REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 379

USTAWA

z dnia 26 stycznia 2018 r.

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o działach administracji rządowej]

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 w ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) udziału w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego.”;

2) po art. 33c dodaje się art. 33d w brzmieniu:

„Art. 33d. Prezes Rady Ministrów koordynuje politykę mieszkaniową państwa oraz kontroluje jej realizację.”.

Art. 2. [Przeniesienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w celu wykonania przepisów ustawy]

W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej.

Art. 3. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1086, 1566, 1909, 2180 i 2494 oraz z 2018 r. poz. 138.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-15
  • Data wejścia w życie: 2018-02-23
  • Data obowiązywania: 2018-02-23

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA