REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 588

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 15 marca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. poz. 737, z 2004 r. poz. 2634 oraz z 2010 r. poz. 1712) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 7,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”.”;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu:

1) nauczyciela pełniącego stanowisko dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, o których mowa w art. 64 ust. 2a ustawy,

2) nauczyciela, o którym mowa w art. 64 ust. 3 ustawy

– ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1–4 przez liczbę 21.”.

§ 2. [Dodatek za uciążliwość pracy]

W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 131 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203), w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy uwzględnia się ponadto dodatek za uciążliwość pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2018 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-21
  • Data wejścia w życie: 2018-03-22
  • Data obowiązywania: 2018-03-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA