reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej

Na podstawie art. 39h ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) termin powoływania komisji kwalifikacyjnej, zwanej dalej „komisją”;

2) wzór ankiety personalnej oraz wzór arkusza oceny kandydata do służby w Służbie Więziennej, zwanego dalej „kandydatem”;

3) zakres informacji udzielanej w ogłoszeniu o przyjmowaniu do służby w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”, objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, zwanym dalej „postępowaniem”;

4) punktację stosowaną do oceny kompetencji i wykształcenia kandydata;

5) sposób przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej i testu wiedzy oraz punktację stosowaną do ich oceny;

6) punktację stosowaną do oceny testu sprawności fizycznej;

7) sposób dokonywania anonimizacji rankingu kandydatów, ogłaszanego na stronie internetowej podmiotu przeprowadzającego postępowanie;

8) tryb dokonywania wyboru jednostki organizacyjnej przez kandydatów.

§ 2. [Powołanie komisji]

Podmiot właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania, zwany dalej „podmiotem właściwym”, powołuje komisję nie później niż dwa miesiące przed upływem planowanych terminów przyjęć do służby w Służbie Więziennej.

§ 3. [Wzór ankiety personalnej kandydata]

1. Wzór ankiety personalnej kandydata jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór arkusza oceny kandydata jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Ogłoszenie o planowanym postępowaniu]

Komisja publikuje ogłoszenie o planowanym postępowaniu, zwane dalej „ogłoszeniem”, zawierające informacje o:

1) liczbie stanowisk w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i działach służby, na które jest prowadzony nabór do służby w Służbie Więziennej;

2) nazwie stanowiska lub nazwach stanowisk, których dotyczy postępowanie (ze wskazaniem preferencji z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności), miejscu pełnienia służby oraz rodzaju rozkładu czasu służby;

3) wymaganiach stawianych kandydatom, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”;

4) miejscu i terminie składania wymaganych dokumentów;

5) etapach postępowania wraz z podaniem ich kolejności i przebiegu, w tym systemu punktacji, z uwzględnieniem preferencji z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności; w przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata;

6) miejscu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania;

7) sposobie postępowania z dokumentami kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania.

§ 5. [Ocena dokumentów]

1. Komisja dokonuje oceny dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu.

2. Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy – 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa – 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 – 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy – 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy – 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

3. Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;

2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska – 20 punktów;

3) posiadanie uprawnień budowlanych – 10 punktów;

4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego – 10 punktów;

5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów;

6) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” – 10 punktów;

7) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt.

§ 6. [Rozmowa kwalifikacyjna]

1. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

1) ocenie – w odniesieniu do kompetencji personalnych kandydata – podlega w szczególności:

a) motywacja do podjęcia służby w Służbie Więziennej, w tym racjonalne motywowanie chęci podjęcia służby w Służbie Więziennej, z odwoływaniem się do własnych predyspozycji, umiejętności, doświadczeń i zainteresowań,

b) wskazanie mocnych i słabych stron własnej osobowości w kontekście specyfiki służby w Służbie Więziennej,

c) przedstawienie własnej oceny zagrożeń, obciążeń i wymagań związanych ze służbą w Służbie Więziennej,

d) wykazywanie chęci rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,

e) przedstawienie oczekiwań związanych ze swoją rolą w Służbie Więziennej

– w zakresie od 1 do 15 punktów;

2) ocenie – w odniesieniu do kompetencji społecznych kandydata – podlega w szczególności:

a) postawa wobec ludzi,

b) dostrzeganie i uwzględnianie odczuć oraz opinii innych ludzi, deklarowanie chęci współpracy z innymi osobami oraz przejawianie inicjatywy i aktywności w kontaktach międzyludzkich,

c) prezentowanie otwartości na różnorodność kulturową, pochodzenie, płeć, preferencje seksualne oraz przejawianie postawy tolerancyjnej wobec innych ludzi,

d) rozumienie obowiązku poszanowania godności ludzkiej oraz respektowania podstawowych zasad i wartości etycznych oraz norm moralnych

– w zakresie od 1 do 15 punktów.

2. Czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej nie powinien przekroczyć 30 minut.

§ 7. [Test wiedzy]

1. Test wiedzy przeprowadza komisja.

2. Test wiedzy składa się z 30 pytań, zwanych dalej „pytaniami testowymi”, i trwa 35 minut.

3. Na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu.

§ 8. [Test wiedzy w formie pisemnej albo z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego]

1. Test wiedzy może być przeprowadzany w formie pisemnej albo z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

2. W przypadku przeprowadzania testu wiedzy w formie pisemnej kandydat do służby otrzymuje arkusz z pytaniami testowymi i wariantami odpowiedzi, opatrzony pieczątką jednostki organizacyjnej, w której test jest przeprowadzany.

§ 9. [Liczba punktów z testu sprawności fizycznej]

Liczba punktów z testu sprawności fizycznej możliwa do uzyskania wynosi:

1) ocena negatywna – 0 punktów;

2) ocena przeciętna – 5 punktów;

3) ocena dostateczna – 10 punktów;

4) ocena dobra – 15 punktów;

5) ocena bardzo dobra – 20 punktów;

6) ocena wysoka – 25 punktów;

7) ocena bardzo wysoka – 30 punktów.

§ 10. [Anonimizacja rankingu kandydatów do służby w Służbie Więziennej]

Anonimizacji rankingu kandydatów do służby w Służbie Więziennej dokonuje się przez przypisanie kandydatowi numeru z rejestru przesyłek wpływających, nadanego w sposób automatyczny w ramach elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją obowiązującego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na podaniu, o którym mowa w art. 39c ust. 1 pkt 1 ustawy. Przypisany numer jest numerem identyfikacyjnym kandydata, który komisja podaje do wiadomości kandydata i umieszcza na liście rankingu kandydatów.

§ 11. [Informowanie komisji o dokonanym wyborze jednostki organizacyjnej]

1. Kandydaci w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu informują komisję o dokonanym wyborze jednostki organizacyjnej.

2. Komisja informuje kandydatów o wyniku postępowania na poszczególne stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych, uwzględniając kolejność miejsca zajmowanego w rankingu przez kandydatów.

3. Jeżeli potrzeby służby i istniejące wakaty to uzasadniają, komisja informuje o możliwości dokonania uzupełniającego wyboru w ramach wskazanych wakatów w jednostkach organizacyjnych, w szczególności przez kandydatów, którzy:

1) nie wyrazili zgody na wyznaczone w postępowaniu miejsce pełnienia służby lub

2) nie uzyskali pozytywnego rozstrzygnięcia, lub

3) zostali umieszczeni na liście rezerwowej. Komisja określa termin, w którym kandydaci wskazują jednostkę organizacyjną i stanowisko służbowe.

4. W przypadku braku wakatów na stanowiska służbowe zgodne z kwalifikacjami danego kandydata i potrzebami służby, komisja informuje kandydata o braku możliwości przyjęcia do służby w Służbie Więziennej.

5. W przypadku wyznaczenia miejsca pełnienia służby kandydatowi w trybie art. 39f ust. 2 ustawy, z wyłączeniem kolejności miejsca zajmowanego w rankingu, komisja informuje o tym kandydata, wskazując termin, w którym kandydat wyrazi zgodę na wyznaczone w postępowaniu miejsce pełnienia służby. W przypadku niewyrażenia zgody przez kandydata przepisy ust. 3 i 4 stosuje się.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1247), które utraciło moc na podstawie art. 17 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 912).

Załącznik 1. [WZÓR – ANKIETA PERSONALNA KANDYDATA DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 1 sierpnia 2018 r. (poz. 1631)

Załącznik nr 1

WZÓR – ANKIETA PERSONALNA KANDYDATA DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – ARKUSZ OCENY KANDYDATA DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR – ARKUSZ OCENY KANDYDATA DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama