| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. poz. 233), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. poz. 848);

2) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. poz. 972);

3) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. poz. 645).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. poz. 848), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. poz. 972), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. poz. 645), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 listopada 2018 r. (poz. 2264)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 czerwca 1992 r.

w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wojskowym dokumentem osobistym jest książeczka wojskowa stwierdzająca stosunek jej posiadacza do obowiązku służby wojskowej, zwana dalej "książeczką wojskową".

2. Książeczkę wojskową odbiera osobiście za potwierdzeniem odbioru osoba objęta ewidencją prowadzoną przez wojskowego komendanta uzupełnień.

§ 2. 1.1) O utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1, niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

2. Wojskowy komendant uzupełnień w wypadku, o którym mowa w ust. 1, wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej.

3. Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową określoną w odrębnych przepisach.

§ 3. 1. Jeżeli utrata lub zniszczenie książeczki wojskowej nastąpiło w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej, żołnierz jest obowiązany do niezwłocznego zameldowania o tym dowódcy jednostki wojskowej. Dowódca jednostki wojskowej zawiadamia o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

2. Do dnia otrzymania duplikatu książeczki wojskowej, jeżeli żołnierz opuszcza teren jednostki, dowódca jednostki wojskowej zamieszcza stosowny wpis w dokumentach uprawniających żołnierza do przebywania poza jednostką.

§ 4. 1. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, wystawia duplikat książeczki wojskowej i przesyła go żołnierzowi za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

2. Przepis § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

§ 6. Jeżeli utrata lub zniszczenie książeczki wojskowej nastąpiły podczas pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie wojny, żołnierzom wydają duplikaty książeczek wojskowych dowódcy jednostek wojskowych.

§ 7. 1. W razie odmowy przyjęcia książeczki wojskowej przez osobę, o której mowa w § 1 ust. 2, fakt ten podlega odnotowaniu w ewidencji właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

2. Właściwy wojskowy komendant uzupełnień w wypadku, o którym mowa w ust. 1, przechowuje książeczkę wojskową.

3. Odmowa przyjęcia książeczki wojskowej nie zwalnia od obowiązku służby wojskowej.

§ 8. 1.2) Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt stały, po dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana zdać książeczkę wojskową właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

2. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt czasowy pozostawia książeczkę wojskową w swoim mieszkaniu lub składa ją na przechowanie właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

3. W razie stwierdzenia przez Straż Graniczną, że osoba przekraczająca granicę posiada przy sobie książeczkę wojskową, organ ten odbiera ją za potwierdzeniem i przesyła na przechowanie do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

4. Po powrocie osoby z pobytu czasowego za granicą wojskowy komendant uzupełnień wydaje jej zdaną na przechowanie książeczkę wojskową.

§ 9. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana złożyć posiadaną książeczkę wojskową organowi wydającemu cudzoziemcowi kartę stałego pobytu. Organ ten przesyła książeczkę wojskową właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

§ 10.3) 1. W razie zgonu osoby posiadającej książeczkę wojskową, osoba zobowiązana do zgłoszenia zgonu - stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego - powinna, w przypadku jej posiadania, złożyć ten dokument kierownikowi urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt zgonu.

2. Kierownik urzędu stanu cywilnego w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przesyła książeczkę wojskową wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu do wydania książeczki wojskowej, w terminie 14 dni od daty sporządzenia aktu zgonu.

§ 11. 1. Książeczki wojskowe osób tymczasowo aresztowanych przechowuje się w depozycie aresztu śledczego.

2.4) Książeczki wojskowe osób odbywających karę pozbawienia wolności (w tym również karę aresztu wojskowego) dyrektor zakładu karnego przesyła właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

3. Po odbyciu kary osoba, która odbyła karę, jest obowiązana zgłosić się do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w celu odebrania książeczki wojskowej.

§ 12. Traci moc zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 1983 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (M.P. poz. 133 oraz z 1990 r. poz. 291).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia5) z mocą od dnia 9 czerwca 1992 r.


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. poz. 848), które weszło w życie z dniem 28 lipca 2010 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. poz. 645), które weszło w życie z dniem 11 kwietnia 2017 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. poz. 972), które weszło w życie z dniem 19 sierpnia 2011 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 lipca 1992 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bobkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »