| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 4 września 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych]

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 1193) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Szkoły wydają uczniom świadectwa, dyplomy, indeksy, legitymacje szkolne i e-legitymacje szkolne.

2. Informacje ogólne dotyczące wydawania świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych, oprócz legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych, oprócz legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.”,

b) ust. 5–7 otrzymują brzmienie:

„5. Informacje ogólne dotyczące wydawania legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia.

6. Wykaz wzorów legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia.

7. Legitymacje szkolne i e-legitymacje szkolne wydaje się na drukach według wzorów określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.”;

2) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Druki świadectw, dyplomów, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych są drukami ścisłego zarachowania.

2. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, dyplomów, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych.”;

3) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Począwszy od klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej uczeń lub absolwent szkoły realizującej kształcenie ogólne, inny niż wymieniony w ust. 1 i 2, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje poświadczenie.”;

4) w § 13 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Przepisy ust. 4–8 i 10–13 stosuje się odpowiednio przy wypełnianiu arkuszy ocen, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych, przy czym e-legitymacji szkolnych nie opatruje się odciskami pieczęci, o których mowa w ust. 12 i 13.”;

5) w § 18 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio przy sporządzaniu duplikatów innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania, z tym że duplikaty indeksu, legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią.”;

6) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczeń przyjęty do szkoły realizującej kształcenie ogólne otrzymuje legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i odcisku pieczęci urzędowej szkoły. Ważność e-legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie hologramu.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Uczeń szkoły policealnej może otrzymać e-legitymację szkolną na swój pisemny wniosek, jeżeli w okresie uczęszczania do tej szkoły nie uczęszcza do innej szkoły wydającej legitymację szkolną lub e-legitymację szkolną. Ważność e-legitymacji szkolnej potwierdza się w każdym kolejnym semestrze przez umieszczenie hologramu.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacja szkolna i e-legitymacja szkolna zawierająca błędy lub omyłki podlega wymianie.”,

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. E-legitymacje szkolne wydaje się w postaci blankietu z materiału laminowanego polichlorku winylu (PCV).”;

7) w § 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadectwa, dyplomy, indeksy, poświadczenia, legitymacje szkolne, e-legitymacje szkolne i zaświadczenia, a także kopie, o których mowa w § 19, są wydawane przez szkoły nieodpłatnie.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, indeksu i poświadczenia oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie odpowiednio duplikatu legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

4. Opłatę, o której mowa w ust. 3, wnosi się na rachunek bankowy organu dokonującego odpowiedniej czynności, wskazany odpowiednio przez dyrektora szkoły, urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego albo inny organ dokonujący tej czynności.”;

8) w § 27:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Legitymacje szkolne, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2, i e-legitymacje szkolne, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2a, wydają również szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: dotychczasowe ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych i dotychczasowe licea plastyczne.”,

b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. W przypadku ucznia dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, na:

1) świadectwie,

2) dyplomie,

3) poświadczeniu,

4) arkuszu ocen,

5) legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej

– w miejscu przeznaczonym na wpisanie nazwy szkoły wpisuje się nazwę dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, do której uczęszczał uczeń.

7. W przypadku ucznia dotychczasowego liceum plastycznego, na:

1) świadectwie,

2) dyplomie,

3) poświadczeniu,

4) arkuszu ocen,

5) legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej

– w miejscu przeznaczonym na wpisanie nazwy szkoły wpisuje się nazwę dotychczasowego liceum plastycznego, do którego uczęszczał uczeń.”;

9) w § 28 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Na e-legitymacjach szkolnych, o których mowa w § 20 ust. 1, w miejscu przeznaczonym na wpisanie imienia i nazwiska dyrektora szkoły, w przypadku:

1) dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych – wpisuje się imię i nazwisko dyrektora dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo dyrektora szkoły innego typu, do której dotychczasowa ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych została włączona lub w którą została przekształcona;

2) dotychczasowego liceum plastycznego – wpisuje się imię i nazwisko dyrektora dotychczasowego liceum plastycznego albo dyrektora szkoły innego typu, do której dotychczasowe liceum plastyczne zostało włączone lub w którą zostało przekształcone.”;

10) w § 29 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wydawane przez odpowiednio dotychczasową ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych, dotychczasowe liceum plastyczne i dotychczasową szkołę pomaturalną bibliotekarską i animatorów kultury druki świadectw, dyplomów, indeksów, legitymacji szkolnych, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2, oraz e-legitymacji szkolnych, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2a, są drukami ścisłego zarachowania.

2. Dotychczasowa ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych, dotychczasowe liceum plastyczne i dotychczasowa szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, dyplomów, indeksów, legitymacji szkolnych, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2, oraz e-legitymacji szkolnych, o których mowa w § 20 ust. 1 i 2a.”;

11) w § 63:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Od roku szkolnego 2018/2019 e-legitymacje szkolne:

1) dla uczniów szkół, o których mowa w § 20 ust. 1, są wydawane na druku według wzoru nr 5 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

2) dla uczniów, o których mowa w § 20 ust. 2a, są wydawane na druku według wzoru nr 7 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

3) dla niepełnosprawnych uczniów szkół, o których mowa w § 20 ust. 1, są wydawane na druku według wzoru nr 6 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

4) dla niepełnosprawnych uczniów, o których mowa w § 20 ust. 2a, są wydawane na druku według wzoru nr 8 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. W przypadku przejścia w roku szkolnym 2018/2019 i w latach następnych:

1) ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lub w ust. 3a pkt 1, do innej szkoły, legitymacja szkolna albo e-legitymacja szkolna jest wydawana odpowiednio na druku według wzoru nr 1 albo nr 5 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

2) ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lub w ust. 3a pkt 2, do innej szkoły, legitymacja szkolna albo e-legitymacja szkolna jest wydawana odpowiednio na druku według wzoru nr 3 albo nr 7 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

3) ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lub w ust. 3a pkt 3, do innej szkoły, legitymacja szkolna albo e-legitymacja szkolna jest wydawana odpowiednio na druku według wzoru nr 2 albo nr 6 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

4) ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 lub w ust. 3a pkt 4, do innej szkoły, legitymacja szkolna albo e-legitymacja szkolna jest wydawana odpowiednio na druku według wzoru nr 4 albo nr 8 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

5. Szkoła, o której mowa w ust. 2, wymienia legitymację szkolną wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na legitymację szkolną wydaną odpowiednio na druku według wzoru nr 1, 2, 3 albo 4 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia albo na e-legitymację szkolną wydaną odpowiednio na druku według wzoru nr 5, 6, 7 albo 8 określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia, nie później niż do dnia 30 września 2018 r. Wymiana legitymacji szkolnej następuje za zwrotem dotychczasowej legitymacji szkolnej i nie podlega opłacie.”;

12) załączniki nr 4–6 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: wz. J. Sellin


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).

Załącznik 1. [INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH I E-LEGITYMACJI SZKOLNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 4 września 2018 r. (poz. 1740)

Załącznik nr 1

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH I E-LEGITYMACJI SZKOLNYCH

1. Legitymację szkolną w postaci papierowej drukuje się na kartonie w postaci papieru zabezpieczonego chemicznie, z włóknami zabezpieczającymi aktywnymi w promieniowaniu UV i włóknami zabezpieczającymi widocznymi w świetle białym, zadrukowanym tłem giloszowym w kolorze różowym Pantone 182 U.

2. Legitymacja szkolna w postaci papierowej ma wymiary 72 mm na 103 mm.

3. Legitymacja szkolna w postaci papierowej posiada napisy w kolorze czarnym, czcionka Frank Ruhl Libre.

4. Legitymację szkolną w postaci papierowej w miejscach oznaczonych we wzorze opatruje się odciskiem pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.

5. E-legitymacja szkolna jest kartą wykonaną z polichlorku winylu (PCV) formatu ID-1, która może zawierać układ elektroniczny z interfejsem bezstykowym.

6. Blankiet e-legitymacji szkolnej jest wykonany z materiału laminowanego PCV o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego właściwości i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.

7. Poddruk blankietu e-legitymacji szkolnej z tłem giloszowym jest wykonany w technice offsetowej oraz sitodrukowej. Kolory użyte w projekcie i drukowane offsetowo to: Pantone 1485, Pantone 171, Pantone 711, Pantone 484, kolor irysowy: Pantone 485-1235-485; Pantone Black. Ponadto w procesie zadrukowywania blankietu techniką sitodrukową są nanoszone dodatkowe elementy wzoru przy użyciu farby irydyscentnej oraz OVI®. Naniesiony wizerunek karty jest chroniony zewnętrzną folią laminacyjną.

8. Pole zdjęcia o wymiarach 26 mm na 19 mm jest umieszczone na awersie blankietu e-legitymacji szkolnej w odległości 5,5 mm od lewej krawędzi i 17 mm od górnej krawędzi. Pole jest przeznaczone na umieszczanie kolorowego zdjęcia (w rozdzielczości co najmniej 300 dpi) techniką druku termotransferowego.

9. Element wykonany specjalną farbą zmienną optycznie – OVI® – jest umieszczony na awersie blankietu e-legitymacji szkolnej w polu o wymiarach 13,5 mm na 8,2 mm.

10. Na rewersie blankietu e-legitymacji szkolnej jest umieszczone rozjaśnione pole, przeznaczone na umieszczenie w procesie personalizacji dodatkowych informacji lub usług wynikających z działalności statutowej danej szkoły, w tym kodowanych za pomocą kodu kreskowego. Treść dodatkowych informacji lub rodzaj usług ustala dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. W rozjaśnionym polu można również umieszczać numer układu mikroprocesorowego.

11. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera pozytywowe i negatywowe mikrodruki (mikroteksty) z napisami „Legitymacja szkolna” i „MKiDN”.

12. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera mikrodruki (mikroteksty) o modulowanej wielkości czcionki – napis „RP”.

13. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera w formie reliefu fragmenty napisu „Legitymacja szkolna”.

14. Blankiet e-legitymacji szkolnej jest przystosowany do personalizacji techniką druku termotransferowego.

15. E-legitymacja szkolna zawiera napisy:

1) na awersie:

a) „LEGITYMACJA SZKOLNA” na białym pasku o szerokości 5 mm przebiegającym poziomo w odległości 7,4 mm od górnej krawędzi e-legitymacji szkolnej, w kolorze czarnym (Black), krój czcionki LEVENIM MT BOLD 11,5 pkt,

b) „Nr” (dla numeru jednostkowego e-legitymacji), w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 7 pkt,

c) „Imię”, „Nazwisko”, „Data urodzenia”, „Numer PESEL”, „Adres”, „Imię i nazwisko dyrektora”, „Data wydania”, „Nazwa i adres szkoły” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 5,5 pkt. W procesie personalizacji napisy są nanoszone czcionką z grupy Arial w kolorze czarnym (Black);

2) na rewersie:

a) „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.”, w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 6 pkt,

b) „Legitymacja ważna do dnia:” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt; data odpowiednio „30 września” albo „1 marca”, krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 5 pkt,

c) odpowiednio „ART/100, ART/101/n, ART/102, ART/103/n”, w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt.

16. W blankiecie e-legitymacji szkolnej może być, stosownie do potrzeb wydawcy dokumentu, stosowana także elektroniczna warstwa bezstykowa przeznaczona do kodowania dodatkowych informacji i usług, w tym związanych z przejazdami za pomocą środków transportu publicznego. Treść dodatkowych informacji lub rodzaj usług ustala dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

17. E-legitymację szkolną opatruje się hologramem w miejscach oznaczonych we wzorze.

18. Hologram o wymiarach 13,5 mm na 13,5 mm i grubości 10 μm lub innej na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram ulega autodestrukcji, jest wykonany w technice 2D/3D i posiada wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

19. Na hologram, o którym mowa w ust. 18, w sposób trwały i nieusuwalny nanosi się rok ważności e-legitymacji szkolnej.

Załącznik 2. [WYKAZ WZORÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH I E-LEGITYMACJI SZKOLNYCH]

Załącznik nr 2

WYKAZ WZORÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH I E-LEGITYMACJI SZKOLNYCH

Numer wzoru

Symbol

Przeznaczenie

1

2

3

1

ART/100

legitymacja szkolna dla uczniów wszystkich typów szkół oprócz uczniów szkoły policealnej, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych

2

ART/101/n

legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów wszystkich typów szkół oprócz uczniów szkoły policealnej

3

ART/102

legitymacja szkolna dla uczniów szkoły policealnej, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych

4

ART/103/n

legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkoły policealnej

5

ART/100

e-legitymacja szkolna dla uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych

6

ART/101/n

e-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne

7

ART/102

e-legitymacja szkolna dla uczniów szkoły policealnej, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych

8

ART/103/n

e-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkoły policealnej

 

Załącznik 3. [WZORY LEGITYMACJI SZKOLNYCH I E-LEGITYMACJI SZKOLNYCH]

Załącznik nr 3

WZORY LEGITYMACJI SZKOLNYCH I E-LEGITYMACJI SZKOLNYCH

Nr 1

infoRgrafika

Nr 2

infoRgrafika

Nr 3

infoRgrafika

Nr 4

infoRgrafika

Nr 5

infoRgrafika

Nr 6

infoRgrafika

Nr 7

infoRgrafika

Nr 8

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »