reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 14 lipca 2017 r.

w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej

Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 777 i 949) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa procedurę przyznawania danych dostępowych, w tym szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o przyznanie danych dostępowych i sposób potwierdzania tożsamości osoby, której wniosek dotyczy, w przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

2) SIO – należy przez to rozumieć system informacji oświatowej, o którym mowa w art. 2 ustawy;

3) organie przyznającym dane dostępowe – należy przez to rozumieć podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych, o którym mowa w art. 70 ust. 1 lub 2 ustawy;

4) rejestrze TERYT – należy przez to rozumieć krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60).

§ 3. [Wniosek o przyznanie danych dostępowych]

1. Wniosek o przyznanie danych dostępowych, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, zwany dalej „wnioskiem”, poza danymi, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy, zawiera:

1) określenie rodzaju jednostki, której wniosek dotyczy:

a) szkoła publiczna albo niepubliczna,

b) placówka oświatowa publiczna albo niepubliczna,

c) inna jednostka wykonująca zadania z zakresu oświaty,

d) regionalna izba obrachunkowa,

e) rektor uczelni,

f) kurator oświaty;

2) w przypadku wniosku dyrektora szkoły lub placówki oświatowej:

a) określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oświatowej,

b) określenie rodzaju organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową:

– jednostka samorządu terytorialnego,

– minister,

– osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego,

– osoba fizyczna,

c) określenie województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której znajduje się siedziba podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, zwanego dalej „RSPO”, z użyciem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego i nazw miejscowości rejestru TERYT;

3) w przypadku wniosku wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), starosty i marszałka województwa, dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, dyrektora (kierownika) jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), dyrektora (kierownika) jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych oraz prezesa zarządu izby rzemieślniczej – określenie województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której znajduje się siedziba danego podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO, z użyciem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego i nazw miejscowości rejestru TERYT;

4) w przypadku wniosku prezesa regionalnej izby obrachunkowej – określenie województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której znajduje się siedziba regionalnej izby obrachunkowej, z użyciem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego i nazw miejscowości rejestru TERYT;

5) w przypadku wniosku rektora uczelni:

a) określenie nazwy uczelni,

b) informację, czy uczelnia jest uczelnią publiczną czy niepubliczną,

c) określenie numeru, pod którym uczelnia jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – w przypadku uczelni niepublicznej,

d) określenie województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której znajduje się siedziba uczelni, z użyciem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego i nazw miejscowości rejestru TERYT;

6) w przypadku wniosku kuratora oświaty – określenie województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której znajduje się siedziba urzędu kuratora oświaty, z użyciem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego i nazw miejscowości rejestru TERYT;

7) w przypadku wniosku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2 ustawy:

a) określenie organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową oraz numer RSPO szkoły lub placówki oświatowej,

b) określenie zakresu dostępu do bazy danych SIO odpowiednio do: RSPO, zbioru danych szkół i placówek oświatowych, zbioru danych jednostek, zbioru danych o uczniach, zbioru danych o nauczycielach;

8) w przypadku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2 ustawy, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz ministra prowadzącego szkoły lub placówki oświatowe – przyznanie uprawnienia do potwierdzania prawdziwości danych, o którym mowa w art. 50 ust. 3–7 ustawy.

2. W przypadku wniosku osoby upoważnionej do przyznawania danych dostępowych, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy, wniosek ten zawiera dodatkowo odpowiednio:

1) datę udzielenia upoważnienia pracownikowi;

2) imię i nazwisko osoby, która udzieliła upoważnienia pracownikowi;

3) okres, na który zostało udzielone upoważnienie pracownikowi.

§ 4. [Składanie wniosku]

1. Wniosek składa się za pomocą aplikacji internetowej SIO.

2. Na adres poczty elektronicznej osoby, której mają być przyznane dane dostępowe, jest przesyłana automatycznie wygenerowana przez system teleinformatyczny SIO informacja o wpływie wniosku.

§ 5. [Informacja o rozpoczęciu rozpatrywania wniosku]

1. Organ przyznający dane dostępowe niezwłocznie od dnia wpływu wniosku przesyła na adres poczty elektronicznej osoby, której mają być przyznane dane dostępowe, informację o rozpoczęciu rozpatrywania wniosku.

2. Organ przyznający dane dostępowe rozpatruje wniosek w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 1.

§ 6. [Sprawdzenie poprawności danych zawartych we wniosku]

1. Organ przyznający dane dostępowe sprawdza poprawność danych zawartych we wniosku przez porównanie tych danych z:

1) danymi zgromadzonymi w RSPO lub danymi będącymi w posiadaniu organów administracji publicznej – w przypadku wniosków dyrektorów szkół i placówek oświatowych;

2) danymi będącymi w posiadaniu organów administracji publicznej – w przypadku wniosków kierowników innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, prezesów regionalnych izb obrachunkowych, rektorów uczelni i kuratorów oświaty;

3) danymi zawartymi w upoważnieniu – w przypadku wniosków osób upoważnionych, o których mowa w art. 68 ust. 2 ustawy, oraz wniosków osób upoważnionych do przyznawania danych dostępowych, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku stwierdzenia poprawności danych zawartych we wniosku organ przyznający dane dostępowe niezwłocznie przesyła na adres poczty elektronicznej osoby, której mają być przyznane dane dostępowe, informację o stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku.

3. W przypadku stwierdzenia, że dane zawarte we wniosku są niepoprawne, organ przyznający dane dostępowe niezwłocznie przesyła na adres poczty elektronicznej osoby, której mają być przyznane dane dostępowe, informację o nienadaniu wnioskowi biegu wraz z informacją o stwierdzonej niepoprawności.

4. Osoba, której wnioskowi nie nadano biegu, może ponownie złożyć wniosek.

§ 7. [Potwierdzenie tożsamości]

1. W przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w art. 71 ust. 3 ustawy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku osoba, której mają być przyznane dane dostępowe, zgłasza się w siedzibie organu przyznającego dane dostępowe w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

2. Na uzasadniony wniosek osoby, której mają być przyznane dane dostępowe, organ przyznający dane dostępowe przedłuża termin zgłoszenia w celu potwierdzenia tożsamości, o którym mowa w ust. 1.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba, której mają być przyznane dane dostępowe, wskazuje termin, w którym zgłosi się w siedzibie organu upoważniającego.

4. Jeżeli osoba, której mają być przyznane dane dostępowe, nie zgłosi się w siedzibie organu przyznającego dane dostępowe w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 3, wniosek zostaje odrzucony.

5. Osoba, której wniosek został odrzucony, może ponownie złożyć wniosek.

§ 8. [Dokument tożsamości]

1. W celu potwierdzenia tożsamości osoba, której mają być przyznane dane dostępowe, przedstawia organowi przyznającemu dane dostępowe dokument tożsamości.

2. Przez dokument tożsamości, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem:

1) państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego obywatela – dokument podróży w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858) albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900);

2) państwa trzeciego lub bezpaństwowca – kartę pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub dokument „zgoda na pobyt tolerowany” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

3. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której mają być przyznane dane dostępowe, nie jest osobą, za którą się podaje, organ przyznający dane dostępowe odrzuca wniosek.

§ 9. [Pozyskiwanie danych dostępowych z SIO]

Po stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku, a w przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w art. 71 ust. 3 ustawy, także po potwierdzeniu tożsamości osoby w sposób, o którym mowa w § 8, dane dostępowe są pozyskiwane z SIO przez osobę upoważnioną, o której mowa w art. 68 ust. 1 i 2 ustawy, oraz przez osobę upoważnioną do przyznawania danych dostępowych, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy, po podaniu przez nią danych potwierdzających jej tożsamość.

§ 10. [Pozostawienie bez rozpatrzenia wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed 24 lipca 2017 r.]

Wnioski o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2017 r.2)

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 466), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 949).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama