reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną

Na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075 i 1499) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób sporządzania i przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego, a także tryb ich przekazywania.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Biuletynie Informacji Publicznej – rozumie się przez to stronę podmiotową urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych znajdującą się w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

3) formularzu identyfikującym – rozumie się przez to formularz, o którym mowa w art. 77 ustawy;

4) Generalnym Inspektorze – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

5) informacji o transakcjach – rozumie się przez to informacje, o których mowa w art. 72 ustawy;

6) systemie teleinformatycznym – rozumie się przez to system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy.

§ 3. [Przekazywanie informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego]

Informacja o transakcjach oraz formularz identyfikujący są przekazywane zgodnie z odpowiadającymi im wzorami dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy, opublikowanymi w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

§ 4. [Sposoby przesyłania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego]

1. Informacja o transakcjach oraz formularz identyfikujący są przekazywane za pośrednictwem:

1) strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w systemie teleinformatycznym;

2) oprogramowania interfejsowego umożliwiającego łączność z usługą sieciową systemu teleinformatycznego, której identyfikator URI i opis interfejsu jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w systemie teleinformatycznym.

2. Informacja o transakcjach oraz formularz identyfikujący są opatrzone:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

a) pracownika, o którym mowa w art. 8 lub art. 77 ust. 2 pkt 6 ustawy, albo

b) podmiotu pośredniczącego, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy, identyfikowanego za pomocą imienia, nazwiska i numeru PESEL – w przypadku gdy dane te zostały uprzednio przekazane w formularzu identyfikującym zgodnie z art. 77 ust. 2 pkt 7 ustawy, albo

2) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną:

a) instytucji obowiązanej albo

b) podmiotu pośredniczącego, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy, identyfikowanego za pomocą nazwy (firmy) i NIP – w przypadku gdy dane te uprzednio zostały przekazane w formularzu identyfikującym zgodnie z art. 77 ust. 2 pkt 7 ustawy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, instytucja obowiązana może przekazać informację o transakcjach oraz formularz identyfikujący nieopatrzone podpisem ani pieczęcią, o których mowa w ust. 2, jeżeli przekaże do Generalnego Inspektora papierową kopię odpowiednio informacji o transakcji albo formularza identyfikującego wydrukowaną za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, i podpisaną przez pracownika, o którym mowa w art. 8 ustawy.

4. Papierowa kopia, o której mowa w ust. 3, jest doręczana:

1) przez pracownika instytucji obowiązanej lub

2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629) przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

– w zamkniętym opakowaniu z umieszczonym w widocznym miejscu dopiskiem „w kancelarii nie otwierać”.

5. Informacja o transakcjach i formularz identyfikujący przesyłane w sposób, o którym mowa w ust. 1, są zaszyfrowane. Opis sposobu szyfrowania jest udostępniany na stronie internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej systemu teleinformatycznego.

§ 5. [Urzędowe poświadczenie odbioru informacji o transakcjach i formularza identyfikującego]

1. Urzędowe poświadczenie odbioru informacji o transakcjach i formularza identyfikującego jest wydawane za pomocą systemu teleinformatycznego po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym weryfikacji struktury logicznej w zakresie zgodności ze wzorem dokumentu elektronicznego i spójności danych oraz ważności podpisu albo pieczęci, o których mowa w § 4 ust. 2.

2. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, urzędowe poświadczenie odbioru jest wydawane bez weryfikacji podpisu oraz pieczęci, o których mowa w § 4 ust. 2, po otrzymaniu przez Generalnego Inspektora papierowej kopii odpowiednio informacji o transakcjach albo formularza identyfikującego przekazanej zgodnie z § 4 ust. 3 i 4.

3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej systemu teleinformatycznego.

§ 6. [Błąd w przekazanej informacji o transakcjach albo formularzu identyfikującym]

W przypadku stwierdzenia przez instytucję obowiązaną błędu w przekazanej informacji o transakcjach albo formularzu identyfikującym oraz w przypadku aktualizacji formularza identyfikującego instytucja obowiązana przekazuje ich korektę.

§ 7. [Korekta informacji o transakcjach albo formularza identyfikującego]

1. W przypadku stwierdzenia przez Generalnego Inspektora, że:

1) przekazany dokument obejmujący informację o transakcjach lub formularz identyfikujący jest uszkodzony lub

2) informacja o transakcjach lub formularz identyfikujący zostały przekazane z naruszeniem art. 72 ust. 6, art. 73 ust. 1 lub art. 77 ust. 1 lub 2 ustawy, lub

3) informacja o transakcjach lub formularz identyfikujący zawiera błędy

– instytucja obowiązana przekazuje ponownie albo koryguje odpowiednio informację o transakcjach albo formularz identyfikujący, w terminie trzech dni roboczych od dnia wpływu albo udostępnienia tej instytucji żądania ponownego ich przekazania albo skorygowania.

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie informacji dostępnej na stronie internetowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, lub za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

3. W przypadku udostępnienia żądania, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, system teleinformatyczny przesyła powiadomienie na adresy poczty elektronicznej wskazane Generalnemu Inspektorowi przez instytucję obowiązaną w formularzu identyfikującym. Za dzień udostępnienia tego żądania uznaje się datę przesłania powiadomienia na adresy poczty elektronicznej.

§ 8. [Przepisy stosowane do korygowania i ponownego przekazywania informacji o transakcjach i formularza identyfikującego]

Do korygowania i ponownego przekazywania informacji o transakcjach i formularza identyfikującego na podstawie § 6 i § 7 stosuje się przepisy § 3–5.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2018 r.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama