| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy

Na podstawie art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zwanej dalej „pomocą”, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanej dalej „ustawą”;

2) zakres informacji o nieudzieleniu pomocy, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy;

3) okresy sprawozdawcze;

4) terminy składania sprawozdań oraz informacji, o których mowa w art. 32a ust. 1 ustawy;

5) wzory formularzy sprawozdań oraz informacji, o których mowa w art. 32a ust. 1 ustawy.

§ 2. [Informacje podawane w sprawozdaniach o udzielonej pomocy]

1. W sprawozdaniach o udzielonej pomocy podaje się następujące informacje:

1) nazwę i adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy;

3) podstawę prawną udzielonej pomocy;

4) oznaczenie programu pomocowego w przypadku pomocy udzielanej w ramach programu pomocowego lub oznaczenie pomocy indywidualnej w przypadku, gdy udzielona została pomoc indywidualna;

5) dzień udzielenia pomocy;

6) imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta pomocy;

7) oznaczenie formy prawnej beneficjenta pomocy;

8) wskazanie kategorii przedsiębiorstwa, przy użyciu którego beneficjent pomocy wykonuje działalność (mikroprzedsiębiorstwo, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo);

9) numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy – w przypadku osoby prawnej albo numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) beneficjenta pomocy – w przypadku osoby fizycznej;

10) identyfikator jednostki podziału terytorialnego, na której obszarze beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

11) klasę rodzaju działalności określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885 oraz z 2009 r. poz. 489), w związku z którą beneficjent pomocy otrzymał pomoc;

12) wartość nominalną pomocy;

13) wartość pomocy brutto wyrażoną jako ekwiwalent dotacji brutto;

14) formę pomocy;

15) przeznaczenie pomocy;

16) intensywność pomocy – w przypadku udzielenia pomocy innej niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

17) źródło pochodzenia pomocy.

2. Sprawozdanie o udzielonej pomocy sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Informacje podawane w informacji o numerze identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy]

1. W informacji, o której mowa w § 1 pkt 2, podaje się następujące informacje:

1) nazwę i adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy;

3) rok kalendarzowy, za który sporządza się informację.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Informacje przekazywane przez podmiot udzielający pomocy]

Podmiot udzielający pomocy przekazuje:

1) sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 1, za każdy miesiąc roku kalendarzowego, w terminie:

a) 20 dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym pomoc została udzielona – w przypadku udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

b) 30 dni od dnia następującego po ostatnim dniu miesiąca, w którym pomoc została udzielona – w pozostałych przypadkach udzielenia pomocy;

2) informację, o której mowa w § 3 ust. 1, za dany rok kalendarzowy, w terminie do dnia 7 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomoc nie została udzielona.

§ 5. [Przekazanie sprawozdania o udzielonej pomocy]

Podmiot udzielający pomocy, który po upływie terminu przekazania sprawozdania, o którym mowa w § 4, uzyskał informację o udzielonej pomocy, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, przekazuje sprawozdanie o udzielonej pomocy bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o udzielonej pomocy.

§ 6. [Przepisy dotychczasowe]

Do pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, udzielonych w 2016 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz. U. poz. 1081 oraz z 2009 r. poz. 644).

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [WZÓR – SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE ORAZ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 5 stycznia 2017 r. (poz. 120)

Załącznik nr 1

WZÓR – SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE ORAZ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

infoRgrafika

Instrukcja sporządzania sprawozdania

Kolejne pozycje sprawozdania wypełnia się według poniższych wyjaśnień:

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy – należy podać pełną nazwę podmiotu udzielającego pomocy.

II. Adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy – należy podać dokładny adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy.

III. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy – należy podać numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy.

Ilekroć w instrukcji jest mowa o „pomocy”, rozumie się przez to pomoc publiczną w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Wszystkie informacje dotyczące beneficjenta pomocy podaje się według stanu na dzień udzielenia pomocy.

TABELA

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną udzielenia pomocy publicznej, które należy wpisać w poszczególne kolumny tabeli w sposób przedstawiony poniżej.

Podstawa prawna – informacje podstawowe

Podstawa prawna – informacje szczegółowe

2a

2b

2c

3a

3b

3c

kod ustawy

 

przepis ustawy

brak

brak

brak

kod ustawy

 

przepis ustawy

brak

brak

decyzja/uchwała/umowa – symbol

kod ustawy

 

przepis ustawy

akt wykonawczy

przepis aktu wykonawczego

brak

kod ustawy

 

przepis ustawy

akt wykonawczy

przepis aktu wykonawczego

decyzja/uchwała/umowa – symbol

kod 9.99

ustawa

przepis ustawy

*)

*)

*)

 *) Należy wybrać jeden z powyższych przykładów.

 

Kol. 2a – Podstawa prawna – informacje podstawowe – jeżeli pomoc została udzielona na podstawie aktu normatywnego, należy wpisać właściwy kod wskazujący odpowiednią podstawę prawną.

Tytuł ustawy

Kod

Ustawa budżetowa (na kolejne lata)

1.1

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.)

1.2

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.)

1.3

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.)

1.4

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.)

1.5

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)

1.6

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.)

1.7

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.)

1.8

Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 282, z późn. zm.)

1.9

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.)

1.10

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.)

1.11

Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1052, z późn. zm.)

1.12

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

1.13

Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw

(Dz. U. poz. 82, z późn. zm.)

1.14

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.)

1.15

Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1512, z późn. zm.)

1.16

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.)

1.17

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1880, z późn. zm.)

1.18

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.)

1.19

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 401, z późn. zm.)

1.20

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)

1.21

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1256)

1.22

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

(Dz. U. z 2016 r. poz. 981, z późn. zm.)

1.23

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

(Dz. U. poz. 983, z późn. zm.)

1.24

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.)

1.25

Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1384, z późn. zm.)

1.26

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1491, z późn. zm.)

1.27

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

(Dz. U. poz. 1287, z późn. zm.)

1.28

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(Dz. U. poz. 2259)

1.29

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

1.30

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2180, z późn. zm.)

1.31

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 223, z późn. zm.)

1.32

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 617, z późn. zm.)

1.33

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 374, z późn. zm.)

1.34

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.)

1.35

Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(Dz. U. poz. 1551, z późn. zm.)

1.36

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(Dz. U. z 2016 r. poz. 792, z późn. zm.)

1.37

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

(Dz. U. z 2015 r. poz. 625, z późn. zm.)

1.38

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.)

1.39

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2041, z późn. zm.)

1.40

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym

(Dz. U. z 2015 r. poz. 497, z późn. zm.)

1.41

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2168, z późn. zm.)

1.42

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

(Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.)

1.43

Inne ustawy

9.99

 

Kol. 2b – Podstawa prawna – informacje podstawowe – jeżeli pomoc została udzielona na podstawie ustawy oznaczonej kodami od 1.1 do 1.43 – kolumny tej nie wypełnia się. Jeżeli został wybrany kod 9.99, wówczas w kolumnie 2b należy podać w następującej kolejności: oznaczenie rodzaju aktu normatywnego, jego datę, tytuł oraz oznaczenie roku i pozycję Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pod którą został ogłoszony.

Kol. 2c – Podstawa prawna – informacje podstawowe – jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy, należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy publicznej (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3a – Podstawa prawna – informacje szczegółowe – jeżeli podstawą udzielenia pomocy publicznej był akt wykonawczy do ustawy, należy podać w następującej kolejności: oznaczenie rodzaju aktu normatywnego, nazwę organu wydającego ten akt, jego datę i tytuł oraz oznaczenie roku i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pod którą został ogłoszony.

Jeżeli pomoc została udzielona na podstawie innego aktu prawnego, należy podać: oznaczenie rodzaju aktu, nazwę organu wydającego ten akt, jego datę i tytuł oraz ewentualnie oznaczenie roku i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, pod którą został ogłoszony.

W przypadku braku aktu wykonawczego będącego podstawą prawną udzielenia pomocy należy wstawić wyraz „brak”.

Kol. 3b – Podstawa prawna – informacje szczegółowe – jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy do ustawy, należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). Jeżeli podstawą udzielania pomocy był inny akt prawny, należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy.

W przypadku braku aktu wykonawczego będącego podstawą prawną udzielenia pomocy należy wstawić wyraz „brak”.

Kol. 3c – Podstawa prawna – informacje szczegółowe – jeżeli podstawą udzielenia pomocy była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać jako symbol: w przypadku decyzji – numer decyzji, w przypadku uchwały – numer uchwały, w przypadku umowy – przedmiot oraz strony umowy, w przypadku pomocy automatycznej – pole pozostaje puste.

W przypadku braku decyzji, uchwały lub umowy będącej podstawą prawną udzielenia pomocy należy wstawić wyraz „brak”.

Kol. 4 – Program pomocowy – należy podać numer programu pomocowego lub numer pomocy indywidualnej. W przypadku pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie należy wstawić wyraz „brak”.

Kol. 5 – Dzień udzielenia pomocy – należy przez to rozumieć dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc nabył prawo do otrzymania tej pomocy (np. dzień wydania decyzji, dzień podpisania umowy), a w przypadku gdy udzielenie w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji:

1) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego – w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym;

3) dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych – w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy.

Kol. 6 – Imię i nazwisko albo nazwa beneficjenta pomocy – należy podać pełną nazwę beneficjenta pomocy, któremu udzielono pomocy, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – imię i nazwisko beneficjenta pomocy, kod pocztowy i nazwę gminy, na której obszarze jest prowadzona działalność gospodarcza.

Kol. 7 – Forma prawna beneficjenta pomocy – należy wpisać kod odpowiadający formie prawnej beneficjenta pomocy.

Wyszczególnienie

Kod

Przedsiębiorstwo państwowe

1.A

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

1.B

Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573, z późn. zm.)

1.C

Spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.)

1.D

Jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)

1.E

Beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.E

2

 

Kol. 8 – Wskazanie kategorii przedsiębiorstwa, przy którego użyciu beneficjent pomocy wykonuje działalność w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1) – należy wpisać odpowiedni kod.

Wyszczególnienie*)

Kod

mikroprzedsiębiorstwo

0

małe przedsiębiorstwo

1

średnie przedsiębiorstwo

2

przedsiębiorstwo nienależące do żadnej z powyższych kategorii

3

*) Wielkość beneficjenta określa się na dzień udzielenia pomocy.

 

Kol. 9 – Numer identyfikacji podatkowej NIP – należy podać w przypadku osób prawnych albo PESEL beneficjenta pomocy – należy podać w przypadku osób fizycznych.

Kol. 10 – Identyfikator jednostki podziału terytorialnego – należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na której obszarze beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z późn. zm.).

Kol. 11 – Klasa PKD – należy podać klasę działalności (4 pierwsze znaki), w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885 oraz z 2009 r. poz. 489).

Kol. 12 – Wartość nominalna pomocy (w zł) – całkowita wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy (np. kwota dotacji, refundacji, kwota podatku albo opłaty, z której beneficjent pomocy został zwolniony, kwota odroczonego lub rozłożonego na raty podatku albo zaległości podatkowej, kwota udzielonego kredytu albo pożyczki itp.). W przypadku gdy udzielona pomoc obejmuje więcej niż jedną formę pomocy, należy informację o pomocy dla danego beneficjenta wykazać w dwóch lub więcej wierszach, dzieląc odpowiednio wartość nominalną pomocy dla każdej z form.

Kol. 13 – Wartość pomocy brutto (w zł) – należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. poz. 1983, z późn. zm.).

W przypadku gdy udzielona pomoc obejmuje więcej niż jedną formę pomocy, należy informację o pomocy dla danego beneficjenta wykazać w dwóch lub więcej wierszach, dzieląc odpowiednio wartość pomocy brutto dla każdej z form.

W przypadku pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie należy dodatkowo podać wartość pomocy wyrażoną w euro, obliczoną w sposób określony w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Kol. 14 – Forma pomocy – należy podać kod oznaczający właściwą formę pomocy.

Wyszczególnienie

Kod

DOTACJE

 

Dotacja i inne bezzwrotne świadczenia

A1.1

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców)

A1.2

Inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowych

A1.3

Refundacja

A1.4

ZWOLNIENIA, ULGI, UMORZENIA

 

Zwolnienie z podatku

A2.1

Odliczenie od podatku

A2.2

Obniżka lub zmniejszenie powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku

A2.3

Obniżenie wysokości opłaty

A2.4

Zwolnienie z opłaty

A2.5

Zaniechanie poboru podatku

A2.6

Zaniechanie poboru opłaty

A2.7

Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej wraz z odsetkami

A2.8

Umorzenie w całości lub w części odsetek od zaległości podatkowej

A2.9

Umorzenie opłaty (składki, wpłaty)

A2.10

Umorzenie w całości lub w części odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty, kary)

A2.11

Umorzenie kar

A2.12

Oddanie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków do korzystania na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku

A2.13

Zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku

A2.14

Umorzenie kosztów egzekucyjnych

A2.15

Jednorazowa amortyzacja

A2.16

SUBSYDIOWANIE KAPITAŁOWO-INWESTYCYJNE

 

Wniesienie kapitału

B1.1

Konwersja wierzytelności na akcje lub udziały

B2.1

POŻYCZKI PREFERENCYJNE

 

Pożyczka preferencyjna

C1.1

Kredyt preferencyjny

C1.2

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków)

C1.3

Pożyczki warunkowo umorzone

C1.4

ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY

 

Odroczenie terminu płatności podatku

C2.1

Odroczenie terminu zapłaty zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami

C2.1.1

Rozłożenie na raty płatności podatku

C2.2

Rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami

C2.3

Odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty)

C2.4

Odroczenie terminu zapłaty zaległej opłaty (składki, wpłaty, kary) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty, kary) wraz z odsetkami

C2.4.1

Rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty)

C2.5

Rozłożenie na raty płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty, kary) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty, kary) wraz z odsetkami

C2.5.1

Odroczenie terminu płatności kary

C2.6

Rozłożenie na raty kary

C2.7

Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

C2.8

Rozłożenie na raty odsetek

C2.9

Odroczenie terminu płatności kosztów egzekucyjnych

C2.10

Odroczenie terminu płatności odsetek

C2.11

Odroczenie terminu płatności kosztów procesu sądowego

C2.12

Rozłożenie na raty kosztów procesu sądowego

C2.13

PORĘCZENIA I GWARANCJE

 

Poręczenie

D1.1

Gwarancja

D1.2

INNE

E

 

W przypadku gdy udzielona pomoc obejmuje więcej niż jedną formę pomocy, należy informację o pomocy dla danego beneficjenta wykazać w dwóch lub więcej wierszach, dzieląc odpowiednio wartość pomocy dla każdej z form pomocy.

Kol. 15 – Przeznaczenie pomocy – należy podać odpowiedni kod.

Wyszczególnienie

Kod

POMOC SEKTOROWA – ROLNICTWO

 

Środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

 

Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych

A1.1.1

Pomoc na inwestycje na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego w gospodarstwach rolnych

A1.1.2

Pomoc na inwestycje dotyczące przeniesienia budynków gospodarczych

A1.1.3

Pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych

A1.1.4

Pomoc na rozpoczęcie działalności dla młodych rolników i na rozwój małych gospodarstw rolnych

A1.1.5

Pomoc na przenoszenie gospodarstw rolnych

A1.1.6

Pomoc na rozpoczynanie działalności dla grup i organizacji producentów w sektorze rolnym

A1.1.7

Pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne

A1.1.8

Pomoc na zobowiązania związane z dobrostanem zwierząt

A1.1.9

Pomoc na niwelowanie niedogodności związanych z obszarami Natura 2000 oraz z ramową dyrektywą wodną

A1.1.10

Pomoc na rzecz obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

A1.1.11

Pomoc na rzecz rolnictwa ekologicznego

A1.1.12

Pomoc na uczestnictwo producentów produktów rolnych w systemach jakości

A1.1.13

Pomoc na przekazywanie wiedzy i działania informacyjne

A1.1.14

Pomoc na usługi doradcze

A1.1.15

Pomoc na usługi zastępowania rolników

A1.1.16

Pomoc na współpracę w sektorze rolnym

A1.1.17

Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

 

Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi

A1.2.1

Pomoc na naprawę szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej

A1.2.2

Pomoc na pokrycie kosztów zapobiegania chorobom zwierząt i szkodnikom roślin i zwalczania ich oraz pomoc na wyrównanie strat spowodowanych chorobami zwierząt lub działaniem szkodników roślin

A1.2.3

Pomoc dotycząca padłych zwierząt gospodarskich

A1.2.4

Pomoc przeznaczona na naprawę szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione

A1.2.5

Pomoc na opłacenie składek ubezpieczeniowych

A1.2.6

Pomoc na wkład finansowy na rzecz funduszy wspólnego inwestowania

A1.2.7

Likwidacja zdolności produkcyjnych ze względów związanych ze zdrowiem ludzi, zwierząt lub roślin bądź z przyczyn sanitarnych, etycznych lub środowiskowych

A1.2.8

Likwidacja zdolności produkcyjnych z innych powodów

A1.2.9

Inne rodzaje pomocy w sektorze rolnym

 

Pomoc dla sektora produkcji zwierzęcej

A1.3.1

Pomoc na działania promocyjne dotyczące produktów rolnych

A1.3.2

Pomoc na rzecz scalania gruntów rolnych

A1.3.3

Pomoc na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw

A1.3.4

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową

A1.3.5

Pomoc w sektorze leśnym, współfinansowana przez EFRROW, przyznana jako dodatkowe finansowanie krajowe na współfinansowane środki pomocy lub wyłącznie jako pomoc państwa

 

Pomoc na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego

A2.1.1

Pomoc na zakładanie systemów rolno-leśnych

A2.1.2

Pomoc na zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych porównywalnych z klęską żywiołową, innych niekorzystnych zjawisk klimatycznych, działań szkodników roślin i katastrof oraz na wyrównanie związanych z nimi szkód

A2.1.3

Pomoc na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

A2.1.4

Pomoc na inwestycje w nowe technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w pozyskiwanie, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych

A2.1.5

Pomoc na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem leśnictwa

A2.1.6

Pomoc na niwelowanie niedogodności związanych z obszarami leśnymi Natura 2000

A2.1.7

Pomoc na usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne oraz ochronę lasów

A2.1.8

Pomoc na przekazywanie wiedzy i działania informacyjne w sektorze leśnym

A2.1.9

Pomoc na usługi doradcze w sektorze leśnym

A2.1.10

Pomoc na współpracę w sektorze leśnym

A2.1.11

Pomoc na rozpoczynanie działalności dla grup i organizacji producentów w sektorze leśnym

A2.1.12

Pomoc na szczególne działania i interwencje w sektorze leśnym, której głównym celem jest utrzymanie lub przywrócenie ekosystemu leśnego i bioróżnorodności lub tradycyjnego krajobrazu

A2.1.13

Pomoc na utrzymanie i poprawę jakości gleby oraz zapewnienie równomiernego i zdrowego wzrostu drzew w sektorze leśnym

A2.1.14

Przywracanie i utrzymanie naturalnych ścieżek, elementów i cech krajobrazu oraz siedlisk przyrodniczych zwierząt w sektorze leśnym

A2.1.15

Pomoc na utrzymanie dróg w celu zapobiegania pożarom lasów

A2.1.16

Pomoc na naprawianie szkód spowodowanych w lasach przez zwierzęta o statusie regulowanym przez prawo

A2.1.17

Pomoc na ustanowienie planów urządzenia lasu

A2.1.18

Pomoc na badania i rozwój w sektorze leśnym

A2.1.19

Pomoc na scalanie gruntów leśnych

A2.1.20

Pomoc na systemy rolno-leśne

A2.1.21

Pomoc na zachowanie zasobów genetycznych w leśnictwie

A2.1.22

Środki pomocy na obszarach wiejskich współfinansowane przez EFRROW lub przyznane jako dodatkowe finansowanie krajowe na takie współfinansowane środki

 

Pomoc na inwestycje dotyczące przetwarzania produktów rolnych na produkty nierolne, produkcji bawełny lub inwestycje w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

A3.1.1

Pomoc na podstawowe usługi i odnowę wsi na obszarach wiejskich

A3.1.2

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

A3.1.3

Pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne dla innych zarządców gruntów oraz przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, które nie prowadzą działalności w sektorze rolnym

A3.1.4

Pomoc na niwelowanie niedogodności związanych z obszarami Natura 2000 dla innych zarządców gruntów

A3.1.5

Pomoc na przekazywanie wiedzy i działania informacyjne na obszarach wiejskich

A3.1.6

Pomoc na usługi doradcze na obszarach wiejskich

A3.1.7

Pomoc na przystępowanie rolników do systemów jakości bawełny lub środków spożywczych

A3.1.8

Pomoc na działania informacyjne i promocyjne dotyczące bawełny i środków spożywczych objętych systemami jakości

A3.1.9

Pomoc na współpracę na obszarach wiejskich

A3.1.10

Pomoc na ustanowienie funduszy wspólnego inwestowania

A3.1.11

POMOC SEKTOROWA – RYBOŁÓWSTWO

 

SEKCJA 1 – Zrównoważony rozwój rybołówstwa

 

Pomoc na innowacje

B1.1.1

Pomoc na usługi doradcze

B1.1.2

Pomoc na partnerstwo między naukowcami a rybakami

B1.1.3

Pomoc na wspieranie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialogu społecznego

B1.1.4

Pomoc na ułatwienie różnicowania form dochodu i nowe formy dochodu

B1.1.5

Pomoc na rozpoczęcie działalności przez młodych rybaków

B1.1.6

Pomoc na poprawę warunków zdrowotnych i bezpieczeństwa

B1.1.7

Pomoc na rzecz funduszy wspólnego inwestowania na wypadek niekorzystnych zjawisk klimatycznych oraz incydentów środowiskowych

B1.1.8

Pomoc na wspieranie systemów przydziału uprawnień do połowów

B1.1.9

Pomoc na opracowywanie i wdrażanie środków ochrony oraz współpracę regionalną

B1.1.10

Pomoc na zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do wymogów ochrony gatunków

B1.1.11

Pomoc na innowacje związane z ochroną morskich zasobów biologicznych

B1.1.12

Pomoc na ochronę i odbudowę morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz systemów rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

B1.1.13

Pomoc na poprawę efektywności energetycznej i łagodzenie skutków zmiany klimatu

B1.1.14

Pomoc w zakresie wartości dodanej, jakości produktów i wykorzystania przypadkowych połowów

B1.1.15

Pomoc na wspieranie portów rybackich, miejsc wyładunku, hal aukcyjnych i przystani

B1.1.16

Pomoc na rzecz rybołówstwa śródlądowego oraz śródlądowej fauny i flory wodnej

B1.1.17

SEKCJA 2 – Zrównoważony rozwój akwakultury

 

Pomoc na innowacje w sektorze akwakultury

B2.1.1

Pomoc na rzecz inwestycji produkcyjnych w sektorze akwakultury

B2.1.2

Pomoc na rzecz usług z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury

B2.1.3

Pomoc na wspieranie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci współpracy w sektorze akwakultury

B2.1.4

Pomoc na zwiększanie potencjału terenów hodowli w ramach akwakultury

B2.1.5

Pomoc na zachęty dla nowych hodowców prowadzących zrównoważoną działalność w sektorze akwakultury

B2.1.6

Pomoc na wspieranie przechodzenia na systemy ekozarządzania i audytu oraz na akwakulturę ekologiczną

B2.1.7

Pomoc na wspieranie akwakultury świadczącej usługi w zakresie ochrony środowiska

B2.1.8

Pomoc przeznaczona na środki na rzecz zdrowia publicznego

B2.1.9

Pomoc przeznaczona na środki z zakresu zdrowia i dobrostanu zwierząt

B2.1.10

Pomoc przeznaczona na ubezpieczenie zasobów hodowlanych akwakultury

B2.1.11

SEKCJA 3 – Środki dotyczące wprowadzania do obrotu i przetwarzania

 

Pomoc na środki dotyczące wprowadzania do obrotu

B3.1.1

Pomoc na przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury

B3.1.2

SEKCJA 4 – Inne rodzaje pomocy

 

Pomoc na gromadzenie danych

B4.1.1

Pomoc na wyrównanie szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe

B4.1.2

Zwolnienia i ulgi podatkowe zgodne z dyrektywą 2003/96/WE

B4.1.3

Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi

B4.1.4

Pomoc na wyrównanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne

B4.1.5

Pomoc na pokrycie kosztów zapobiegania, kontrolowania i zwalczania chorób zwierząt w sektorze akwakultury

B4.1.6

Pomoc finansowana poprzez opłaty parafiskalne

B4.1.7

Pomoc na inne środki

B4.1.8

POMOC HORYZONTALNA – ROLNICTWO LUB RYBOŁÓWSTWO

 

Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

C1

Pomoc na ochronę środowiska i cele związane z energią

C2

Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw

C3

Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych

C4

Pomoc szkoleniowa

C5

Pomoc na ratowanie

C6

Pomoc na restrukturyzację

C7

INNE

C8

POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

 

Pomoc de minimis w rolnictwie udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9)

D1

Pomoc de minimis w rybołówstwie udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45)

D2

 

Kol. 16 – Intensywność pomocy – oznacza kwotę pomocy wyrażoną jako procent kosztów kwalifikowalnych (intensywność pomocy mieści się w przedziale od 0 do 100%).

W przypadku pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie należy wpisać wyraz „brak”.

Kol. 17 – Źródło pochodzenia pomocy – należy podać kod wskazujący pochodzenie środków pomocowych.

Wyszczególnienie

Kod

Środki pochodzące ze źródeł krajowych

A

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

B

Środki pochodzące ze źródeł krajowych i zagranicznych

AB

 

Załącznik 2. [WZÓR – INFORMACJA O NIEUDZIELENIU POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE ORAZ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE]

Załącznik nr 2

WZÓR – INFORMACJA O NIEUDZIELENIU POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE ORAZ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »