 2016 r.

o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. [Prawo o szkolnictwie wyższym]
W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 84a i art. 84b;

2) w art. 94b:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 1,

– w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dofinansowanie uczelni publicznych, w których w danym roku akademickim rozpoczęli studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie studenci, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali najlepsze wyniki egzaminów maturalnych.”,

b) uchyla się ust. 1a i 2,

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Wydatki budżetu państwa planowane na dotację, o której mowa w ust. 1, są waloryzowane corocznie co najmniej o średnioroczny wskaźnik, o którym mowa w art. 93 ust. 2.

4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.”;

3) art. 94c otrzymuje brzmienie:

„Art. 94c. Środki finansowe przyznawane na finansowanie zadań określonych w art. 94 ust. 1 pkt 1–9 i 11, ust. 4 i 4a oraz art. 94b ust. 1 są przekazywane w formie dotacji podmiotowej, a środki finansowe na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, a także zakupów środków trwałych służących kształceniu studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi, określone w art. 94 ust. 1 pkt 10, są przekazywane w formie dotacji celowej.”;

4) art. 96a otrzymuje brzmienie:

„Art. 96a. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału i tryb przekazywania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 2, 5 i 6, biorąc pod uwagę jakość kształcenia, a ponadto:

1) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 2 – możliwość dofinansowania nie więcej niż dwudziestu pięciu podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni przez okres trzech lat, dane o liczbie nauczycieli akademickich, studentów studiów stacjonarnych i uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w jednostkach organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów, który uzyskał ocenę wyróżniającą Komisji w ramach oceny programowej, oraz jakość badań naukowych;

2) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 – dane o liczbie uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich;

3) w zakresie zadań, o których mowa w art. 94b ust. 1 pkt 6 – możliwość dofinansowania uczelni publicznej przez okres roku, dane o liczbie studentów, którzy w danym roku akademickim rozpoczęli studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie i w roku rozpoczęcia studiów:

a) z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym uzyskali 100% punktów możliwych do zdobycia lub

b) stanowili nie więcej niż 3% osób, które przystąpiły do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym i uzyskały co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.”;

5) po art. 96a dodaje się art. 96b w brzmieniu:

„Art. 96b. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w celu przyznania dotacji, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 6, pozyskuje od:

1) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) – dane obejmujące wyniki egzaminu maturalnego w danym roku z poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, przedstawione w procentach na skali centylowej;

2) okręgowych komisji egzaminacyjnych, o których mowa w art. 9c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

a) numery PESEL albo

b) imiona, nazwiska, płeć i daty urodzenia – w przypadku braku numeru PESEL

– osób, które w danym roku uzyskały najlepsze wyniki egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, mieszczące się w przedziałach ustalonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wraz z tymi wynikami.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego w postaci elektronicznej w terminie:

1) do dnia 30 września – w przypadku danych przekazywanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;

2) do dnia 30 listopada – w przypadku danych przekazywanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

3. Na podstawie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz danych, o których mowa w art. 170c ust. 2, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ustala liczbę studentów niezbędną do obliczenia wysokości dotacji, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 6. Minister może zlecić to zadanie instytutowi badawczemu, któremu zlecił, w drodze umowy, administrowanie bazami danych Systemu POL–on, zapewniając na ten cel środki finansowe.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie upublicznia ani nie udostępnia danych, o których mowa w ust. 1.

5. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przechowywane przez okres pięciu lat, liczony od początku roku następującego po roku przyznania dotacji, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 6.”;

6) w art. 106a w ust. 3 uchyla się pkt 3.

Art. 2. [Ustawa o systemie oświaty]
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9a w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933 i 2169);”;

2) w art. 9c w ust. 2 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;”.

Art. 3. [Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich]
W ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1026 i 1198 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1311) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 11 i art. 12;

2) w art. 14 uchyla się ust. 2.

Art. 4. [Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań projakościowych]
W celu przyznania w 2017 r. dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, przeznaczonej na dofinansowanie uczelni publicznych, w których w roku akademickim 2016/2017 rozpoczęli studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie studenci, którzy w roku 2016 uzyskali najlepsze wyniki egzaminów maturalnych, dane, o których mowa:

1) w art. 96b ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

2) w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zostaną przekazane w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 5. [Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego]
1. Jednostki, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nadano status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zachowują ten status do końca okresu, na który został on nadany.

2. Do jednostek, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem art. 84b ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 6. [Termin działania Komisji]
Komisja, o której mowa w art. 84a ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, działa do czasu przekazania ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego ocen efektów działania Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących.
Art. 7. [Zniesienie Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich]
Znosi się Komisję do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, o której mowa w art. 11 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 8. [Przepisy dotychczasowe]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 96a ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 96a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017 r.
Art. 9. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawę z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »