| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
 MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Dz. U. poz. 1276), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Dz. U. poz. 1622).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Dz. U. poz. 1622), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.".

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 8 października 2018 r. (poz. 2049)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-20202)

Na podstawie art. 134l3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "Krajowym Ośrodkiem"4), wypłat, o których mowa w art. 134b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą", dla organizacji partnerskich w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zwanego dalej "Programem Operacyjnym".

§ 2. Wypłaty są realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie, o której mowa w art. 134b ust. 2 pkt 2 ustawy, zwanej dalej "umową", z przeznaczeniem na płatności oraz dotacje celowe, o których mowa w art. 186 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), z tytułu kosztów:

1) administracyjnych, transportu i magazynowania związanych z nieodpłatną dystrybucją artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących;

2) środków towarzyszących, których celem jest zmniejszenie wykluczenia społecznego osób najbardziej potrzebujących.

§ 3. Wypłaty są udzielane organizacjom partnerskim, o których mowa w art. 134a pkt 5 ustawy, spełniającym warunki określone w umowie.

§ 4. Warunkiem udzielenia wypłaty jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w art. 134b ust. 6 ustawy, oraz zawarcie umowy.

§ 5. 1. Po ogłoszeniu na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek5) wyników postępowania, o którym mowa w art. 134b ust. 2 pkt 1 ustawy, organizacja partnerska składa:

1) wniosek o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania;

2) wniosek o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów środków towarzyszących.

2. Wnioski o dofinansowanie projektów są składane przez organizacje partnerskie w Krajowym Ośrodku5) na formularzach opracowanych przez Krajowy Ośrodek5) i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek5).

3. Jeżeli wniosek o dofinansowanie zawiera braki, Krajowy Ośrodek5) wzywa organizację partnerską do ich usunięcia we wskazanym w wezwaniu terminie.

4. Jeżeli organizacja partnerska nie usunęła, mimo upływu terminu określonego w wezwaniu, braków we wniosku, Krajowy Ośrodek5) odmawia zawarcia z organizacją partnerską umowy.

§ 6. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, zawiera:

1)6) nazwę i adres organizacji partnerskiej;

2) wnioskowaną kwotę dofinansowania;

3) opis projektu;

4) zestawienie planowanej ilości i wartości poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych, które zostaną przekazane osobom najbardziej potrzebującym, z wyszczególnieniem wartości planowanych do osiągnięcia wskaźników produktu;

5) plan dystrybucji z uwzględnieniem liczby organizacji partnerskich regionalnych, liczby organizacji partnerskich lokalnych oraz liczby osób najbardziej potrzebujących z wyszczególnieniem wartości planowanych do osiągnięcia wskaźników rezultatu;

6) oświadczenie o wybranym trybie udzielenia wypłaty, o którym mowa w § 9 ust. 2 albo 3.

§ 7. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, zawiera:

1)7) nazwę i adres organizacji partnerskiej;

2) wnioskowaną kwotę dofinansowania;

3) opis projektu;

4) zestawienie działań planowanych do realizacji w ramach środków towarzyszących w ujęciu wojewódzkim, z wyszczególnieniem wartości planowanych do osiągnięcia wskaźników produktu i wskaźników rezultatu;

5) oświadczenie o wybranym trybie udzielenia wypłaty, o którym mowa w § 9 ust. 2 albo 3.

§ 8. 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie projektów Krajowy Ośrodek5) zawiera z organizacją partnerską umowę.

2. Umowa, poza elementami wskazanymi w art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określa w szczególności:

1) ilość i wartość, o których mowa w § 6 pkt 4, terminy oraz warunki realizacji dostaw artykułów spożywczych zakupionych i przekazywanych przez Krajowy Ośrodek5) do magazynów regionalnych organizacji partnerskich;

2) warunki i terminy zwrotu środków równych kosztowi zakupu artykułów spożywczych, o których mowa w pkt 1, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.

§ 9. 1. Krajowy Ośrodek5) dokonuje wypłaty z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz wypłaty z tytułu kosztów środków towarzyszących zgodnie ze wskazanym w umowie trybem łączonym albo standardowym.

2. Tryb łączony obejmuje wypłatę, na podstawie wniosku:

1) zaliczki z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania w wysokości nie większej niż 30% wartości dofinansowania z tytułu tych kosztów;

2) zaliczki z tytułu kosztów środków towarzyszących w wysokości nie większej niż 30% wartości dofinansowania z tytułu tych kosztów;

3) płatności z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania;

4) płatności z tytułu kosztów środków towarzyszących.

3. Tryb standardowy obejmuje wypłatę, na podstawie wniosku:

1) płatności z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania;

2) płatności z tytułu kosztów środków towarzyszących.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3, składane są przez organizację partnerską w Krajowym Ośrodku5) na formularzach opracowanych przez Krajowy Ośrodek5) i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Krajowy Ośrodek5).

5. Zaliczki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, są wypłacane organizacji partnerskiej po ustanowieniu i wniesieniu przez nią zabezpieczenia zaliczki w wysokości co najmniej równowartości zaliczki wynikającej z umowy.

6. W przypadku gdy wartość zaliczki nie przekracza 10 000 000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 5, ustanawiane jest w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

7. W przypadku gdy nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową albo organizacja partnerska wskaże jako preferowaną jedną z form zabezpieczenia, o których mowa w ust. 8, zabezpieczenie ustanawiane jest w tej formie.

8. W przypadku gdy wartość zaliczki przekracza 10 000 000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 5, ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form wybranych przez organizację partnerską:

1) poręczenia bankowego;

2) gwarancji bankowej;

3) gwarancji ubezpieczeniowej;

4) weksla z poręczeniem wekslowym banku.

9. Zaliczka może być wypłacona po podpisaniu umowy na podstawie wniosków o wypłatę zaliczki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

10. Zaliczkę wypłaca się w terminie do 60 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku o wypłatę zaliczki.

11. Jeżeli wniosek o wypłatę zaliczki zawiera braki, Krajowy Ośrodek5) wzywa organizację partnerską do ich usunięcia we wskazanym w wezwaniu terminie i wstrzymuje wypłatę zaliczki.

12. Rozliczenie zaliczki z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz zaliczki z tytułu kosztów środków towarzyszących następuje w pierwszym wniosku o płatność, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 3 i 4, zwanym dalej "wnioskiem o płatność z opcją rozliczenia zaliczki".

13. Wniosek o płatność z opcją rozliczenia zaliczki składany jest przez organizację partnerską nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu okresu, w którym organizacja partnerska odebrała artykuły spożywcze, dla których należna kwota dofinansowania z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz kwota dofinansowania z tytułu kosztów środków towarzyszących stanowiła co najmniej równowartość wypłaconej kwoty zaliczki.

§ 10. 1. Wnioski o wypłatę zaliczki, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 i 2, są składane w Krajowym Ośrodku5) w terminie do 15 dni od dnia podpisania umowy.

2.8) Wnioski o płatność, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 i 4, są składane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Krajowy Ośrodek przekazał organizacji partnerskiej artykuły spożywcze przeznaczone do nieodpłatnej dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących.

3. Wnioski o płatność, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 i 4, obejmujące ostatni miesiąc przekazania artykułów spożywczych w ramach umowy, są składane przez organizacje partnerskie w terminie do 15 dni od dnia upływu określonego w umowie ostatecznego terminu dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących.

4. Wnioski o płatność, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 i 4, obejmujące ostatni miesiąc przekazania artykułów spożywczych w ramach umowy, mogą zostać złożone przez organizacje partnerskie w terminie do 15 dni od dnia upływu określonego w umowie ostatecznego terminu dostaw artykułów spożywczych do organizacji partnerskiej, pod warunkiem złożenia zabezpieczenia płatności końcowej w wysokości równowartości kwoty płatności określonej odpowiednio we wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu kosztów środków towarzyszących.

5. Do zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio § 9 ust. 6-8.

6. Rozliczenie płatności w przypadku wniosków o płatność, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 i 4, obejmujących ostatni miesiąc przekazania artykułów spożywczych w ramach umowy, następuje po złożeniu przez organizację partnerską sprawozdań, o których mowa odpowiednio w § 11 ust. 3 i § 12 ust. 3.

§ 11. 1. Do wniosku o płatność z opcją rozliczenia zaliczki, w którym następuje rozliczenie zaliczki z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania, organizacja partnerska załącza zestawienie ilości i wartości artykułów spożywczych przekazanych organizacji partnerskiej przez Krajowy Ośrodek5) za okres objęty wnioskiem.

2. Do wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3, organizacja partnerska załącza zestawienie ilości i wartości artykułów spożywczych przekazanych organizacji partnerskiej przez Krajowy Ośrodek5) za okres objęty wnioskiem, a w przypadku wniosku o płatność składanego za wybrane miesiące określone w umowie:

1) sprawozdanie z dystrybucji artykułów spożywczych;

2) zestawienie planowanej dystrybucji.

3. W terminie do 15 dni roboczych od dnia upływu określonego w umowie terminu dystrybucji artykułów spożywczych organizacja partnerska składa do Krajowego Ośrodka5) sprawozdanie końcowe z dystrybucji artykułów spożywczych.

§ 12. 1. Do wniosku o płatność z opcją rozliczenia zaliczki, w którym następuje rozliczenie zaliczki z tytułu kosztów środków towarzyszących, organizacja partnerska załącza sprawozdanie z przebiegu realizacji działań w ramach środków towarzyszących.

2. Do wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 4, składanego za wybrane miesiące określone w umowie, organizacja partnerska załącza sprawozdanie z przebiegu realizacji działań w ramach środków towarzyszących.

3. W terminie do 15 dni roboczych od dnia upływu określonego w umowie terminu dystrybucji artykułów spożywczych organizacja partnerska składa do Krajowego Ośrodka5) sprawozdanie końcowe z przebiegu działań w ramach środków towarzyszących.

§ 13. 1.9) Wnioski o płatność, o których mowa w § 9 ust. 3, są składane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Krajowy Ośrodek przekazał organizacji partnerskiej artykuły spożywcze przeznaczone do nieodpłatnej dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących.

2. Wnioski o płatność, o których mowa w § 9 ust. 3, obejmujące ostatni miesiąc przekazania artykułów spożywczych w ramach umowy, są składane przez organizacje partnerskie w terminie do 15 dni od dnia upływu określonego w umowie ostatecznego terminu dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących.

3. Wnioski o płatność, o których mowa w § 9 ust. 3, obejmujące ostatni miesiąc przekazania artykułów spożywczych w ramach umowy, mogą zostać złożone przez organizacje partnerskie w terminie do 15 dni od dnia upływu określonego w umowie ostatecznego terminu dostaw artykułów spożywczych do organizacji partnerskiej, pod warunkiem złożenia zabezpieczenia płatności końcowej w wysokości równowartości kwoty płatności określonej odpowiednio we wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz z tytułu kosztów środków towarzyszących.

4. Do zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio § 9 ust. 6-8.

5. Rozliczenie płatności w przypadku wniosków o płatność, o których mowa w § 9 ust. 3, obejmujących ostatni miesiąc przekazania artykułów spożywczych w ramach umowy, następuje po złożeniu przez organizację partnerską sprawozdań, o których mowa odpowiednio w ust. 7 i 9.

6. Do wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1, organizacja partnerska załącza zestawienie ilości i wartości artykułów spożywczych przekazanych organizacji partnerskiej przez Krajowy Ośrodek5) za okres objęty wnioskiem oraz, w przypadku wniosku o płatność składanego za wybrane miesiące określone w umowie:

1) sprawozdanie z dystrybucji artykułów spożywczych;

2) zestawienie planowanej dystrybucji.

7. W terminie do 15 dni roboczych od upływu określonego w umowie terminu dystrybucji artykułów spożywczych organizacja partnerska składa do Krajowego Ośrodka5) sprawozdanie końcowe z dystrybucji artykułów spożywczych.

8. Do wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 2, w przypadku gdy wniosek ten jest składany za wybrane miesiące określone w umowie, organizacja partnerska załącza:

1) sprawozdanie z przebiegu realizacji działań w ramach środków towarzyszących;

2) zestawienie planowanych środków towarzyszących.

9. W terminie do 15 dni roboczych od dnia upływu określonego w umowie terminu dystrybucji artykułów spożywczych organizacja partnerska składa do Krajowego Ośrodka5) sprawozdanie końcowe z przebiegu działań w ramach środków towarzyszących.

§ 14. 1. Po złożeniu wniosku o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 i 4 i ust. 3, Krajowy Ośrodek5) realizuje wypłatę w terminie do 90 dni od dnia otrzymania przez Krajowy Ośrodek5) prawidłowego wniosku.

2. Jeżeli wniosek o płatność, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 i 4 i ust. 3, zawiera braki, Krajowy Ośrodek5) wzywa organizację partnerską do ich usunięcia we wskazanym w wezwaniu terminie i wstrzymuje wypłatę, o której mowa w ust. 1.

§ 15. Do udzielania i rozliczania wypłat, o których mowa w art. 134b ust. 2 pkt 3 ustawy, na podstawie umów zawartych z Agencją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 16. 1. Organizacja partnerska, która w 2016 r.:

1) złożyła wniosek o dofinansowanie i nie zawarła umowy z Agencją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia albo

2) zawarła umowę z Agencją i nie złożyła wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania lub wniosku o płatność z tytułu kosztów środków towarzyszących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia

- może złożyć korektę wniosku o dofinansowanie i udzielenie wypłaty w trybie łączonym.

2. Do korekty wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 5 ust. 2-4, przy czym w przypadku gdy organizacja partnerska nie usunęła, mimo upływu terminu określonego w wezwaniu, braków we wniosku, Agencja odmawia zawarcia z organizacją partnerską odpowiednio aneksu do umowy albo umowy, o których mowa w ust. 3, i udzielenia wypłaty w trybie łączonym.

3. Na podstawie poprawnego wniosku Agencja zawiera z organizacją partnerską odpowiednio aneks do umowy albo umowę o dofinansowanie. Przepisy § 8 ust. 2, § 9 ust. 1, 2 i 4-13, § 10-12 i § 14 stosuje się odpowiednio.

§ 17. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Dz. U. poz. 1668).

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia10).


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).

2) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Dz. U. poz. 1622), które weszło w życie z dniem 1 września 2017 r.

3) Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r., przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 134l ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 sierpnia 2016 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »