reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach programu „Kreatywna Europa” (2014–2020)

Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy de minimis w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej „BGK”, w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w zakresie programu „Kreatywna Europa” (2014–2020).

2. Do pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszego rozporządzenia nie stosuje się przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz. U. poz. 707).

§ 2. [Zasady przyznawania pomocy de minimis]

1. Pomoc de minimis jest udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom działającym w sektorach kreatywnym i kultury, w formie udzielanej przez BGK gwarancji spłaty kredytu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji”, oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylającego decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 221, z późn. zm.2)).

2. Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji.

§ 3. [Łączna wartość pomocy udzielonej jednemu przedsiębiorcy]

1. Pomoc de minimis podlega kumulacji z inną pomocą zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji.

2. Łączna wartość pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych różnowartości 200 000 euro, a w sektorze drogowego transportu towarów 100 000 euro.

3. Ekwiwalent dotacji brutto oblicza się zgodnie z art. 4 ust. 6 rozporządzenia Komisji.

§ 4. [Zakres gwarancji]

1. Gwarancja obejmuje nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu.

2. Gwarancja może obejmować kredyty wchodzące w skład portfela kredytów stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych kredytów określa umowa zawarta pomiędzy BGK a bankiem kredytodawcą.

§ 5. [Wniosek o udzielenie pomocy]

1. Gwarancja jest udzielana na wniosek o udzielenie pomocy de minimis składany przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę do banku kredytodawcy.

2. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis zawiera:

1) informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543);

2) inne informacje wskazane przez bank kredytodawcę, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

3. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis dołącza się zaświadczenia albo oświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, otrzymanej w roku bieżącym oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

§ 6. [Dzień udzielenia pomocy]

Dniem udzielenia pomocy de minimis jest dzień udzielenia gwarancji.

§ 7. [Zabezpieczenie udzielonej gwarancji]

Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę na rzecz BGK.

§ 8. [Termin udzielania pomocy]

Pomoc de minimis jest udzielana do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 260 oraz Dz. Urz. UE L 103 z 23.04.2018, str. 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Gospodarcza

Dbamy o przedsiębiorczość już od 30 lat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama