reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie zakresu danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny korporacyjnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej lub podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie

Na podstawie art. 21g ust. 13 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1544) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny]

Określa się zakres danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny, o której mowa w art. 21g ust. 5 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [ZAKRES DANYCH I DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA W CELU DOKONANIA OCENY KORPORACYJNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 6 listopada 2018 r. (poz. 2207)

ZAKRES DANYCH I DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA W CELU DOKONANIA OCENY KORPORACYJNEJ

1. Dane identyfikujące podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiot wydający środki identyfikacji elektronicznej1) w tym systemie, w przypadku gdy czynność ta nie jest wykonywana przez podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej:

1) imię i nazwisko lub firma (pełna i skrócona nazwa);

2) adres siedziby i miejsca wykonywania działalności;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub jego odpowiednik;

4) forma prawna;

5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku, gdy podmiot nie posiada numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, wskazanie organu, któremu działalność podmiotu została zgłoszona, lub właściwego rejestru oraz numer i data wpisu do rejestru2);

6) przyczyna, dla której podmiot nie podlega wpisowi do rejestru3);

7) data rozpoczęcia działalności gospodarczej.

2. Dane o strukturze kapitału i powiązaniach kapitałowych podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie, w przypadku gdy czynność ta nie jest wykonywana przez podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej:

1) wysokość kapitału podstawowego (ze wskazaniem wysokości kapitału ogólnego, kapitału wniesionego i kapitału nieopłaconego), funduszu udziałowego lub innego kapitału założycielskiego podmiotu;

2) liczba oraz rodzaje akcji/udziałów i innych form współwłasności w kapitale podmiotu;

3) wartość nominalna akcji/udziałów i innych form współwłasności;

4) dane właściwe ze względu na formę prawną podmiotu dotyczące wspólników, właścicieli, udziałowców, spółdzielców lub innych osób (podmiotów) uczestniczących w strukturze właścicielskiej podmiotu4):

a) firma (pełna i skrócona nazwa) oraz imię i nazwisko5) właściciela,

b) adres siedziby i miejsca wykonywania działalności,

c) data rozpoczęcia działalności gospodarczej (w tym data wpisu do rejestru, data rozpoczęcia prowadzenia działalności),

d) organ rejestrowy/obywatelstwo6),

e) forma prawna,

f) właściciele lub, w przypadku liczby właścicieli przekraczającej pięć, pięciu największych wspólników, właścicieli, udziałowców, spółdzielców lub innych osób (podmiotów) uczestniczących w strukturze właścicielskiej podmiotu,

g) podmiot zarządzający;

5) dane dotyczące podmiotu dominującego w grupie kapitałowej, w której skład wchodzi podmiot:

a) firma (pełna i skrócona nazwa) oraz imię i nazwisko7) właściciela,

b) adres siedziby i miejsca wykonywania działalności,

c) data rozpoczęcia działalności gospodarczej (w tym data wpisu do rejestru, data rozpoczęcia prowadzenia działalności),

d) organ rejestrowy/obywatelstwo8),

e) forma prawna,

f) właściciele lub, w przypadku liczby właścicieli przekraczającej pięć, pięciu największych wspólników, właścicieli, udziałowców, spółdzielców lub innych osób (podmiotów) uczestniczących w strukturze właścicielskiej podmiotu,

g) podmiot zarządzający.

3. Dane o źródłach pochodzenia środków finansowych i sytuacji finansowej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie, w przypadku gdy czynność ta nie jest wykonywana przez podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej:

1) wykaz pięciu umów lub innych czynności prawnych, uporządkowanych pod względem wartości przedmiotu umowy, zawartych przez podmiot w ciągu ostatnich trzech lat z kontrahentami z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, mających największy wpływ na sytuację finansową lub strukturę właścicielską podmiotu, zawierający następujące informacje:

a) przedmiot umowy lub innej czynności prawnej,

b) nazwa kontrahenta i adres jego siedziby,

c) wartość umowy lub innej czynności prawnej,

d) data zawarcia umowy lub innej czynności prawnej,

e) okres obowiązywania umowy lub innej czynności prawnej,

f) formy zabezpieczenia umowy lub innej czynności prawnej,

g) wpływ na sytuację finansową lub strukturę właścicielską podmiotu;

2) wykaz pięciu umów lub innych czynności prawnych, uporządkowanych pod względem wartości przedmiotu umowy, zawartych przez podmiot w ciągu ostatnich trzech lat z kontrahentami z państw trzecich, mających największy wpływ na sytuację finansową lub strukturę właścicielską podmiotu, zawierający następujące informacje:

a) przedmiot umowy lub innej czynności prawnej,

b) nazwa kontrahenta i adres jego siedziby,

c) wartość umowy lub innej czynności prawnej,

d) data zawarcia umowy lub innej czynności prawnej,

e) okres obowiązywania umowy lub innej czynności prawnej,

f) formy zabezpieczenia umowy lub innej czynności prawnej,

g) wpływ na sytuację finansową lub strukturę właścicielską podmiotu;

3) zysk/strata netto za każdy rok z ostatnich trzech lat obrotowych;

4) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego (właściwych urzędów skarbowych);

5) wykaz numerów rachunków bankowych podmiotu (z podaniem na pierwszym miejscu numeru rachunku podstawowego):

a) numer rachunku bankowego,

b) data otwarcia rachunku,

c) nazwa i adres banku.

4. Dane o strukturze organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie, w przypadku gdy czynność ta nie jest wykonywana przez podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej:

1) liczba oddziałów;

2) podstawowe informacje o oddziałach:

a) nazwa i adres oddziału,

b) NIP oddziału (lub jego odpowiednik),

c) REGON oddziału (lub jego odpowiednik).

5. Dane osób zarządzających działalnością podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie, w przypadku gdy czynność ta nie jest wykonywana przez podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej9):

1) dane dotyczące obywateli polskich oraz cudzoziemców posiadających numer PESEL:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL,

c) stanowisko/forma wykonywania funkcji zarządzającej,

d) obywatelstwo;

2) dane dotyczące cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL:

a) imię i nazwisko,

b) data i miejsce urodzenia,

c) imiona rodziców,

d) obywatelstwo,

e) aktualny adres zamieszkania,

f) rodzaj i numer dokumentu tożsamości,

g) stanowisko/forma wykonywania funkcji zarządzającej;

3) osoby jednocześnie zarządzające działalnością podmiotu oraz podmiotu mającego siedzibę w innym państwie, o którym mowa w art. 21g ust. 5 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej:

a) imię i nazwisko,

b) nazwa podmiotu mającego siedzibę w innym państwie,

c) stanowisko/forma wykonywania funkcji zarządzającej;

4) osoby zarządzające działalnością podmiotu skazane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe:

a) imię i nazwisko,

b) stanowisko/forma wykonywania funkcji zarządzającej,

c) podstawa prawna skazania,

d) data skazania.

6. Dokumenty składane przez podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiot wydający środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie, w przypadku gdy czynność ta nie jest wykonywana przez podmiot odpowiedzialny za system identyfikacji elektronicznej10):

1) aktualny, zgodnie z przepisami kraju pochodzenia, wypis z rejestru właściwego ze względu na formę prawną podmiotu;

2) kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, aktualnego statutu, umowy lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania podmiotu – w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

3) kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem – w przypadku osób fizycznych;

4) dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3, dotyczące wspólników tych spółek – w przypadku spółek cywilnych i osobowych;

5) aktualna lista odpowiednio wspólników, właścicieli, udziałowców, spółdzielców lub innych osób (podmiotów) uczestniczących w strukturze właścicielskiej podmiotu wraz z oznaczeniem wartości ich udziałów, akcji, udziału w prawie głosu lub innego rodzaju tytułu własności (uczestnictwa) oraz oznaczenie ich uprzywilejowania, o ile takie występuje – w przypadku jednostek organizacyjnych, w tym spółek innych niż spółki akcyjne; a także aktualna lista podmiotów nieuczestniczących w strukturze właścicielskiej podmiotu z zaznaczeniem ich tytułu do wykonywania praw – w przypadku wykonywania praw właścicielskich pod jakimkolwiek tytułem przez podmioty nieuczestniczące w strukturze właścicielskiej podmiotu;

6) ostatnia posiadana lista podmiotów dysponujących akcjami uprawniającymi do co najmniej 5% głosów, licząc razem z innymi podmiotami w tej samej grupie kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów – w przypadku spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych; a także aktualna lista podmiotów niebędących akcjonariuszami z zaznaczeniem ich tytułu do wykonywania praw – w przypadku wykonywania praw z akcji pod jakimkolwiek tytułem przez podmioty niebędące akcjonariuszami;

7) lista podmiotów, w których podmiot posiada akcje lub udziały uprawniające do co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub w inny sposób, licząc razem z innymi podmiotami w tej samej grupie kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów;

8) inne aktualne dokumenty lub ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, przedstawiające strukturę kapitałową oraz organizacyjną podmiotu oraz jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów;

9) graficzny schemat organizacyjny grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, do której należy podmiot wraz z zaznaczeniem organów sprawujących nadzór finansowy nad podmiotami wchodzącymi w skład grupy;

10) aktualne zaświadczenie, że podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych lub rejestru o podobnym charakterze w kraju pochodzenia podmiotu;

11) kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, ostatnich trzech jednostkowych lub, o ile dotyczy, jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych podmiotu wraz z opinią wydaną przez biegłego rewidenta i raportem z badania; w przypadku podmiotów prowadzących działalność krócej niż trzy lata – sprawozdania za cały okres działalności; w przypadku złożenia wniosku po zakończeniu roku obrotowego, lecz przed zaopiniowaniem przez biegłego rewidenta sprawozdania za dany rok, podmiot powinien złożyć także niezaopiniowane sprawozdanie sporządzone za ostatni rok obrotowy lub inne aktualne dokumenty wykazujące jego sytuację finansową na dzień zakończenia ostatniego roku obrotowego;

12) informacja podmiotu o zgłoszonych w ciągu ostatnich trzech lat wnioskach o ogłoszenie jego upadłości, toczących się względem niego na dzień złożenia wniosku postępowań upadłościowych lub naprawczych oraz oświadczenie podmiotu o nieznajdowaniu się w stanie likwidacji;

13) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub rejestru o podobnym charakterze w kraju pochodzenia podmiotu o podmiocie będącym osobą fizyczną, kierującym lub współkierującym przedsiębiorstwem podmiotu, jego zastępcy, pełnomocniku ogólnym, prokurencie, głównym księgowym, osobie wchodzącej w skład organów zarządzających i nadzorczych podmiotu, osobie prowadzącej jego sprawy pod innym tytułem, a także pełnomocniku reprezentującym podmiot w procedurze kwalifikacyjnej oraz pełnomocniku substytucyjnym względem pełnomocnika ogólnego i reprezentującego podmiot w procedurze kwalifikacyjnej, oraz o podmiocie zbiorowym, o ile podmiot składający wniosek jest takim podmiotem.


1) W przypadku większej liczby podmiotów wydających środki identyfikacji elektronicznej w ramach systemu identyfikacji elektronicznej należy podać dane każdego z tych podmiotów.

2) Należy podać, jeżeli dotyczy wymienionego podmiotu.

3) Należy podać, jeżeli dotyczy wymienionego podmiotu.

4) Dotyczy również akcjonariuszy spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych dysponujących co najmniej 5% głosów wraz z innymi podmiotami tej samej grupy kapitałowej.

5) Dotyczy osób fizycznych.

6) Należy podać, jeżeli dotyczy wymienionego podmiotu.

7) Dotyczy osób fizycznych.

8) Należy podać, jeżeli dotyczy wymienionego podmiotu.

9) Przez osoby zarządzające działalnością podmiotu rozumie się podmiot będący osobą fizyczną, kierującego lub współkierującego przedsiębiorstwem podmiotu, jego zastępcę, pełnomocnika ogólnego, prokurenta, głównego księgowego, osoby wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorczych podmiotu, osobę prowadzącą jego sprawy pod innym tytułem, a także pełnomocnika reprezentującego podmiot w procedurze kwalifikacyjnej oraz pełnomocnika substytucyjnego względem pełnomocnika ogólnego i reprezentującego podmiot w procedurze kwalifikacyjnej.

10) Należy podać, jeżeli dotyczy wymienionego podmiotu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Tabędzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama