reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1222) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. poz. 1125) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 4 i 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach, dla których minister właściwy do spraw zdrowia jest organem założycielskim, nadzorującym lub organem, który utworzył dany podmiot;”;

2) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podmiot – jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 2, 8, 9, 12 i 16 ustawy;”,

b) w pkt 3 wyrazy „ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.3))” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089)”;

3) w § 3 uchyla się ust. 6;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Organem lub osobą właściwą do przyznania nagrody rocznej jest:

1) dla kierowników podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1 – minister właściwy do spraw zdrowia;

2) dla zastępców kierowników i głównych księgowych – osoba właściwa dla nich w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.”;

5) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie wymaga wniosku przyznanie nagrody rocznej zastępcom kierowników i głównym księgowym.”;

6) w § 6 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oświadczenie o braku istnienia okoliczności skutkujących pogorszeniem sytuacji finansowej podmiotu, w przypadku przyznania nagrody rocznej;”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla uprawnionych, o których mowa w § 1 pkt 1, występują odpowiednio:

1) dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 2, 8 i 12 ustawy – dyrektor właściwego merytorycznie departamentu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 9 ustawy – rada naukowa;

3) dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 16 ustawy – rada społeczna podmiotu, a w przypadku jej braku – dyrektor właściwego merytorycznie departamentu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia

– w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy lub złożenia prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego przez podmiot.”;

8) uchyla się odnośnik nr 3.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

W sprawach dotyczących przyznania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, rozpatrywanych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama