reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 21 lipca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 859 i 1475) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich]

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jednostka naukowa składa, w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja, wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, o którym mowa w ust. 1, w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), wskazanym przez ministra na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, zwanym dalej „systemem”.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W terminach, o których mowa w ust. 3–6, jednostka naukowa składa dodatkowo informację określoną w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, albo w postaci papierowej na adres urzędu obsługującego ministra.”;

2) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostka naukowa składa dodatkowo informację określoną w części A załącznika nr 4 albo 5 do rozporządzenia w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, albo w postaci papierowej na adres urzędu obsługującego ministra.”;

3) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W terminach, o których mowa w ust. 1, jednostka naukowa składa dodatkowo informację określoną w części A załącznika nr 6 do rozporządzenia w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, albo w postaci papierowej na adres urzędu obsługującego ministra.”;

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części C:

a) w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie:

Wyszczególnienie

Ogółem

w tym:

liczba osób, które w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku uzyskały stopień naukowy poza jednostką naukową, w której są zatrudnione

liczba osób, które w dniu złożenia wniosku mają otwarty przewód doktorski, ale nie są uczestnikami studiów doktoranckich

1

2

3

4

Ogółem

 

 

 

z tego w każdej z dziedzin nauki lub sztuki

 

 

 

 

b) w ust. 2 w tabeli wyrazy „w tym w każdej z dziedzin nauki lub sztuki” zastępuje się wyrazami „z tego w każdej z dziedzin nauki lub sztuki”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informacja o stopniach doktora i doktora habilitowanego nadanych w jednostce naukowej młodym naukowcom (zatrudnionym w jednostce naukowej jak i spoza tej jednostki) w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku:

Wyszczególnienie

Liczba nadanych stopni doktora

Liczba nadanych stopni doktora habilitowanego

 

1

2

3

 

Ogółem

 

 

 

z tego w każdej z dziedzin nauki lub sztuki

 

 

”;

 

5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kosztochłonność prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w poszczególnych dziedzinach nauki lub sztuki w obszarach wiedzy, przyjmując następujące wartości współczynników kosztochłonności, przypisane poszczególnym dziedzinom nauki lub sztuki:

Obszar wiedzy

Dziedzina nauki lub sztuki

Wartość współczynnika kosztochłonności

Obszar nauk humanistycznych

dziedzina nauk humanistycznych

1,50

dziedzina nauk teologicznych

1,50

Obszar nauk społecznych

dziedzina nauk społecznych

1,50

dziedzina nauk ekonomicznych

1,00

dziedzina nauk prawnych

1,00

Obszar nauk ścisłych

dziedzina nauk matematycznych

1,50

dziedzina nauk fizycznych

2,50

dziedzina nauk chemicznych

2,50

Obszar nauk przyrodniczych

dziedzina nauk biologicznych

3,00

dziedzina nauk o Ziemi

2,00

Obszar nauk technicznych

dziedzina nauk technicznych

3,00

Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

dziedzina nauk rolniczych

2,50

”,

dziedzina nauk leśnych

2,50

dziedzina nauk weterynaryjnych

3,00

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

dziedzina nauk medycznych

3,00

dziedzina nauk farmaceutycznych

3,00

dziedzina nauk o zdrowiu

2,50

dziedzina nauk o kulturze fizycznej

2,00

Obszar sztuki

dziedzina sztuk filmowych

2,00

dziedzina sztuk muzycznych

2,00

dziedzina sztuk plastycznych

2,00

dziedzina sztuk teatralnych

2,00

 

b) w ust. 13:

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) posiadają kategorię naukową C;

2) posiadały kategorię naukową C i przyznano im wyższą kategorię naukową w wyniku przeprowadzenia ponownej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej;”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) przyznano im w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji niższą kategorię naukową w wyniku przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej;”,

c) po ust. 13 dodaje się ust. 13a i 13b w brzmieniu:

„13a. W przypadku gdy dotacja jednostkowa BiN dla jednostki naukowej, o której mowa w ust. 13 pkt 2a, jest niższa niż 80% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, dotację bazową ustala się w takiej wysokości, że dotacja jednostkowa BiN nie może być niższa niż 80% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

13b. Przepisu ust. 13a nie stosuje się do jednostki naukowej, której przyznano kategorię naukową C w wyniku przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, oraz do jednostki naukowej, której nie przyznano dotacji bazowej w roku poprzedzającym rok, na który ma być przyznana dotacja.”,

d) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Minister, w ramach środków finansowych określonych w budżecie państwa w części 28 – Nauka, może w trakcie roku budżetowego zwiększyć kwotę przeznaczoną na dotacje bazowe dla określonego rodzaju jednostek naukowych i podzielić kwotę zwiększenia między jednostki naukowe posiadające określoną kategorię naukową. Kwoty, o którą zwiększono dotację bazową, nie uwzględnia się przy ustalaniu wartości dotacji jednostkowej BiN, o której mowa w ust. 9.”;

6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kosztochłonność prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w poszczególnych dziedzinach nauki lub sztuki w obszarach wiedzy, przyjmując następujące wartości współczynników kosztochłonności, przypisane poszczególnym dziedzinom nauki lub sztuki:

Obszar wiedzy

Dziedzina nauki lub sztuki

Wartość współczynnika kosztochłonności

 

Obszar nauk humanistycznych

dziedzina nauk humanistycznych

1,50

 

dziedzina nauk teologicznych

1,50

 

Obszar nauk społecznych

dziedzina nauk społecznych

1,50

 

dziedzina nauk ekonomicznych

1,00

 

dziedzina nauk prawnych

1,00

 

Obszar nauk ścisłych

dziedzina nauk matematycznych

1,50

 

dziedzina nauk fizycznych

2,50

 

dziedzina nauk chemicznych

2,50

 

Obszar nauk przyrodniczych

dziedzina nauk biologicznych

3,00

 

dziedzina nauk o Ziemi

2,00

 

Obszar nauk technicznych

dziedzina nauk technicznych

3,00

 

Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

dziedzina nauk rolniczych 

2,50

 

dziedzina nauk leśnych 

2,50

dziedzina nauk weterynaryjnych 

3,00

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

dziedzina nauk medycznych

3,00

 

dziedzina nauk farmaceutycznych

3,00

 

dziedzina nauk o zdrowiu

2,50

 

dziedzina nauk o kulturze fizycznej

2,00

 

Obszar sztuki

dziedzina sztuk filmowych

2,00

 

dziedzina sztuk muzycznych

2,00

 

dziedzina sztuk plastycznych

2,00

 

dziedzina sztuk teatralnych

2,00

”,

 

b) w ust. 2:

– wzór na sumę infoRgrafika otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

– w opisie wzoru infoRgrafika skreśla się element α

7) w załączniku nr 6 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

a) w części B rozdział I otrzymuje brzmienie:

„I. Informacje o zrealizowanych zadaniach badawczych

1. Wykaz zrealizowanych zadań badawczych objętych planem zadaniowo-finansowym z roku poprzedzającego rok złożenia raportu.

Dla każdego zadania podaje się nazwę zadania i cel badań.

2. Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności jednostki naukowej.

Liczba opublikowanych prac w podziale na:

1) monografie;

2) publikacje w czasopismach naukowych – należy podać, czy czasopismo znajduje się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub Scopus;

3) inne.”,

b) w części C:

– ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Informacja o zadaniach zrealizowanych w ramach dotacji dla młodych naukowców.

Dla każdego zadania podaje się nazwę zadania i jego cel oraz opis zrealizowanych prac.

Objętość tekstu w odniesieniu do jednego zadania: maksimum 200 wyrazów.”,

– ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Informacja o wewnętrznym trybie konkursowym, zgodnie z którym w jednostce naukowej dokonano podziału środków pochodzących z dotacji (wystarczające jest dołączenie regulaminu lub zasad wewnętrznego podziału środków przyznanych jednostce naukowej w roku poprzedzającym rok złożenia raportu).”.

§ 2. [Dotacja bazowa oraz dotacja dla młodych naukowców]

W roku 2017 minister właściwy do spraw nauki przyznaje jednostkom naukowym dotację na utrzymanie potencjału badawczego, zwaną dalej „dotacją bazową”, lub dotację na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zwaną dalej „dotacją dla młodych naukowców”, zgodnie z przepisami określonymi odpowiednio w załączniku nr 2 lub 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Zwiększenie kwoty przeznaczonej na dotacje bazowe w 2017 roku]

W przypadku zwiększenia w roku 2017 przez ministra właściwego do spraw nauki kwoty przeznaczonej na dotacje bazowe dla określonego rodzaju jednostek naukowych i podzielenia kwoty zwiększenia między jednostki naukowe posiadające określoną kategorię naukową, przy ustalaniu w roku 2018 wartości dotacji jednostkowej BiN, o której mowa w załączniku nr 2 ust. 9 do rozporządzenia zmienianego w § 1, nie uwzględnia się kwoty, o którą zwiększono dotację bazową w roku 2017.

§ 4. [Ustalanie wysokości dotacji bazowej lub dotacji dla młodych naukowców w 2018 roku]

1. W roku 2018 minister właściwy do spraw nauki, ustalając wysokość dotacji bazowej lub dotacji dla młodych naukowców, uwzględnia w algorytmach podziału tych dotacji kategorie naukowe przyznane jednostkom naukowym w wyniku przeprowadzenia w roku 2017 kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

2. Do czasu ustalenia zgodnie z ust. 1 dla jednostki naukowej o wysokości dotacji:

1) bazowej lub

2) dla młodych naukowców

– jednostka naukowa otrzymuje dotację, o której mowa w pkt 1 lub 2, w transzach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty tej dotacji przyznanej w roku 2017.

3. Do czasu ustalenia zgodnie z ust. 1 wysokości dotacji bazowej dla jednostki naukowej, której w roku 2017 nie przyznano tej dotacji, a której w wyniku przeprowadzenia w roku 2017 kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, przyznano kategorię naukową, jednostka ta otrzymuje dotację bazową w transzach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty wyjściowej Tb, obliczanej według wzoru:

Tb = Si2018 × DNśr

gdzie:

Si2018 – oznacza nominalny poziom odniesienia dotacji bazowej dla i-tej jednostki naukowej, o którym mowa w załączniku nr 2 ust. 8 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w roku 2018,

DNśr – oznacza średnią nominalną dotację bazową, obliczaną według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

n – oznacza liczbę jednostek naukowych tego samego rodzaju co jednostka naukowa, którym przyznano w roku 2017 dotację bazową,

Bi – oznacza wysokość dotacji bazowej Bi dla i-tej jednostki naukowej w roku 2017,

Si – oznacza nominalny poziom odniesienia dotacji bazowej dla i-tej jednostki naukowej, o którym mowa w załączniku nr 2 ust. 8 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w roku 2017.

4. Do czasu ustalenia zgodnie z ust. 1 wysokości dotacji dla młodych naukowców dla jednostki naukowej, której w roku 2017 nie przyznano tej dotacji, a której w wyniku przeprowadzenia w roku 2017 kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, przyznano kategorię naukową, jednostka ta otrzymuje dotację dla młodych naukowców w transzach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty wyjściowej Tm, obliczonej według wzoru:

Tm = Hi2018 × DNMśr

gdzie:

Hi2018 – oznacza nominalny poziom odniesienia dotacji dla młodych naukowców dla i-tej jednostki naukowej, o którym mowa w załączniku nr 3 ust. 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w roku 2018,

DNMśr – oznacza średnią nominalną dotację dla młodych naukowców, obliczaną według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

m – oznacza liczbę jednostek naukowych, którym w roku 2017 przyznano dotację dla młodych naukowców,

Ti – oznacza dotację dla młodych naukowców dla i-tej jednostki naukowej w roku 2017,

Hi – oznacza nominalny poziom odniesienia dotacji dla młodych naukowców, o którym mowa w załączniku nr 3 ust. 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w roku 2017.

§ 5. [Uwzględnienie wysokości środków finansowych otrzymanych przez jednostkę naukową w pisemnej informacji, o której mowa w art. 13 ust. 1a pkt 1]

1. W roku 2018 minister właściwy do spraw nauki w pisemnej informacji, o której mowa w art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, uwzględnia wysokość środków finansowych otrzymanych przez jednostkę naukową zgodnie z § 4 ust. 2–4.

2. W przypadku gdy środki wypłacone jednostce naukowej zgodnie z § 4 ust. 2, 3 lub 4 przed dniem wydania informacji, o której mowa w ust. 1, przewyższają wskazaną w tej informacji kwotę dotacji bazowej lub dotacji dla młodych naukowców przyznanej jednostce naukowej na rok 2018, jednostka naukowa dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw nauki, w kwocie stanowiącej różnicę między kwotą dotacji wskazaną w tej informacji a sumą środków wypłaconych jednostce naukowej zgodnie z § 4 ust. 2, 3 lub 4 przed dniem wydania informacji.

3. Do zwrotu środków stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2)) dotyczące zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, z tym że środki podlegają zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania przez jednostkę naukową informacji, o której mowa w ust. 1.

§ 6. [Wyłączenie stosowania ograniczeń wysokości dotacji jednostkowej BiN]

1. Przy ustalaniu w roku 2018 wysokości dotacji bazowej ograniczeń wysokości dotacji jednostkowej BiN, określonych w załączniku nr 2 ust. 10 do rozporządzenia zmienianego w § 1, nie stosuje się do jednostki naukowej, której przyznano w roku 2017 lub 2018 niższą kategorię naukową w wyniku przeprowadzenia w roku 2017 kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

2. W przypadku gdy w roku 2018 dotacja jednostkowa BiN, o której mowa w załączniku nr 2 ust. 9 do rozporządzenia zmienianego w § 1, dla jednostki naukowej, o której mowa w ust. 1, jest niższa niż 80% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku 2017, dotację bazową ustala się w takiej wysokości, że dotacja jednostkowa BiN nie może być niższa niż 80% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku 2017.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do jednostki naukowej, której przyznano kategorię naukową C w wyniku przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, o której mowa w ust. 1, oraz do jednostki naukowej, której w roku 2017 nie przyznano dotacji bazowej.

§ 7. [Wnioski oraz raporty roczne złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia]

Złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) wnioski o przyznanie dotacji bazowej lub dotacji dla młodych naukowców, wraz ze złożonymi dodatkowo informacjami, o których mowa w § 2 ust. 7 i § 11 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym,

2) raporty roczne z wykorzystania środków finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego lub na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, wraz ze złożoną dodatkowo informacją, o której mowa w § 14 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym

– nie wymagają ponownego złożenia.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089 i 1475.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama