reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą

Na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zakres i warunki przyznawania świadczeń nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą w celu:

1) wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących,

2) kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,

zwanym dalej „nauczycielami”.

§ 2. [Uprawnienia nauczycieli]

Nauczycielom przysługuje:

1) ryczałt na pokrycie części kosztów utrzymania i zakwaterowania, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 1 pkt 1, także na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, Fundusz Pracy oraz dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.2)), lub na pokrycie kosztów polisy ubezpieczenia zdrowotnego odpowiadającej zakresowi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nauczyciel został skierowany do państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwany dalej „ryczałtem”;

2) jednorazowy zasiłek adaptacyjny;

3) zwrot:

a) kosztów ubezpieczenia od nagłych zachorowań, następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych oraz kosztów szczepień i badań lekarskich wymaganych w państwie, do którego zostali skierowani,

b) kosztów podróży lub zorganizowania przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia za granicą i z powrotem, raz w ciągu roku szkolnego,

c) w szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami służbowymi, rodzinnymi lub zdrowotnymi, kosztów:

– przewozu do 100 kg dodatkowego bagażu ponad bagaż, którego przewóz wliczony jest w cenę biletu, jednorazowo z Polski do miejsca zatrudnienia za granicą i z powrotem, obejmującego rzeczy osobistego użytku i przedmioty gospodarstwa domowego (mienie przesiedleniowe),

– opłat wizowych lub innych opłat administracyjnych związanych z podjęciem pracy za granicą i zakwaterowaniem;

4) dieta dojazdowa w wysokości stanowiącej równowartość diety określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

§ 3. [Uprawnienia nauczycieli, o których mowa w § 1 pkt 1]

Nauczycielom, o których mowa w § 1 pkt 1, przysługuje wyposażenie w niezbędne podręczniki, środki dydaktyczne i literaturę metodyczną oraz inne pomoce niezbędne w miejscu zatrudnienia za granicą lub zwrot kosztów pomocy zakupionych przez nauczyciela.

§ 4. [Wysokość ryczałtu dla nauczycieli kierowanych lub delegowanych do państw europejskich]

1. Wysokość ryczałtu dla nauczycieli kierowanych lub delegowanych do państw europejskich wynosi 275% dodatku zagranicznego bazowego dla państwa, do którego nauczyciel został skierowany lub delegowany, obliczonego zgodnie z przepisami w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.

2. Wysokość ryczałtu dla nauczycieli kierowanych lub delegowanych do państw pozaeuropejskich wynosi 285% dodatku zagranicznego bazowego dla państwa, do którego nauczyciel został skierowany lub delegowany, obliczonego zgodnie z przepisami w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.

3. W przypadku gdy państwo, do którego jest kierowany lub delegowany nauczyciel, należy jednocześnie do Europy i innego kontynentu, wysokość ryczałtu, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala się w zależności od tego, w granicach jakiego kontynentu w danym państwie znajduje się miejsce skierowania lub delegowania nauczyciela.

4. Ryczałt wypłaca się nauczycielom miesięcznie z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

5. Ryczałt wypłaca się:

1) nauczycielom, o których mowa w § 1 pkt 1, w złotych, przy czym wysokość ryczałtu oblicza się na rok szkolny, przyjmując za podstawę średnie kursy walut obcych, ogłaszane przez Narodowy Bank Polski na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373), według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;

2) nauczycielom, o których mowa w § 1 pkt 2, w walucie, w której zgodnie z ust. 1 obliczono wysokość dodatku zagranicznego bazowego.

§ 5. [Wysokość jednorazowego zasiłku adaptacyjnego, o którym mowa w § 2 pkt 2]

1. Wysokość jednorazowego zasiłku adaptacyjnego, o którym mowa w § 2 pkt 2, odpowiada wysokości jednego miesięcznego ryczałtu.

2. Jednorazowy zasiłek adaptacyjny wypłaca się łącznie z pierwszym ryczałtem przysługującym nauczycielom od dnia rozpoczęcia pracy za granicą w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4.

§ 6. [Podmiot przyznający nauczycielom świadczenia, o których mowa w § 2 i 3]

Świadczenia, o których mowa w § 2 i 3, przyznaje nauczycielom minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub jednostka organizacyjna upoważniona przez niego do kierowania lub delegowania nauczycieli do pracy za granicą w celach, o których mowa w § 1.

§ 7. [Świadczenia dla nauczycieli skierowanych do pracy za granicą w celu wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii]

1. Nauczycielom skierowanym do pracy za granicą w celu wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii w roku szkolnym 2018/2019 i latach następnych przyznaje się świadczenia w zakresie i na warunkach określonych niniejszym rozporządzeniem.

2. Nauczyciele skierowani do pracy za granicą w celu wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii w roku szkolnym 2017/2018, zachowują prawo do przyznanych świadczeń do zakończenia okresu, na który zostały przyznane.

3. Nauczyciele delegowani do pracy za granicą w celu kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują prawo do przyznanych świadczeń do zakończenia okresu, na który zostały przyznane.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730, 771, 858, 912, 932, 1115 i 1128.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą (Dz. U. poz. 1307), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama