reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 8 maja 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 724, 768 i 791) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. poz. 129 oraz z 2011 r. poz. 983) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się pkt 2;

2) w § 3:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozpoczęciu wykonywania poszczególnych czynności w ramach posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub działalności, o której mowa w art. 69a ust. 1 ustawy;”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;”,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wniesieniu do porządku obrad zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz o podjęciu przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie uchwały w tej sprawie;”,

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) złożeniu do sądu oświadczenia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;”,

– po pkt 13 dodaje się pkt 13a i 13b w brzmieniu:

„13a) podpisaniu uzgodnienia w sprawie planu połączenia domu maklerskiego z innym podmiotem;

13b) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej domu maklerskiego planu połączenia;”,

– po pkt 15 dodaje się pkt 15a i 15b w brzmieniu:

„15a) podpisaniu uzgodnienia w sprawie planu podziału, w którym będzie uczestniczył dom maklerski;

15b) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej domu maklerskiego planu podziału;”,

– pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) zawarciu umowy, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe lub pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 575/2013”;”,

– uchyla się pkt 22,

– pkt 29 i 30 otrzymują brzmienie:

„29) naruszaniu wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 92 ust. 1 lub art. 93 ust. 1 rozporządzenia 575/2013 lub w art. 110e ust. 2 ustawy, z uwzględnieniem środka nadzorczego w postaci dodatkowych wymogów w zakresie posiadania wyższych funduszy własnych, o których mowa w art. 110y ust. 3 ustawy, oraz buforów określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. poz. 1513 oraz z 2016 r. poz. 996), zwanej dalej „ustawą o nadzorze makroostrożnościowym”;

30) złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością maklerską;”,

– pkt 35 otrzymuje brzmienie:

„35) przekroczenia poziomu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. a rozporządzenia 575/2013, lub poziomu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. b rozporządzenia 575/2013, przez wielkość bilansowej i pozabilansowej działalności domu maklerskiego zaliczanej do portfela handlowego;”,

– pkt 38 i 39 otrzymują brzmienie:

„38) naruszaniu wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 92 ust. 1 rozporządzenia 575/2013 lub w art. 110e ust. 2 ustawy, z uwzględnieniem środka nadzorczego w postaci dodatkowych wymogów w zakresie posiadania wyższych funduszy własnych, o których mowa w art. 110y ust. 3 ustawy, oraz buforów określonych w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym na zasadzie skonsolidowanej;

39) przekroczeniu limitu dużych ekspozycji;”,

– uchyla się pkt 40,

– pkt 46 i 47 otrzymują brzmienie:

„46) odmówieniu udzielenia lub nieudzieleniu absolutorium członkowi organu zarządzającego lub nadzorującego;

47) zawarciu transakcji, których wartość godziwa przekracza 5% funduszy własnych, z jednostkami powiązanymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości;”,

– w pkt 48 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 49 w brzmieniu:

„49) naruszeniu wymogów dotyczących płynności, o których mowa w rozporządzeniu 575/2013, z uwzględnieniem art. 110y ust. 1 pkt 9 ustawy.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Do aktywów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, należą aktywa stanowiące ponad 10% łącznej wartości kapitałów własnych lub 5% funduszy własnych.

3. Do domu maklerskiego, który:

1) nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2–4 i 6–8 lub ust. 4 pkt 1 ustawy, nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 21, 29, 33–36, 38 i 39;

2) zawarł umowę ubezpieczenia, o której mowa w art. 98 ust. 9 ustawy, nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 8, 19–21, 25, 26, 29, 33–36, 38 i 39.”;

3) w § 8 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) przyczyny uzasadniające złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;

2) wskazanie sądu właściwego do rozpatrzenia oświadczenia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;”;

4) w § 10:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przyczyny uzasadniające złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Do raportu bieżącego należy dołączyć projekt uchwały w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

3. Po podjęciu przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego do raportu bieżącego należy dołączyć kopię tej uchwały.”;

5) po § 16 dodaje się § 16a i § 16b w brzmieniu:

„§ 16a. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 13a, raport bieżący zawiera treść pisemnego uzgodnienia wraz z załącznikami.

§ 16b. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 13b, raport bieżący zawiera plan połączenia wraz z załącznikami.”;

6) po § 18 dodaje się § 18a i § 18b w brzmieniu:

„§ 18a. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 15a, raport bieżący zawiera treść pisemnego uzgodnienia wraz z załącznikami.

§ 18b. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 15b, raport bieżący zawiera plan podziału wraz z załącznikami.”;

7) w § 23 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wysokość przewidywanych gwarancji lub innych zabezpieczeń, nazwę (firmę) jednostki gwarantującej lub zabezpieczającej oraz sumę jej kapitałów własnych wykazaną w bilansie za ostatni rok obrotowy;”;

8) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 21, raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres lub imię, nazwisko i adres podmiotu, z którym zawarto umowę, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe lub pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013;

2) wysokość, warunki i terminy spłaty instrumentów kapitałowych lub pożyczek podporządkowanych, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013;

3) opis powiązań gospodarczych, kapitałowych oraz osobowych domu maklerskiego z podmiotem, z którym zawarto umowę, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe lub pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013;

4) przedmiot działalności podmiotu, z którym zawarto umowę, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe lub pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013;

5) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod jakim podmiot, z którym zawarto umowę, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe lub pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013, jest zarejestrowany we właściwym rejestrze.

2. Do raportu bieżącego dołącza się kopię umowy, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe lub pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013.”;

9) uchyla się § 25;

10) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 29, raport bieżący zawiera:

1) dane, o których mowa w części I i J załącznika nr 11 do rozporządzenia, według stanu na dzień wystąpienia tego zdarzenia;

2) formularze C 01.00, C 02.00, C 03.00, C 04.00, o których mowa w załączniku I rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. Urz. UE L 191 z 28.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem 680/2014”;

3) opis przyczyn naruszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 29;

4) opis działań, jakie dom maklerski zamierza podjąć w celu przywrócenia stanów zgodnych z wymogami w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 29.

2. W przypadku gdy zdarzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 29, utrzymuje się przez okres dłuższy niż 1 dzień, raport bieżący jest przesyłany codziennie, z tym że opis działań jest przesyłany w pierwszym raporcie, chyba że w tym zakresie nastąpi zmiana zamierzeń domu maklerskiego.”;

11) § 38 otrzymuje brzmienie:

„§ 38. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 35, raport bieżący zawiera:

1) datę dokonania obliczeń, na podstawie których stwierdzono zmianę skali prowadzonej działalności;

2) poziom warunków, o których mowa w art. 94 ust. 1 rozporządzenia 575/2013.”;

12) § 41 i § 42 otrzymują brzmienie:

„§ 41. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 38, raport bieżący zawiera:

1) dane, o których mowa w części F i G załącznika nr 13 do rozporządzenia, według stanu na dzień wystąpienia tego zdarzenia;

2) formularze C 01.00, C 02.00, C 03.00, C 04.00, o których mowa w załączniku I rozporządzenia 680/2014;

3) opis przyczyn naruszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 38;

4) opis działań, jakie dom maklerski zamierza podjąć w celu przywrócenia stanów zgodnych z wymogami w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 38.

2. W przypadku gdy zdarzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 38, utrzymuje się przez okres dłuższy niż 1 dzień, raport bieżący jest przesyłany codziennie, z tym że opis działań jest przesyłany w pierwszym raporcie, chyba że w tym zakresie nastąpi zmiana zamierzeń domu maklerskiego.

§ 42. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 39, raport bieżący zawiera:

1) datę przekroczenia limitu dużych ekspozycji;

2) nazwę lub nazwy (firmę lub firmy) podmiotu lub grupy powiązanych klientów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia 575/2013;

3) wysokość i rodzaj ekspozycji, stanowiącej przekroczenie limitu dużych ekspozycji wobec danego podmiotu z podziałem na ekspozycje bilansowe i pozabilansowe oraz z wyszczególnieniem, czy ekspozycję zaliczono do portfela handlowego;

4) wskazanie wartości limitów dużych ekspozycji;

5) poziom uznanego kapitału na dzień przekroczenia.

2. Do raportu bieżącego dołącza się opis działań, jakie dom maklerski zamierza podjąć w celu zmniejszenia wartości ekspozycji poniżej limitu dużych ekspozycji.

3. W przypadku gdy dom maklerski spełnia warunki określone w art. 395 ust. 5 rozporządzenia 575/2013, jest obowiązany do wskazania tej okoliczności w raporcie bieżącym.

4. Dom maklerski obowiązany do spełniania wymogów w zakresie funduszy własnych na zasadzie skonsolidowanej, w przypadku przekroczenia limitu dużych ekspozycji na zasadzie skonsolidowanej, przekazuje raport bieżący zawierający dane, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do wartości poziomu uznanego kapitału obliczonego w oparciu o sytuację skonsolidowaną.

5. W przypadku gdy zdarzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 39, utrzymuje się przez okres dłuższy niż jeden dzień, raport bieżący jest przesyłany codziennie, z tym że opis działań jest przesyłany w pierwszym raporcie, chyba że nastąpi zmiana zamierzeń domu maklerskiego.”;

13) uchyla się § 43;

14) w § 49 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) powód odmówienia udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.”;

15) w § 50 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) poziom funduszy własnych.”;

16) po § 51 dodaje się § 51a w brzmieniu:

„§ 51a. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 49, raport bieżący zawiera:

1) datę naruszenia wymogów dotyczących płynności;

2) datę wykrycia naruszenia;

3) wskazanie wymogów dotyczących płynności, które zostały naruszone;

4) wartości określające wysokość naruszenia wymogów dotyczących płynności;

5) opis działań, jakie dom maklerski zamierza podjąć w celu przywrócenia stanu zgodnego z wymogami dotyczącymi płynności.

2. W przypadku gdy zdarzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 49, utrzymuje się przez okres dłuższy niż 1 dzień, raport bieżący jest przesyłany codziennie, z tym że opis działań jest przesyłany w pierwszym raporcie, chyba że w tym zakresie nastąpi zmiana zamierzeń domu maklerskiego.”;

17) w § 52:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozpoczęciu wykonywania przez biuro maklerskie poszczególnych czynności w ramach posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1a ustawy;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością prowadzoną przez biuro maklerskie;”,

c) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku, w ramach którego wyodrębnione jest biuro maklerskie, planu połączenia tego banku z innym bankiem lub instytucją kredytową;

6) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku, w ramach którego wyodrębnione jest biuro maklerskie, planu podziału tego banku.”;

18) po § 56 dodaje się § 56a i § 56b w brzmieniu:

„§ 56a. W przypadku, o którym mowa w § 52 pkt 5, raport bieżący zawiera plan połączenia wraz z załącznikami.

§ 56b. W przypadku, o którym mowa w § 52 pkt 6, raport bieżący zawiera plan podziału wraz z załącznikami.”;

19) w § 57:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością maklerską prowadzoną przez wyodrębnioną jednostkę banku;”,

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku prowadzącego działalność maklerską planu połączenia tego banku z innym bankiem lub instytucją kredytową;

6) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku prowadzącego działalność maklerską planu podziału tego banku.”;

20) po § 61 dodaje się § 61a i § 61b w brzmieniu:

„§ 61a. W przypadku, o którym mowa w § 57 pkt 5, raport bieżący zawiera plan połączenia wraz z załącznikami.

§ 61b. W przypadku, o którym mowa w § 57 pkt 6, raport bieżący zawiera plan podziału wraz z załącznikami.”;

21) w § 62 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy;”;

22) w § 67 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością prowadzoną przez oddział;”;

23) w § 84:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z prowadzeniem działalności powierniczej;”,

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku prowadzącego działalność powierniczą planu połączenia tego banku z innym bankiem lub instytucją kredytową;

6) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku prowadzącego działalność powierniczą planu podziału tego banku.”;

24) po § 88 dodaje się § 88a i § 88b w brzmieniu:

„§ 88a. W przypadku, o którym mowa w § 84 pkt 5, raport bieżący zawiera plan połączenia wraz z załącznikami.

§ 88b. W przypadku, o którym mowa w § 84 pkt 6, raport bieżący zawiera plan podziału wraz z załącznikami.”;

25) w § 89 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską i bank powierniczy jest obowiązany dostarczać Komisji każdorazowo pisemny raport z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 ustawy.”;

26) w § 90:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dom maklerski jest obowiązany dostarczać Komisji sprawozdania miesięczne, półroczne sprawozdania finansowe, wstępne roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania finansowe domu maklerskiego.”,

b) uchyla się ust. 1a,

c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Dom maklerski jest obowiązany dostarczać Komisji roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z odrębnych przepisów. Dom maklerski, który podlega wymogom kapitałowym na zasadzie skonsolidowanej określonym w rozporządzeniu 575/2013, jest obowiązany dostarczać Komisji informacje o wybranych skonsolidowanych danych finansowych oraz sprawozdanie w zakresie instrumentów finansowych na zasadzie skonsolidowanej, jeżeli posiada zezwolenie na działalność maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3 lub 7 ustawy.

3. Biuro maklerskie jest obowiązane dostarczać Komisji sprawozdania w zakresie rachunków klientów określone w załączniku nr 14 do rozporządzenia.”,

d) uchyla się ust. 4,

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy dom maklerski rozpoczął działalność maklerską w piątym lub szóstym miesiącu roku obrotowego, sporządzanie i przesyłanie sprawozdania półrocznego za pierwsze półrocze tego roku obrotowego nie jest obowiązkowe.”,

f) uchyla się ust. 7,

g) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Dom maklerski, który sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości, jest obowiązany dołączać do swoich półrocznych, wstępnych rocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych informacje o wybranych danych finansowych z zakresu bilansu, pozycji pozabilansowych oraz rachunku zysków i strat za okres i na dzień, którego to sprawozdanie dotyczy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia.”,

h) dodaje się ust. 9–11 w brzmieniu:

„9. Sprawozdania miesięczne, informacje o wybranych danych finansowych, półroczne sprawozdania finansowe, wstępne roczne sprawozdania finansowe, roczne sprawozdania finansowe, roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych, ewidencji papierów wartościowych oraz innych danych przechowywanych na trwałych nośnikach informacji.

10. Dom maklerski, który posiada zezwolenie na działalność maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3 lub 7 ustawy, jest obowiązany dostarczać Komisji sprawozdania w zakresie instrumentów finansowych, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

11. Dom maklerski jest obowiązany dostarczać Komisji sprawozdania w zakresie płynności, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia.”;

27) w § 91:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dane zawarte w sprawozdaniu miesięcznym przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 11 do rozporządzenia.”,

b) uchyla się ust. 5,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dom maklerski, który nie jest obowiązany do spełniania wymogu określonego w art. 110e ust. 2 ustawy, przedstawia dane zawarte w sprawozdaniu miesięcznym w formie uproszczonej, wskazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia, z wyłączeniem części J tego załącznika.”,

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Dom maklerski, który nie jest obowiązany do spełniania wymogu określonego w art. 110e ust. 2 ustawy oraz jest firmą, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia 575/2013, przedstawia dane zawarte w sprawozdaniu miesięcznym w formie uproszczonej, wskazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia, z wyłączeniem części I oraz J tego załącznika.”;

28) uchyla się § 91a;

29) uchyla się § 96 i § 97;

30) § 99 i § 99a otrzymują brzmienie:

„§ 99. 1. Dane zawarte w informacji o wybranych danych finansowych przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia.

2. Informacje o wybranych danych finansowych sporządza się:

1) w zakresie części A, B i D informacji o wybranych danych finansowych – według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;

2) w zakresie części C informacji o wybranych danych finansowych – narastająco od początku roku obrotowego.

§ 99a. 1. Dane zawarte w informacji o wybranych skonsolidowanych danych finansowych przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia.

2. Informacje o wybranych skonsolidowanych danych finansowych sporządza się:

1) w zakresie części A, B, D i G informacji o wybranych danych finansowych – według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;

2) w zakresie części C informacji o wybranych danych finansowych – narastająco od początku roku obrotowego.”;

31) w § 101:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 4, 9, 11, 12, 13b, 15b, 29 i 37, § 52 pkt 4–6, § 57 pkt 4–6, § 62 pkt 4, § 67 pkt 2 i 4 oraz § 84 pkt 3, raport bieżący dostarcza się w terminie 1 dnia roboczego od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez dom maklerski, biuro maklerskie, wyodrębnioną jednostkę organizacyjną banku, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, zagraniczną osobę prawną lub bank powierniczy.

3. Sprawozdania, o których mowa w § 89 ust. 1–8, dostarcza się w terminie 6 tygodni od zakończenia każdego półrocza kalendarzowego.”,

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Raport, o którym mowa w § 89 ust. 9a, dostarcza się w terminie 3 dni roboczych od jego sporządzenia.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Sprawozdanie miesięczne, o którym mowa w § 90 ust. 1, dostarcza się w terminie 20 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego, którego dotyczy.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4f w brzmieniu:

„4a. Informacje o wybranych danych finansowych, o których mowa w § 90 ust. 8, dostarcza się w terminie 20 dni od sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego lub zbadania rocznego sprawozdania finansowego.

4b. Sprawozdanie w zakresie rachunków klientów, o którym mowa w § 90 ust. 3, dostarcza się za każdy miesiąc w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca objętego sprawozdaniem.

4c. Sprawozdanie w zakresie instrumentów finansowych, o którym mowa w § 90 ust. 2, dostarcza się za każdy kwartał w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia okresu objętego sprawozdaniem.

4d. Informacje o wybranych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w § 90 ust. 2, dostarcza się za każdy kwartał w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia okresu objętego sprawozdaniem.

4e. Sprawozdanie w zakresie instrumentów finansowych, o którym mowa w § 90 ust. 10, dostarcza się za każdy miesiąc w terminie 20 dni od dnia zakończenia okresu objętego sprawozdaniem.

4f. Sprawozdanie w zakresie płynności, o którym mowa w § 90 ust. 11, dostarcza się za każdy kwartał w terminie 20 dni od dnia zakończenia kwartału objętego sprawozdaniem.”,

e) uchyla się ust. 11 i 12,

f) uchyla się ust. 14 i 15;

32) w § 102:

a) uchyla się ust. 3–4,

b) uchyla się ust. 6–8,

c) dodaje się ust. 9–14 w brzmieniu:

„9. Wzór sprawozdania w zakresie instrumentów finansowych określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

10. Wzór sprawozdania w zakresie płynności określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

11. Wzór sprawozdania miesięcznego określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

12. Wzór informacji o wybranych danych finansowych określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

13. Wzór informacji o wybranych skonsolidowanych danych finansowych określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

14. Wzór sprawozdania w zakresie rachunku klientów określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.”;

33) uchyla się załączniki nr 3–4 i 6–8 do rozporządzenia;

34) dodaje się załączniki nr 9–14 do rozporządzenia stanowiące odpowiednio załączniki nr 1–6 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Rozporządzenie zmieniane w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, ma zastosowanie po raz pierwszy do informacji przekazywanych za okresy sprawozdawcze kończące się po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 165 z 04.06.2014, str. 31, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 143 z 09.06.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 328 z 12.12.2015, str. 108, Dz. Urz. UE L 151 z 08.06.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 336 z 10.12.2016, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 48 z 20.02.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 205 z 31.07.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 38 z 13.02.2016, str. 14, Dz. Urz. UE L 60 z 05.03.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 64 z 10.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 83 z 31.03.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 263 z 29.09.2016, str. 1.

Załącznik 1. [WZÓR – SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (PORTFEL)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 8 maja 2017 r. (poz. 1030)

Załącznik nr 1

WZÓR – SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (PORTFEL)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE PŁYNNOŚCI (LUKA_PŁYNNOŚCI)]

Załącznik nr 2

WZÓR – SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE PŁYNNOŚCI (LUKA_PŁYNNOŚCI)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MDF)]

Załącznik nr 3

WZÓR – SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MDF)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – INFORMACJE O WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH (IDF)]

Załącznik nr 4

WZÓR – INFORMACJE O WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH (IDF)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – INFORMACJE O WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH (SDF)]

Załącznik nr 5

WZÓR – INFORMACJE O WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH (SDF)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE RACHUNKÓW KLIENTÓW (RACH_KL)]

Załącznik nr 6

WZÓR – SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE RACHUNKÓW KLIENTÓW (RACH_KL)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama